FOB 89-164

Orientering af parten i tilfælde af afvisning af anmodning om indhentning af yderligere oplysninger.

01-01-1989

Efter at Sikringsstyrelsen havde afslået at anerkende A's lidelse efter arbejdsskadeforsikringsloven, klagede hun til Den Sociale Ankestyrelse og anmodede ankestyrelsen om at afvente en undersøgelse af A på et arbejdsmedicinsk ambulatorium. Ankestyrelsen traf afgørelse uden at afvente denne undersøgelse, idet styrelsen ikke fandt, at der ved undersøgelsen ville fremkomme nye oplysninger, der kunne ændre grundlaget for ankestyrelsens afgørelse. I en udtalelse til ombudsmanden henviste ankestyrelsen yderligere til, at der ville være gået lang tid, inden afgørelse kunne træffes, såfremt man skulle have afventet undersøgelsen.

Ombudsmanden udtalte, at det er et almindeligt forvaltningsretligt princip, at det påhviler en forvaltningsmyndighed at drage omsorg for sagernes oplysning, og at det er fast antaget i praksis, at pligten til at søge en sag oplyst kun kan udstrækkes til at omfatte oplysninger, der må antages at være af betydning for sagens afgørelse. Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere, at ankestyrelsen traf afgørelse uden at afvente den arbejdsmedicinske undersøgelse.

Efter ombudsmandens opfattelse ville det være god forvaltningsskik i tilfælde, hvor en myndighed afviser en parts udtrykkelige anmodning om at indhente yderligere oplysninger, at orientere parten herom, inden der træffes afgørelse i sagen. Dette vil navnlig være af betydning, hvis der er rimelig grund til at antage, at parten i så fald vil have væsentlige supplerende bemærkninger til sagen.

Ombudsmanden orienterede Den Sociale Ankestyrelse om sin opfattelse. (J. nr. 1988-1315-030).