Inspektion af detentionen på Samsø den 29. september 2005 - Opfølgning

 

 

Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

I den anledning har jeg modtaget en udtalelse af 26. april 2006 med bilag fra Politimesteren i Odder og udtalelser af 14. juni og 28. august 2006 med bilag fra Justitsministeriet.

Jeg skal herefter meddele følgende:


Ad punkt 1. Detentionslokalet på Samsø

Døren til detentionen åbner indad og har indvendige hængsler. Jeg henstillede til politimesteren i Odder at foranledige at døren bliver vendt, eller at hængslerne afrundes så de ikke udgør et sikkerhedsmæssigt problem. Jeg bad om underretning om hvad der skete i den anledning.

Politimesteren har oplyst at politimesteren i brev af 17. april 2006 har anmodet Rigspolitichefen om at udbedre (bl.a.) dette forhold. Justitsministeriet har i den anledning anmodet Rigspolitichefen om en udtalelse. I brev af 10. august 2006 har Rigspolitichefen oplyst at Rigspolitiets Bygningsafdeling den 7. juli 2006 har besigtiget detentionslokalet og på denne baggrund har bedt Odder Politi om at indhente tilbud på nærmere angivne arbejder, herunder vending af døren eller subsidiært afrunding af dørhængsler. Rigspolitiets anmodning omfatter tillige etablering af dørstop og udskiftning af åbne-/lukkefunktionen på detentionsdøren. Rigspolitiet har i den forbindelse anbefalet at detentionsdøren udskiftes, og at den nye dør indsættes i det eksisterende dørhul. Rigspolitiet vil orientere Justitsministeriet når bygningsændringerne er gennemført.

Justitsministeriet har oplyst at ministeriet vil orientere mig når ændringerne er gennemført.

Jeg tager det oplyste til efterretning og afventer denne orientering.  


I lokalet er der en almindelig radiator og ovenover denne udgår der fra væggen to jernrør. Radiatoren er ikke indkapslet og kan således udgøre en sikkerheds-mæssig risiko, fx i forbindelse med at en anbragt (fuld) person falder ind i radiatoren. Jeg henstillede til politimesteren at foretage det fornødne med henblik på at fjerne denne risiko, og jeg bad om underretning om hvad der skete i den anledning.

De arbejder som Rigspolitiet har bedt Odder Politi om at indhente tilbud på, omfatter også indkapsling af radiatoren og rørføring. Jeg går ud fra at det omfatter fjernelse af de nævnte jernrør.

Jeg tager til efterretning at der vil ske en indkapsling af radiatoren, og at jernrørene vil blive fjernet ved ny rørføring. Jeg afventer i øvrigt orientering fra Justitsministeriet vedrørende de bygningsmæssige ændringer vedrørende disse forhold.


På gulvet i det ene hjørne er der en forhøjning på ca. 10-15 cm. Kantens hjørne på denne forhøjning er skarp og kan derfor efter min opfattelse udgøre en sikkerhedsmæssig risiko i forbindelse med fald i detentionen. Jeg henstillede på denne baggrund til politimesteren at foranledige afrunding af hjørnet, og jeg bad om underretning om hvad der skete i den anledning.

Også dette forhold er omfattet af de bygningsmæssige arbejder som Rigs-politiet har bedt Odder politi om at indhente tilbud på.

Jeg tager til efterretning at der vil ske en afrunding af forhøjningens kant, og afventer den nærmere orientering herom fra Justitsministeriet.


Det fremgår i øvrigt af Rigspolitiets brev af 10. august 2006 at politimesteren tillige er anmodet om at indhente tilbud på udskiftning af ruder til lexanruder i det staldvindue der er placeret i en skakt (meget højt) oppe i loftet.

Detentionslokalet er ikke forsynet med kameraovervågning eller elektronisk lydovervågning, men der findes et kombineret brandalarm- og kaldeanlæg. Under inspektionen blev kaldet afprøvet, men det virkede ikke som det skulle. Jeg gik ud fra at politimesteren efter inspektionen havde foranlediget en undersøgelse af årsagen til at kaldet ikke virkede efter hensigten på inspek-tionstidspunktet.

Politimesteren har oplyst at der ikke umiddelbart er nogen forklaring på hvorfor kaldeanlægget ikke virkede på inspektionstidspunktet. Det har virket ved hver test siden. Politimesteren har videre oplyst at det er indskærpet at kaldeanlægget skal afprøves før hver indsættelse, og at anlægget derudover testes lejlighedsvis. 

Jeg har noteret mig det oplyste.


Jeg noterede mig en aftale med Samsø Redningskorps om tilsyn hvis tjenestegørende må forlade politistationen i tilfælde hvor der er en person i detentionen. Jeg gik ud fra at personale herfra i alle tilfælde vil kunne indfinde sig på stationen med ganske kort varsel for at kunne varetage (overtage) tilsynsopgaven med en anbragt i detentionen.

