Rapport om ombudsmandens undersøgelse af 75 revalideringssager fra 5 kommuner

01-01-2003

03.794

Undersøgelsens indhold og omfang 

Den 17. december 1997 skrev jeg til Svendborg, Silkeborg, Næstved, Ballerup og Holstebro kommuner og oplyste at jeg i medfør af § 17, stk. 2, i lov om Folketingets Ombudsmand havde besluttet at gennemføre en generel undersøgelse af sager om revalideringshjælp i henhold til den dagældende bistandslovs § 43, stk. 1 og 2. Min undersøgelse omfattede 75 sager.

Jeg oplyste at jeg ville koncentrere mig om kommunernes efterlevelse af generelle sagsbehandlingsregler, de specifikke sagsbehandlingsregler i den sociale lovgivning, kommunernes anvendelse og fortolkning af de relevante bestemmelser om tildeling og udmåling af revalideringshjælp samt de almindelige ulovbestemte retsgrundsætninger om skønsudøvelse og vilkårsfastsættelse.

Med henblik på at opnå en repræsentativ geografisk fordeling havde jeg besluttet at bede om sager fra 2 kommuner i Jylland, 2 på Sjælland og 1 på Fyn.

Formålet med undersøgelsen, oplyste jeg, var bl.a. at drage sammenligning mellem de enkelte kommuners efterlevelse af de juridiske krav til behandlingen af sagerne. Derfor havde jeg besluttet at udtage sager fra kommuner som størrelsesmæssigt ligner hinanden.

For at gøre sagsmængden så ensartet som muligt skulle de udvalgte sager være afgjort endeligt – enten i form af en bevillingsskrivelse eller ved helt eller delvist afslag på ansøgning om revalideringshjælp. For at opnå tidsmæssig ensartethed bad jeg om de seneste 15 afgjorte sager i perioden før 1. november 1997. Sager der var påklaget eller genoptaget, skulle ikke medtages.

Jeg modtog derpå 15 sager fra hver af de respektive kommuner. Den 31. maj 2001 sendte jeg foreløbige redegørelser vedrørende min gennemgang af sagerne fra henholdsvis Svendborg, Holstebro og Ballerup kommuner. Svendborg Kommune svarede i brev af 4. oktober 2001, Holstebro Kommune svarede den 24. september 2001, og Ballerup Kommune svarede den 7. februar 2002.

Den 19. oktober 2001 sendte jeg foreløbige redegørelser vedrørende Næstved og Silkeborg Kommuner. Næstved Kommune svarede den 22. maj 2002, og Silkeborg Kommune svarede i brev af 13. maj 2002.

Den 31. maj 2003 sendte jeg en foreløbig rapport om undersøgelsen til de fem kommuner. Svendborg Kommune fremsatte den 16. februar 2004 bemærkninger til den foreløbige rapport. De øvrige kommuner har ikke haft bemærkninger.

 

Se hele sagen i Retsinformation