FOB 89-119

Redaktørs anmodning om aktindsigt i oplysninger om bi stationers driftsforhold.

01-01-1989

Statens Planteavlskontor, som er sekretariat for Statens Bisygdomsnævn, afslog A's anmodning om aktindsigt i Bisygdomsnævnets sager om importører af bidronninger samt godkendte renavlsstationer. Som begrundelse for afslaget anførte planteavlskontoret, at importørerne af konkurrencemæssige grunde ikke ønskede de pågældende oplysninger udleveret, og at oplysningerne var undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2. For så vidt angik begæringen om aktindsigt i en række spørgsmål om stationernes driftsforhold, afslog planteavlskontoret anmodningen bl.a. under henvisning til, at spørgsmålene ikke kunne besvares ved udlevering af et givet dokument, og at ret til aktindsigt ikke indebærer, at myndigheden skal producere nye sagsakter.

Ombudsmanden fandt at måtte lægge til grund, at planteavlskontoret fortolkede offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, således, at selve den omstændighed, at en ansøgning vedrører private virksomheders driftsmæssige forhold, berettiger til, at der gøres undtagelse efter bestemmelsen. - Denne forståelse var efter ombudsmandens mening urigtig.

Bestemmelsen finder efter lovens forarbejder kun anvendelse, hvis indrømmelse af aktindsigt efter en konkret vurdering må antages at indebære en nærliggende risiko for skadevirkninger. I tvivlstilfælde bør der indhentes en udtalelse fra den, hvis interesse kan være til hinder for, at begæringen om aktindsigt imødekommes, og udtalelsen må indgå som et blandt flere momenter i myndighedens konkrete vurdering af, hvorvidt oplysningerne bør undtages fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 12.

Ombudsmanden henstillede til Statens Bisygdomsnævn at tage A's sager op til fornyet overvejelse. (J. nr. 1989-265-56).