Partsaktindsigt hos Skattestyrelsen

26-03-2020

FOB 2020-11

Ombudsmanden gennemgik i en generel egen drift-undersøgelse 30 sager om partsaktindsigt efter forvaltningsloven hos Skattestyrelsen. Undersøgelsen blev foretaget i medfør af ombudsmandslovens § 17, stk. 2, hvorefter ombudsmanden kan gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager. 

Ombudsmandens undersøgelse afdækkede en række generelle problemstillinger vedrørende spørgsmål om kompetence, omfanget af aktindsigt og behandlingen af sagerne.

Der var bl.a. tale om, at Skattestyrelsen i enkelte sager havde truffet afgørelse om aktindsigt, selv om kompetencen lå hos den klageinstans, der havde modtaget en klage over sagens realitet, og at Skattestyrelsen i nogle tilfælde havde behandlet sagerne ud fra en forkert forståelse af reglerne. Ombudsmanden påpegede herudover bl.a., at arbejdsdokumenter, som der var givet afslag på aktindsigt i, skulle have været journaliseret eller dokumenteret på sagen.

Skattestyrelsen erklærede sig generelt enig i ombudsmandens konklusioner. Styrelsen redegjorde desuden for en række initiativer, som var eller ville blive iværksat for at løse problemerne.

Ombudsmanden bad om underretning om gennemførelsen af de påtænkte initiativer. For så vidt angik journalisering henstillede ombudsmanden til Skattestyrelsen at være opmærksom på, at det skulle kunne dokumenteres, hvilke dokumenter og oplysninger der var vurderet aktindsigt i. Han bad også Skattestyrelsen om underretning om, hvad denne henstilling gav anledning til.

(Sag nr. 19/00118)

Læs undersøgelsen her