FOB 2013-20

International Press Centre afslog at godkende en journalist forud for statsbesøg

17-06-2013

 

 

Dansk Journalistforbund klagede til ombudsmanden over, at International Press Centre (IPC) havde nægtet at godkende (akkreditere) en journalist forud for det sydkoreanske statsbesøg i maj 2011. 

IPC havde forud for sit afslag indhentet en sikkerhedsvurdering fra PET, som havde meddelt, at akkreditering af journalisten ikke kunne anbefales. IPC meddelte herefter afslag på akkreditering uden at kende grundlaget for PET’s anbefaling og således uden at tage konkret stilling til journalistens forhold og sagens omstændigheder i øvrigt. Det mente ombudsmanden var i strid med forbuddet mod skøn under regel. 

Det fremgik i øvrigt af sagens oplysninger, at PET som grundlag for sin manglende anbefaling havde lagt vægt på nogle forhold, der lå adskillige år tilbage, bl.a. en voldsdom. Ombudsmanden tog stilling til, om disse forhold overhovedet kunne have begrundet et afslag på akkreditering, hvis IPC – sådan som IPC burde have gjort – havde vurderet oplysningerne. På det foreliggende oplysningsgrundlag mente ombudsmanden ikke, at disse forhold kunne have udgjort et tilstrækkeligt grundlag for at afslå akkreditering. 

Ombudsmanden tog også stilling til IPC’s sagsbehandling. 

IPC’s afgørelse om afslag på akkreditering og IPC’s sagsbehandling i den forbindelse var efter ombudsmandens opfattelse behæftet med alvorlige fejl. Det mente ombudsmanden var meget beklageligt. 

Ombudsmanden bad IPC om underretning om, hvilke tiltag hans redegørelse måtte give IPC anledning til. Ombudsmanden bad IPC om at sende sit svar gennem Udenrigsministeriet, således at ministeriet også fik lejlighed til at tage stilling til dette spørgsmål. 

(Sag nr. 12/00407)