FOB 00-205

Sagsbehandlingstid. Myndigheds manglende overholdelse af egne frister. Afgørelse af flere sager på samme tidspunkt

01-01-2000

 

 

En indsat i Statsfængslet i Horsens klagede over Direktoratet for Kriminalforsorgens sagsbehandlingstider i forbindelse med en række konkrete klager. Klagerne var indgivet på forskellige tidspunkter og afgjort ved et samlet brev fra direktoratet.

Ombudsmanden udtalte i syv tilfælde at han var enig med direktoratet i at sagsbehandlingstiden/sagsbehandlingen havde været henholdsvis beklagelig eller kritisabel. I yderligere et tilfælde udtalte ombudsmanden at han var enig med direktoratet i at sagen kunne og burde have været ekspederet på et tidligere tidspunkt.

Ombudsmanden udtalte desuden at han samlet set mente direktoratets sagsbehandlingstid havde været særdeles kritisabel. Ombudsmanden lagde herved dels vægt på direktoratets tilkendegivelser i forbindelse med en sag som ombudsmanden tidligere havde behandlet vedrørende den pågældende, dels på antallet af sager hvori sagsbehandlingstiden havde været for lang, og på sagsbehandlingstidernes længde. Desuden tillagde ombudsmanden det betydning at direktoratet i flere tilfælde ikke overholdt de frister som direktoratet selv havde stillet den pågældende i udsigt.

Ombudsmanden bemærkede at det undertiden kan være mest hensynsfuldt over for en part som har flere samtidigt verserende sager, allerede på et tidligt tidspunkt i sagsbehandlingen at adskille behandlingen af sagerne således at sager som kan afsluttes væsentligt tidligere end andre, ikke unødigt kommer til at afvente andre sager som må forventes at trække længere ud. (j.nr. 2000-0292-600 og 2000-0293-600).