FOB 2020-26

En forskningsinstitutions rapportudkast og datamateriale kunne undtages fra aktindsigt

30-06-2020

 

 

En journalist bad VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) om aktindsigt i et foreløbigt udkast til en rapport om personalenormeringer på plejecentre i hele landet.

VIVE afslog at give aktindsigt i rapportudkastet efter offentlighedslovens § 33, nr. 4. VIVE anførte bl.a., at det i relation til den enkelte medarbejders faglige anseelse ville være uforsvarligt, hvis VIVE udleverede foreløbige og eventuelt fejlbehæftede udkast. På det tidspunkt hvor journalisten anmodede om aktindsigt, var rapportudkastet efter VIVEs opfattelse et klart foreløbigt arbejde, idet rapporten stadig var under udarbejdelse og endnu ikke havde gennemgået kvalitetssikring, herunder internt og eksternt fagfælle-review.

VIVE afslog endvidere efter offentlighedslovens § 27, nr. 5, at give aktindsigt i de data, der var indsamlet til brug for undersøgelsen. 

Efter ombudsmandens opfattelse rejste VIVEs afslag på aktindsigt i rapportudkastet efter offentlighedslovens § 33, nr. 4, navnlig tre spørgsmål: Om rapporten havde karakter af forskning i bestemmelsens forstand, om de hensyn, som VIVE havde anført, var omfattet af bestemmelsens beskyttelsesformål, og om det var nødvendigt at tilbageholde rapportudkastet af ”væsentlige hensyn” til de interesser, der er beskyttet af bestemmelsen. Ombudsmanden havde ikke grundlag for at kritisere, at VIVE havde undtaget rapportudkastet fra aktindsigt.

Ombudsmanden kunne heller ikke kritisere, at VIVE havde undtaget det indsamlede datamateriale fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 27, nr. 5. Ombudsmanden lagde vægt på, at VIVE havde sendt spørgeskemaer til plejecentre i hele landet for at indsamle oplysninger til brug for undersøgelsen, og at den bearbejdning, som materialet havde gennemgået, måtte karakteriseres som ”en vis kvalificeret faglig statistisk bearbejdning”. Han lagde også vægt på VIVEs pligt til at offentliggøre sine analyser og forskningsrapporter.

(Sag nr. 20/00252)