FOB 00-137

Indenrigsministeriets sagsbehandlingstid. Ændring af identitet

01-01-2000

 

 

En advokat klagede over Indenrigsministeriets sagsbehandlingstid i forbindelse med ministeriets behandling af hans klage over Udlændingestyrelsens afslag på en ansøgning om identitetsændring for 3 børn. Advokaten klagede også over at ministeriet ikke havde besvaret hans breve.

Fra advokatens første henvendelse til ministeriet gik der mere end 11 måneder før man bad ham præcisere klagen. Ministeriet havde ikke bekræftet modtagelsen af klagen eller oplyst hvornår svar kunne forventes. Ministeriet besvarede det første rykkerbrev 8 måneder efter modtagelsen.

Ombudsmanden udtalte at Indenrigsministeriet på et langt tidligere tidspunkt burde have bedt advokaten om at præcisere klagen. Ombudsmanden udtalte endvidere, med henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 4. juni 1997 til samtlige ministerier og styrelser og Justitsministeriets vejledning til forvaltningsloven (1986), at Indenrigsministeriet burde have bekræftet modtagelsen af sagen over for advokaten og have oplyst om hvorfor sagen trak ud, og hvornår en afgørelse kunne forventes. Indenrigsministeriet burde også på et langt tidligere tidspunkt have besvaret advokatens rykkerbreve.

Sammenfattende mente ombudsmanden at Indenrigsministeriets sagsbehandling var meget kritisabel. Ombudsmanden henstillede til ministeriet at fremskynde en endelig besvarelse i sagen mest muligt. (J.nr. 1999-3780-600).