FOB 89-63

Afslag på aktindsigt i relation til forvaltningslovens regler om tavshedspligt mv.

01-01-1989

Et fond under Industriministeriet afslog A's begæring om aktindsigt i dele af et internt notat (en indstilling til fondets bestyrelse). Afslaget blev givet under henvisning til forvaltningslovens § 12, stk. 1, nr. 1. Ombudsmanden fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere afslaget. Men sagen gav ombudsmanden anledning til at fremsætte nogle bemærkninger om adgangen til at udveksle oplysninger mellem forskellige forvaltningsmyndigheder, der sekretariatsbetjenes af samme myndighed - især vedrørende bestemmelsen i forvaltningslovens § 28, stk. 3. (J.nr. 1989-1328-39).