FOB 89-130

Tilbagekaldelse af tilladelse til etablering af faskine, jf. miljøbeskyttelseslovens § 11, stk. 3

04-08-1989

A fik i 1965 tilladelse af en kommune til udførelse af en faskine (bortledning af regnvand) på sin ejen­dom. I de følge­nde år klage­de en nabo B over vandge­ner i sin kælder angive­ligt forårsaget af vand fra den pågældende faskine.

Under henvisning til miljøbeskyttelseslovens § 11, stk. 3, pålagde Miljøstyrelsen i 1987 kommunen at tilbagekal­de til­ladelsen og stad­fæstede i 1988 kommu­nens afgørelse herom.

Ombudsmanden udtalte, at han ikke anså det for godt­gjort, at be­tin­gelserne for tilbagekaldelsen efter § 11, stk. 3, i miljøbeskyt­tel­sesloven var opfyldte. Afgørende efter denne bestemmelse var hensynet til  beskyttelsen af grundvandsin­teresser, og Miljøstyrel­sen havde ikke foretaget en konkret vurdering af risikoen for grund­vandsforu­rening.

Miljøstyrelsen annullerede herefter sin afgørelse om tilba­gekaldel­se.

(J.nr. 1988-364-11).