FOB 2013-18

Justitsministeriet gengav visumafslag forkert, så et barn fik visumkarens i 5 år på grund af moderens overskridelse af et tidligere visums gyldighedsperiode

15-11-2013

 

 

Udlændingeservice (nu Udlændingestyrelsen) og Justitsministeriet gav i 2011 afslag på visum til en herboende mands ægtefælle og deres søn, der var mindre end 1 år gammel. Ægtefællen fik afslag på visum, fordi hun under et tidligere ophold var blevet her i landet, efter at hendes dagældende visum var udløbet. Hun fik af samme årsag visumkarens, så hun som udgangspunkt ikke ville kunne få et nyt visum i 5 år fra udrejsen i marts 2011. Sønnen, der var blevet født under ægtefællens tidligere ophold her i landet, fik også afslag på nyt visum som konsekvens af ægtefællens afslag.

Manden klagede til Justitsministeriet, der fastholdt Udlændingeservices afgørelse. I modsætning til Udlændingeservice skrev Justitsministeriet til manden, at også sønnen havde visumkarens, så sønnen heller ikke kunne få visum i 5 år. Efter en anmodning om genoptagelse fra manden fastholdt ministeriet i 2012 afgørelsen.

Manden klagede til ombudsmanden, der bl.a. spurgte myndighederne, om ægtefællens tidligere ulovlige ophold i forbindelse med udløbet af det dagældende visum kunne lægges sønnen til last. Han spurgte også ministeriet, om der forelå ganske særlige grunde, således at karenstiden på 5 år ikke fandt anvendelse for barnet.

Justitsministeriet genoptog herefter sagen og beklagede meget, at sønnen i ministeriets afgørelse havde fået visumkarens, selv om det ikke kunne lægges sønnen til last, at han ikke var udrejst inden udløbet af moderens visum. Ministeriet beklagede også, at der ikke blev rettet op på fejlen i forbindelse med anmodningen om genoptagelse i 2012.

Ombudsmanden erklærede sig enig i ministeriets beklagelser. Endvidere noterede ombudsmanden sig, at Udlændingestyrelsen fremadrettet i tilsvarende sager – i overensstemmelse med myndighedernes faste praksis – udtrykkeligt ville oplyse, at en afgørelse om visumkarens ikke gælder for medfølgende mindreårige børn.

Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere, at ægtefællen havde fået afslag på visum og havde fået visumkarens i 5 år.

(Sag nr. 12/02657)