FOB 00-460

SU til studier i England

01-01-2000

 

 

En kvinde klagede på vegne af sit barnebarn over et afslag på ansøgning om SU til uddannelse i udlandet. Afslaget blev givet med henvisning til § 48, stk. 1, i den dagældende SU-bekendtgørelse hvorefter det var en betingelse for støtte til uddannelse i udlandet at den uddannelsessøgende skulle have haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst 2 år. Denne betingelse opfyldte barnebarnet ikke.

Ombudsmanden udtalte i sin foreløbige redegørelse at han på det foreliggende grundlag ikke mente der var hjemmel i lov om statens uddannelsesstøtte til at udstede sådanne regler om krav til de uddannelsessøgende. SU-styrelsen meddelte herefter at styrelsen ville tage de sager der var afgjort i henhold til bestemmelsen, op til fornyet behandling, og at styrelsen ville tage kontakt til ambassaderne for at komme i forbindelse med de studerende som på grund af bestemmelsen havde undladt at søge om støtte. Ankenævnet for Uddannelsesstøtten meddelte desuden at barnebarnets ansøgning om SU burde imødekommes. Undervisningsministeriet meddelte at ministeriet ville tage skridt til at ændre SU-bekendtgørelsen på dette punkt. (J.nr. 1999-0696-073).