Skatteforvaltningens udstedelse af styresignaler og opdatering af Den juridiske vejledning

20-04-2022

FOB 2022-7

På baggrund af bl.a. tilkendegivelser fra skatterevisorer og skatteadvokater indledte ombudsmanden en generel egen drift-undersøgelse af skattemyndighedernes generelle information og administration, når der på baggrund af domme og afgørelser sker en praksisændring, som kan have betydning for rigtigheden af det, der anføres i Den juridiske vejledning om den gældende retstilstand.

Den tid, som skattemyndighederne gennemsnitligt anvendte på at offentliggøre en dom eller afgørelse, gav ikke generelt ombudsmanden anledning til bemærkninger.

Det var imidlertid ombudsmandens opfattelse, at den tid, der efter det oplyste gik med at opdatere informationen til borgere og virksomheder om betydningen af ny praksis, var lang i forhold til de informationshensyn, der lå bag Den juridiske vejledning. Ombudsmanden bad derfor Skattestyrelsen om at orientere ham om resultatet af styrelsens vurdering af, om det var muligt at ændre de interne frister for offentliggørelse af styresignaler.

Ombudsmanden henstillede desuden til Skattestyrelsen at overveje, om der hurtigere og på en mere hensigtsmæssig måde kunne gøres opmærksom på eventuelle igangværende overvejelser om ændringer i praksis.

Endelig var ombudsmanden enig med Skattestyrelsen i, at det ville være hensigtsmæssigt at udarbejde retningslinjer for Skatteforvaltningens sagsbehandling, i perioden fra en dom eller afgørelse mv. forelå, til udstedelsen af et nyt styresignal. Ombudsmanden anførte i den forbindelse, at det ville være i strid med legalitetsprincippet, hvis Skatteforvaltningen i de situationer, hvor det var klart, at en dom eller afgørelse mv. indebar en underkendelse af praksis, fortsat traf afgørelser efter denne praksis. Ombudsmanden udtalte sig desuden mere generelt om, hvornår Skatteforvaltningen efter en konkret vurdering ville kunne sætte sager i bero på udstedelse af et styresignal.

(Sag nr. 20/02052)

Læs undersøgelsen her