FOB 2020-33

Partsstatus ved ændret forældremyndighed

20-10-2020

 

 

Formanden for børn og unge-udvalget i en kommune havde truffet en foreløbig afgørelse om, at der var akut behov for at anbringe et barn uden for hjemmet. Børn og unge-udvalget godkendte formandsafgørelsen to dage senere. Under mødet i børn og unge-udvalget blev det oplyst, at faren samme dag havde fået del i forældremyndigheden over barnet.

Barnets mor klagede over børn og unge-udvalgets afgørelse til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen indkaldte både moren og faren til et møde, men tillagde ikke faren partsstatus i sagen. I en skriftlig afgørelse til farens advokat gav Ankestyrelsen en begrundelse for, hvorfor faren ikke blev anset for part i sagen, og i to efterfølgende breve til advokaten fastholdt Ankestyrelsen sin opfattelse.

I en udtalelse til ombudsmanden oplyste Ankestyrelsen bl.a., at det var en fejl, at faren ikke var tillagt partsstatus i klagesagen.

Ombudsmanden udtalte, at han var enig med Ankestyrelsen i, at en forælder, der får del i forældremyndigheden, efter at formanden for børn og unge-udvalget har truffet en foreløbig afgørelse efter servicelovens § 75, stk. 1, fra dette tidspunkt bliver part i den pågældende sag og dermed blandt andet (inden for klagefristen) kan påklage udvalgets eventuelle godkendelse af den foreløbige afgørelse til Ankestyrelsen.

Ombudsmanden var dermed også enig med Ankestyrelsen i, at faren indtrådte som part og klageberettiget i den konkrete sag, fra det tidspunkt hvor han fik del i forældremyndigheden over sit barn, og følgelig var part i den efterfølgende klagesag ved Ankestyrelsen.

Det var derfor efter ombudsmandens opfattelse også beklageligt, at Ankestyrelsen ikke tillagde faren partsstatus under Ankestyrelsens behandling af sagen, og at Ankestyrelsen i efterfølgende breve i sagen fastholdt denne retsopfattelse.

(Sag nr. 20/00216)