FOB 00-473

Dispensation fra strandbeskyttelseslinie til udstykning af ejendom

01-01-2000

 

 

Vestsjællands Amt gav dispensation fra strandbeskyttelseslinien til en udstykning. Dispensationen blev givet i henhold til amtets almindelige praksis. Ombudsmanden kritiserede denne praksis for ikke at være i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven og fastslog at dispensationen ikke havde hjemmel i lovgivningen.

Amtet mente desuden at det var unødvendigt at give dispensation til en beplantning og en støttemur der var etableret inden for strandbeskyttelseslinien fordi de måtte være omfattet af en bagatelgrænse. Ombudsmanden pegede på at der ikke var en bagatelgrænse i reglerne om dispensation i naturbeskyttelsesloven på dette punkt. Derimod gav det ikke ombudsmanden anledning til bemærkninger at amtet anså beplantningen og støttemuren for omfattet af bagatelgrænsen i forbindelse med sin tilsynsfunktion efter lovens § 73, stk. 6. (J.nr. 1998-3421-141).