FOB 2013-7

Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler

04-10-2013

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for genoptagelse af arbejdsskadesager. Baggrunden var, at ombudsmanden – i forbindelse med behandlingen af en konkret sag – var blevet opmærksom på, at arbejdsskademyndighedernes vejledning ikke var retvisende.  

Ombudsmanden mente, at vejledning om mulighederne for genoptagelse – ligesom vejledning om eventuelle klagemuligheder – har til formål at sikre, at en borger får den information, som er nødvendig for, at han eller hun kan varetage sine interesser. Det er derfor vigtigt, at arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for genoptagelse er både korrekt og relevant i forhold til den enkelte sag.  

Efter ombudsmandens opfattelse burde en korrekt og relevant vejledning om mulighederne for genoptagelse indeholde såvel vejledning om eventuelle lovbestemte regler om genoptagelse som vejledning om de almindelige ulovbestemte regler om genoptagelse. Endvidere skal en korrekt og relevant vejledning tilpasses den enkelte sag. Efter ombudsmandens opfattelse var det så­ledes ikke korrekt eller relevant i den konkrete sag at vejlede om muligheden for genoptagelse af afviste arbejdsskadesager, når der var tale om en anerkendt arbejdsskade. 

Det forhold, at Arbejdsskadestyrelsens vejledninger fandtes i et elektronisk konceptsystem, der gjorde det vanskeligt og bekosteligt at tilpasse vejledningsteksterne til den enkelte sag, kunne efter ombudsmandens opfattelse ikke føre til et andet resultat, da anvendelsen af standardtekster forudsætter, at myndigheden vurderer, om indholdet af standardteksten er retvisende i det enkelte tilfælde.  

Ombudsmanden gjorde Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen bekendt med sin opfattelse og gik ud fra, at der fremadrettet ville blive givet en korrekt og relevant vejledning om mulighederne for genoptagelse.  

(Sag nr. 12/00619)