FOB 2013-13

Inddragelse af hensyn til validitet i forbindelse med vurdering af meroffentlighed

04-02-2013

 

 

Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Moderniseringsstyrelsen havde givet dem afslag på aktindsigt i Indkøbsdatabasen. 

Da der var tale om en database, og da der ikke eksisterede dataudtræk mv. fra databasen, var ombudsmanden enig med Moderniseringsstyrelsen i, at journalisterne ikke havde krav på aktindsigt i oplysningerne efter offentlighedsloven. Ombudsmanden påpegede imidlertid, at i det omfang Indkøbsdatabasen indeholdt miljøoplysninger, skulle spørgsmålet om aktindsigt vurderes efter miljøoplysningsloven, der – i modsætning til offentlighedsloven – tillige gælder for miljøoplysninger, der er indeholdt i databaser. 

Moderniseringsstyrelsen havde under sin behandling af sagen endvidere overvejet meroffentlighed i Indkøbsdatabasen, men havde ikke fundet grundlag for dette. Som begrundelse for at afslå meroffentlighed havde Moderniseringsstyrelsen anført, at det ikke ville være muligt at indestå for oplysningernes validitet. 

Ombudsmanden mente, at Moderniseringsstyrelsens inddragelse af hensyn til oplysningernes validitet som grundlag for at afslå meroffentlighed rejste et principielt og uafklaret spørgsmål, der gav anledning til væsentlig tvivl. På den baggrund og under hensyn til den proces, der var i gang om udarbejdelse af en ny offentlighedslov fandt ombudsmanden det mest korrekt at orientere Justitsministeriet om sagen med henblik på, at ministeriet kunne overveje en lovgivningsmæssig afklaring af spørgsmålet. Ombudsmanden orienterede endvidere Folketingets Retsudvalg om sin behandling af sagen. 

(J.nr. 12/01874, 12/02053 og 12/04046)