FOB 89-184

Den 2-årige forældelsesfrist for indgivelse af klager til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

01-01-1989

A klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets Patientklagenævn afviste at behandle hans klage over en operation foretaget i 1981. Afvisningen skete under henvisning til den 2-årige forældelsesfrist i § 22 i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse. Patientklagenævnet fandt, at der var forløbet mere end 2 år fra det tidspunkt, da A var eller burde være bekendt med det forhold, han klagede over.

Ombudsmanden fremsatte nogle generelle synspunkter om forståelsen af den nævnte forældelsesfrist. Han udtalte, at fristen tidligst kunne begynde at løbe fra det tidspunkt, hvor klageren efter en konkret vurdering havde et rimeligt grundlag for at henføre de konstaterede gener m.v. til en eventuel fejl i forbindelse med den tidligere behandling.

På den baggrund henstillede ombudsmanden til patientklagenævnet på ny at tage stilling til, om A's klage var forældet. (J. nr. 1989-1048-43).