FOB 89-209

Budgetkompetenceforholdet imellem et fakultetsråd og dets forretnings- og budgetudvalg.

01-01-1989

Institut A ved B universitet klagede over Undervisningsministeriets opfattelse af budgetkompetenceforholdet imellem et fakultetsråd og dets forretnings- og budgetudvalg. Efter ministeriets opfattelse er der i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner hjemmel til i statutten for B universitet at tillægge et budget- og forretningsudvalg en selvstændig kompetence til at fordele finanslovsbevillinger imellem de fag, der hører under fakultetet og til at påse budgetternes overholdelse.

Institut A bestred, at der i styrelsesloven er hjemmel til i statutten for B universitet at fastsætte bestemmelser, der tillægger et budget- og forretningsudvalg en sådan selvstændig kompetence.

På grund af inhabilitet hos ombudsmanden udøvede landsdommer Torben Plessing efter bestemmelse fra Folketingets Retsudvalg ombudsmandens funktioner i sagen.

Landsdommeren udtalte uenighed i ministeriets retsopfattelse og henviste herved til styrelseslovens § 11 stk. 4, hvorefter det enkelte fakultetsråd har kompetencen til at tage stilling til spørgsmålet om fordeling af de tildelte ressourcer og til at påse budgetternes overholdelse. Med henvisning til styrelseslovens § 11 stk. 5 anførte landsdommeren, at kompetencen kan henlægges til et budget- og forretningsudvalg, hvis fakultetsrådet meddeler bemyndigelse til det. Landsdommeren fandt ikke i styrelseslovens forarbejder holdepunkter for at antage, at budgetkompetencen ved universitetsstatutten - som udarbejdes af konsistorium og godkendes af Undervisningsministeriet - kan henlægges til budget- og forretningsudvalget. Landsdommeren udtalte, at budgetkompetencen efter styrelsesloven tilkommer fakultetsrådet, og at kun rådet kan træffe bestemmelse om at overføre kompetencen til budget- og forretningsudvalget.

På denne baggrund henstillede landsdommeren til Undervisningsministeriet, at ministeriet foretog det fornødne, herunder med henblik på ændring af statutten.(J. nr. 1989-808-711).