FOB 2020-10

Kritik af afgrænsningen af en aktindsigtsanmodning og af beskrivelsen af afgrænsningen

15-01-2020

 

 

Finansministeriet gav en journalist afslag på aktindsigt i ”alt” vedrørende en bestemt nyhedsartikel, hvori det var omtalt, at den daværende regering i 2015 angiveligt havde ”planer om at bygge en mur” ved den dansk-tyske grænse. I artiklen omtaltes også flygtninge- og migrantsituationen i 2015, den danske grænsekontrol iværksat i januar 2016 mv.

Sagen rejste spørgsmål om Finansministeriets afgrænsning af aktindsigtsanmodningen og om ministeriets beskrivelse af den foretagne afgrænsning. Det var ombudsmandens opfattelse, at ministeriets afgørelse var egnet til at give et forkert billede af, hvad ministeriet havde forholdt sig til.

I forhold til afgrænsningen af aktindsigtsanmodningen havde Finansministeriet lagt til grund, at anmodningen vedrørte dokumenter eller oplysninger, der indeholdt overvejelser om ”fysisk lukning/fysisk værn” ved den dansk-tyske grænse.

Ombudsmanden mente ikke, at det uden videre stod klart – ud fra den artikel, journalisten henviste til – at aktindsigtsanmodningen kun handlede om fysisk lukning af den dansk-tyske grænse.

Ombudsmanden mente, at ministeriets fremgangsmåde i sagen havde resulteret i en for snæver afgrænsning af journalistens anmodning. Det var således ombudsmandens opfattelse, at ministeriet enten burde have anlagt en bredere forståelse af anmodningen, eller have kontaktet journalisten for at få afklaret, om ministeriet havde forstået anmodningen korrekt, eller dog i sin afgørelse tydeligt have beskrevet afgrænsningen af anmodningen, så journalisten havde mulighed for at vurdere, om der var anledning til at vende tilbage med en ny, supplerende anmodning.

Ombudsmanden henstillede til Finansministeriet at genoptage sagen med henblik på fornyet behandling, herunder eventuelt i dialog med journalisten at afklare forståelsen af anmodningen om aktindsigt.

Finansministeriet henvendte sig efterfølgende til journalisten med henblik på en dialog om den nærmere afgrænsning af aktindsigtsanmodningen.

(Sag nr. 19/04924)