FOB 89-75

Navnebevis til en del af et flerleddet efternavn som selvstændigt efternavn.

01-01-1989

Familieretsdirektoratet havde afslået en ansøgning om tilladelse til at ændre navnet Allesen de Fine Bunkeflod til Allesen. Direktoratet henviste til, at et forbeholdt, flerleddet efternavn på samme måde som et bindestregsefternavn ikke er opsplitteligt, medmindre der foreligger en sådan særlig tilknytning til det ønskede navn, at det efter navneloven kan tillades som selvstændigt efternavn.

Ombudsmanden udtalte, at navneloven og de hensyn, den bygger på, efter hans mening ikke gav tvingende grunde til at afslå navneønsket i et tilfælde som det foreliggende. Ombudsmanden anførte herved, at det for personer, der bar et flerleddet efternavn, som havde været i familien gennem generationer, måtte forekomme uforståeligt, at tilknytningen til navnets enkelte led ikke kunne betegnes som "ganske særlig", jf. navnelovens § 8, nr. 5. Det blev efter ombudsmandens opfattelse ikke mere forståeligt, når myndighederne som forklaring henviste til, at indehaverne af de forbeholdte sammensatte navne, hvori Allesen indgik, herunder den pågældendes egen familie, havde krav på navnebeskyttelse også over for personer, der i forvejen bar navnet som en del af deres efternavn.

Ombudsmanden henstillede til Civilretsdirektoratet at overveje sagen på ny i lyset af de af ham anførte betragtninger. (J.nr. 1988-1353-69).