FOB 89-92

Voldsofferlovens krav om hurtig indgivelse af politianmeldelse.

01-01-1989

A henvendte sig på skadestuen med et knivstik i venstre side af maven. Ca. 3 måneder senere søgte han Erstatningsnævnet om erstatning i henhold til voldsofferloven. Nævnet afslog ansøgningen under henvisning til, at politianmeldelse ikke var indgivet "uden unødigt ophold". Nævnet fandt ikke grundlag for at dispensere fra dette krav. Ifølge de da foreliggende oplysninger havde A først indgivet politianmeldelse knap 3 måneder efter det passerede.

Ved en anmodning om revurdering af sagen oplyste en speciallæge, at A 5 dage efter det passerede straks efter udskrivelsen fra hospitalet havde henvendt sig til Nyropsgade Politistation. A var imidlertid for udmattet til at følge politiets opfordring til at henvende sig til en anden politistation. Nævnet fastholdt afslaget på erstatning.

Ombudsmanden udtalte, at nævnets praksis, hvorefter kravet om hurtig indgivelse af politianmeldelse håndhæves strengt, er i overensstemmelse med lovens forarbejder og retspraksis. Ombudsmanden fandt således ikke grundlag for at kritisere, at nævnet afslog A's ansøgning om erstatning, når nævnet lagde til grund, at politianmeldelse først var indgivet efter 3 måneder.

Ombudsmanden måtte imidlertid lægge til grund, at nævnet ikke nærmere havde undersøgt oplysningen om, at A forgæves henvendte sig til Nyropsgade Politistation straks efter udskrivelsen. Ombudsmanden fandt, at nævnet burde have undersøgt denne oplysning nærmere. Han henstillede til nævnet at genoptage sagens behandling og foretage en ny vurdering, hvor denne oplysning blev inddraget.(J. nr. 1988-596-66).