Egen drift-projekt angående 105 sager fra EF-direktoratet om EF’s markedsordninger for landbrug mv.

01-01-1995

95.481

Undersøgelsens afgrænsning, tilrettelæggelse og gennemførelse

Den 2. december 1993 skrev jeg til EF-direktoratet, at jeg havde besluttet at gennemføre et egen drift-projekt vedrørende EF-direktoratet. Det var hensigten, at undersøgelsen skulle omfatte 100 sager, afgjort af EF-direktoratet i 1993. Den 21. januar 1994 afholdt jeg et møde med repræsentanter for EF-direktoratet. I fortsættelse af mødet bad jeg EF-direktoratet om at måtte modtage 10 fra mælkekvoteområdet, 10 sager fra eksportstøtteområdet og 10 sager fra hektarstøtteområdet.

Jeg modtog herefter fra EF-direktoratet den 7. februar 1994 kopi af sagsakterne i 10 mælkekvote-sager og den 3. marts 1994 kopi af sagsakterne i 10 eksportstøtte-sager. Den 7. marts 1994 modtog jeg fra EF-direktoratet de originale sagsakter i 10 hektarstøtte-sager samt en EDB-udskrift vedrørende yderligere én hektarstøtte-sag, hvor selve sagen ikke havde kunnet findes.

Efter en foreløbig gennemgang af de først modtagne sager skrev jeg den 31. maj 1994 til EF-direktoratet og bad om yderligere 40 mælkekvote-sager, yderligere 15 eksportstøtte-sager og yderligere 15 hektarstøtte-sager. Samtidig bad jeg om at måtte få de originale sagsakter i de 10 mælkekvote-sager og de 10 eksportstøtte-sager, hvor jeg tidligere havde modtaget kopi af sagsakterne. Den 9. august 1994 modtog jeg fra EF-direktoratet yderligere 40 (originale) mælkekvote-sager og yderligere 15 (originale) eksportstøtte-sager.

I et brev af 15. august 1994 bad jeg EF-direktoratet om at måtte modtage de originale sagsakter og sagsomslag i de 10 mælkekvote-sager og de 10 eksportstøtte-sager, hvor jeg tidligere havde modtaget kopi af sagsakterne. Samtidig stillede jeg forskellige opklarende spørgsmål i relation til de tidligere modtagne hektarstøtte-sager.

Med skrivelse af 12. september 1994 sendte EF-direktoratet mig de originale sagsakter og sagsomslag i de 10 mælkekvote-sager og de 10 eksportstøtte-sager, hvor jeg tidligere havde modtaget kopi af sagsakterne. EF-direktoratet sendte mig ligeledes de originale sagsakter i 18 hektarstøtte-sager, samt en EDB-udskrift vedrørende yderligere én hektarstøtte-sag, hvor selve sagen ikke havde kunnet findes. EF-direktoratet sendte sagsakterne i 2 sager mere end jeg havde bedt om, idet direktoratet var blevet opmærksom på, at 2 af de tidligere fremsendte sager ikke opfylder de aftalte udvælgelseskriterier (de angår ikke hektarstøtte, men anmeldelse af grovfoderarealer, som er af betydning for præmieordningen for storkreaturer). Endelig sendte EF-direktoratet sagsakterne i sag 105, der angår hektarstøtte til det samme jordareal som i sag nr. 76. Samtidig besvarede EF-direktoratet de spørgsmål, jeg havde stillet i relation til de først modtagne hektarstøtte-sager.

Jeg besluttede herefter at udvide undersøgelsen til at omfatte de 105 sager, hvori jeg havde modtaget sagsakter eller EDB-udskrifter.

Efter gennemgangen af sagerne har en af mine medarbejdere i februar 1995 indhentet enkelte yderligere oplysninger fra EF-direktoratet.

Den 12. juli 1995 sendte jeg EF-direktoratet min foreløbige rapport om undersøgelsen af sagerne. I fremsendelsesskrivelsen anførte jeg bl.a., at hvis EF-direktoratet måtte ønske dette, deltog man gerne herfra i et møde om rapporten, inden EF-direktoratet afgiver sin udtalelse. Et sådant møde blev afholdt i EF-direktoratet den 5. september 1995. I mødet deltog herfra 2 af mine medarbejdere (herunder retschefen).

EF-direktoratet afgav på baggrund heraf en udtalelse i skrivelse af 24. oktober 1995. EF-direktoratets bemærkninger er gengivet de steder i rapporten bemærkningerne vedrører. Derudover er udtalelsen i sin helhed optaget som bilag 1 til rapporten.

 

Læs undersøgelsen i Retsinformation