FOB 89-60

Aktindsigtsbegæring i en entreprenørs tilbudsliste ved en offentlig licitation.

01-01-1989

A anmodede en kommune om at få aktindsigt i den lavestbydende entreprenørs tilbudslister ved en kommunal licitation. Kommunen afslog under henvisning til offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2. Afslaget blev indbragt for tilsynsrådet, som ikke fandt grundlag for at kritisere kommunens handlemåde i sagen.

Ombudsmanden fandt, at kommunen ikke havde foretaget en konkret vurdering af risikoen for, at entreprenørvirksomheden ville lide tab som følge af aktindsigten. På den baggrund fandt ombudsmanden det beklageligt, at tilsynsrådet ikke havde udtalt kritik af kommunens handlemåde.

Ombudsmanden henstillede til tilsynsrådet at undergive klagen en fornyet behandling.(J.nr. 1989-1836-42).