Rapport om undersøgelse af 90 værnepligtssager fra 2 statsamter og Overpræsidiet

01-01-2003

03.735

UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE

Den 17. marts 2003 skrev jeg til Indenrigs- og Sundhedsministeriet at jeg efter bestemmelsen i ombudsmandslovens § 17, stk. 2, havde besluttet at iværksætte et egen drift-projekt som skulle angå værnepligtssager afgjort af ministeriet, nærmere betegnet sager afgjort efter værnepligtslovens § 1, stk. 3, og efter værnepligtslovens § 13, stk. 4, jf. § 27. Jeg bad samtidig ministeriet deltage i et møde med henblik på en nærmere drøftelse af emnets afgrænsning og undersøgelsens tilrettelæggelse.

Der blev på baggrund heraf afholdt et møde i ministeriet den 25. marts 2003. På mødet oplyste ministeriet bl.a. at ministeriet fra statsamterne havde indhentet telefoniske oplysninger om hvor mange sager de i 2002 havde behandlet på de to områder. Der havde i 2002 i alt været ca. 28.000 sessionsbehandlede, og heraf havde i alt ca. 11.480 søgt udsættelse efter værnepligtslovens § 13, stk. 4, jf. § 27 (tallene var måske ikke helt nøjagtige idet de beroede på opgørelser indhentet telefonisk). Statsamterne havde i 2002 behandlet 263 sager efter værnepligtslovens § 1, stk. 3, om personer som havde boet på Færøerne/Grønland. Ministeriet havde i 2002 modtaget 1 (én) klagesag vedrørende udsættelse af session og ingen klager over afgørelser vedrørende Færøerne/Grønland.

Jeg tilkendegav umiddelbart på mødet med ministeriet at der herefter ikke kunne blive tale om at undersøge sager på de nævnte områder afgjort af ministeriet, men at jeg ville overveje at gennemføre en undersøgelse omfattende sådanne sager afgjort af et eller flere af de statsamter og Overpræsidiet som træffer afgørelse i første instans.

I fortsættelse af mødet indhentede jeg oplysninger fra de 5 statsamter og Overpræsidiet som træffer afgørelse i første instans i de omhandlede sager, dels om det totale antal afgjorte sager i 2002, dels om hvor mange af disse der er endt med afslag.

De oplysninger jeg modtog, kan sammenfattes som følger:

 

 

Sager efter § 1, stk. 3

Sager efter § 13, stk. 4, jf. § 27

Myndighed

I alt

Afslag

I alt

Afslag

Københavns

112

0

4.842

400

Overpræsidium

Bornholm

0

0

126

8

Fyn

33

0

1.100

8

Sønderjylland

31

0

2.140

150

Århus

44

0

2.082

100

Nordjylland

33

1

1.576

1

Total

253

1

11.866

667

 

Som det fremgår, er der ganske stor forskel på det antal sager de forskellige myndigheder behandler. Københavns Overpræsidium er med ca. 44 % af sagerne efter værnepligtslovens § 1, stk. 3, og ca. 41 % af sagerne efter værnepligtslovens § 13, stk. 4, jf. § 27, klart den af de 6 regionale myndigheder som behandler flest sager på de to områder, mens Statsamtet Bornholm med 0 %, henholdsvis ca. 1 % af sagerne på de to områder klart er den myndighed som behandler færrest sager.

 

Ved breve af 7. april 2003 meddelte jeg herefter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og de 6 regionale myndigheder at jeg havde besluttet at gennemføre en undersøgelse omfattende Københavns Overpræsidium, Statsamtet Fyn og Statsamtet Sønderjylland, og at undersøgelsen skulle omfatte følgende sager:

10 sager afgjort i 2002 efter værnepligtslovens § 1, stk. 3, fra hver af de 3 statsamter (i alt 30 sager), udtaget således at der udvælges de 10 senest afgjorte sager, og

20 sager afgjort i 2002 efter værnepligtslovens § 13, stk. 4, jf. § 27, fra hver af de 3 statsamter (i alt 60 sager), udvalgt efter følgende principper:

så vidt muligt 10 sager pr. statsamt der er endt med afslag, valgt således at de senest afgjorte sager udtages først,

dernæst det antal sager som mangler op til 20 sager pr. statsamt, og som er endt med en imødekommende afgørelse, valgt således at de senest afgjorte sager udtages først.

Jeg bad samtidig Overpræsidiet og Fyns og Sønderjyllands Statsamter om at modtage i alt 90 sager udvalgt efter ovenstående principper.

 

Jeg modtog herefter fra Statsamtet Sønderjylland, Statsamtet Fyn og Københavns Overpræsidium de sager jeg havde bedt om, og i forlængelse heraf blev der i perioden fra 5. til 12. maj 2003 afholdt møder mellem de to statsamter, henholdsvis Overpræsidiet og nogle af mine medarbejdere om undersøgelsen.

Under et møde den 21. august 2003 i Københavns Overpræsidium har to af mine medarbejdere fået demonstreret og forklaret arbejdsgangen i de undersøgte sager, herunder særligt anvendelsen af det centrale edb-system Værnepligtsregistret (VPS).

I forbindelse med undersøgelsen er der endvidere fra de to statsamter og Overpræsidiet løbende indhentet yderligere oplysninger og dokumenter.

Den 18. september 2003 sendte jeg Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Statsamtet Sønderjylland, Statsamtet Fyn og Københavns Overpræsidium min foreløbige rapport om undersøgelsen af sagerne. I fremsendelsesskrivelsen anførte jeg bl.a. at hvis myndighederne måtte ønske dette, deltog man gerne herfra i et møde om rapporten inden myndighederne afgav deres udtalelser.

 

Jeg modtog på baggrund heraf følgende udtalelser:

  • udtalelse af 31. oktober 2003 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet,
  • udtalelse af 30. oktober 2003 fra Statsamtet Sønderjylland,
  • udtalelse af 30. oktober 2003 fra Statsamtet Fyn og
  • udtalelse af 31. oktober 2003 fra Københavns Overpræsidium.

 

Myndighedernes bemærkninger er gengivet de steder i rapporten bemærkningerne vedrører. Derudover er udtalelserne i deres helhed optaget som bilag 2-5 til rapporten.

 

Læs undersøgelsen i Retsinformation