FOB 2013-22

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel

09-10-2013

 

 

En journalist klagede til ombudsmanden over Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt i særlige hændelser indberettet fra det danske kontingent i Irak til Hærens Operative Kommando og Forsvarskommandoen om tilbageholdte. 

Ombudsmanden udtalte, at Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid på ca. 1 år og 7 måneder frem til afgørelsen var helt uacceptabel. Det kunne i sagen ikke udelukkes, at ministeriets sagsbehandlingstid i sig selv havde betydet, at journalisten blev afskåret fra aktindsigt i sagen. Dette måtte ombudsmanden anse for en væsentligt skærpende omstændighed. 

Ombudsmanden havde ikke grundlag for at fastslå, at der havde foreligget en bevidst trænering fra Forsvarsministeriets side med det sigte at undgå, at journalisten skulle få aktindsigt. Ombudsmanden måtte imidlertid anse det for meget uheldigt, at Forsvarsministeriet – ikke mindst i en sag som den foreliggende – i kraft af sin lange sagsbehandlingstid var kommet i en situation, hvor spørgsmålet om bevidst trænering overhovedet kunne opstå. 

Ombudsmanden udtalte endvidere, at det var meget beklageligt, at ministeriet efter det i sagen oplyste ikke underrettede journalisten om sagens status efter den e-mail, hvor ministeriet bekræftede modtagelsen af aktindsigtsanmodningen. 

Ombudsmanden fandt grundlag for at underrette Folketingets Retsudvalg og forsvarsministeren om sagen i medfør af ombudsmandslovens § 24 om fejl eller forsømmelser af større betydning. Ombudsmanden underrettede i den forbindelse også Folketingets Forsvarsudvalg. 

(Sag nr. 12/04416)