FOB 00-386

Ulovbestemt partshøringspligt om skitse over kommunes forslag til boligændring. Bistandslovens § 59.

01-01-2000

 

 

En far til et handicappet barn havde ansøgt Vejle Kommune om tilskud til en boligændring i form af en ny tilbygning. Kommunen afslog at give tilskud til tilbygningen og tilbød i stedet tilskud til mindre ændringer af den eksisterende bygning. Kommunens tilbud hvilede på en skitse over forslag til ændringer som kommunen havde lavet. Det Sociale Ankenævn (nu Det Sociale Nævn) for Vejle Amt var enig i kommunens afgørelse.

Efter Ombudsmandens opfattelse var der en ulovbestemt pligt for Vejle Kommune til at partshøre faderen over kommunens skitse. Samtidig burde kommunen have partshørt faderen over nogle lægelige oplysninger som kommunen havde indhentet telefonisk. Ombudsmanden kritiserede også at ankenævnet ikke havde foretaget fornøden partshøring og ikke havde set efter om kommunen havde overholdt sin partshøringspligt. (J.nr. 1998-3539-051).