Politimesteren har oplyst at aftalen med redningskorpset er klar, og at der kommer personale herfra snarest efter anmodning. Politimesteren har videre oplyst at politistationen ikke forlades før tilsynsopgaven er overdraget til en fra redningskorpset.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Det fremgår af et brev af 19. oktober 2005 hvormed Rigspolitichefen har godkendt bestemmelserne for detentionen på Samsø, at Rigspolitiet har anmodet om indtil videre en gang årligt at modtage underretning om Odder Politis erfaringer med anvendelsen af de lokale bestemmelser, herunder gennemførelse af det foreskrevne tilsyn i forbindelse med anbringelse af tilbageholdte i detentionen, og det idriftsatte telefonibaserede overvågningssystem. Jeg anmodede politimesteren om at underrette mig om politimesterens (første) indberetning til Rigspolitichefen og om Rigspolitichefens behandling af denne indberetning.

Da der endnu ikke er gået et år siden Rigspolitichefens anmodning, går jeg ud fra at indberetning endnu ikke foreligger. Jeg afventer således underretning når denne indberetning foreligger og er behandlet af Rigspolitichefen.


Ad punkt 5.1. Den anvendte lokale blanket/rapport

Notater om anbringelserne var foretaget på en lokal blanket med overskriften "Anholdelses- og visitationsliste". Jeg henstillede til Politimesteren i Odder at foranledige en ændring af den lokale blanket således at den – bortset fra på de punkter hvor der i de lokale bestemmelser er sket en fravigelse af bekendtgørelsen og kundgørelsen – som et minimum indeholder de obligatoriske rubrikker der findes i Rigspolitichefens blanket (P152), herunder rubrikker til afkrydsning af hvordan der er forholdt med den tilbageholdte. Jeg meddelte at politiet på Samsø alternativt kunne anvende blanket P152. Jeg bad om underretning om hvad min henstilling gav anledning til.

Politimesteren har oplyst at det tidligere anvendte blanketsæt er udgået, og at politiet på Samsø nu anvender blanket P152 med en enkelt tilretning vedrørende fremstilling for vagthavende som ikke skal ske ved detentionsanbringelse i detentionen på Samsø, jf. det anførte herom i rapporten s. 15. Politimesteren har oplyst at feltet "Modtaget af vagthavende" er erstattet af "Underretning af vagthavende i Skanderborg/Århus" med vejledning om understregning af det aktuelle sted og navnet på den der er underrettet. Politimesteren har vedlagt kopi af den tilrettede side i rapporten.

Med den bemærkning at det i øvrigt efter gennemførelsen af den nye detentionskundgørelse der trådte i kraft den 1. marts 2006, ikke længere er tilladt at anvende lokale detentionsrapporter, tager jeg det oplyste til efterretning.


Jeg kritiserede at politiet på Samsø havde anvendt en anden blanket end blanket P153 til lægens bemærkninger ved lægetilsynet. Jeg gik ud fra at politiet fremover alene ville anvende blanket P153.Politimesteren har oplyst at den tidligere anvendte blanket er udgået og erstattet af P153.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad punkt 5.3. Lægeundersøgelse

Efter detentionsbekendtgørelsens § 9 skal der ved detentionsanbringelser "altid" ske lægeundersøgelse. Ifølge de lokale bestemmelser for detentionen på Samsø er det den vagthavende på politistationen enten i Skanderborg eller Århus som underretning gives til, der "så vidt muligt" skal tilkalde vagtlæge. Bekendtgørelsens § 9 og den tilsvarende bestemmelse i kundgørelsens § 12 er ikke nævnt i opremsningen af bestemmelser der er fraveget ved de lokale bestemmelser. Jeg anmodede om oplysning om årsagen til forbeholdet "så vidt muligt" i de lokale bestemmelser, og hvorfor dette ikke er anset som en fravigelse af bekendtgørelsens og kundgørelsens regel ("altid").

Politimesteren har oplyst at politimesterens forslag til bestemmelser for detentionen der er godkendt af Rigspolitichefen, er udfærdiget svarende til de bestemmelser der gælder for detentionen på Læsø der har et tilsvarende forbehold. Baggrunden for forbeholdet er den samme, nemlig at det i de mindre ø-samfund ikke altid er muligt at få kontakt til en læge. Politimesteren har bemærket at man dog altid forsøger at få en læge til detentionen. Politimesteren har videre oplyst at politiet kan køre tilbageholdte til sygehuset på Samsø også med henblik på detentionsanbringelse, og at denne mulighed vil blive forsøgt, men at det på grund af personens tilstand heller ikke altid er muligt.

Politimesteren har videre oplyst at det på grund af det lave antal læger på Samsø, ikke har været muligt at etablere en aftale med læger om tilsyn med detentionsanbragte. Politimesteren har den 22. april 2006 rettet en forespørgsel til Falcks vagtberedskab der har oplyst at der er tilknyttet to læger til akutte udrykningsopgaver. Disse to læger er de eneste praktiserende læger på Samsø. Derudover er der fire sygehuslæger hvoraf den ene pendler fra fastlandet.

Justitsministeriet har anmodet Rigspolitichefen om en udtalelse om baggrunden for forbeholdet "så vidt muligt", herunder om det må anses at være en fravigelse fra bekendtgørelsens og kundgørelsens regel. Rigspolitichefen har i udtalelsen af 10. august 2006 tilsluttet sig politimesterens udtalelse hvorefter forbeholdet ikke relaterer sig til politiets tilkald af læge, men alene til den faktiske mulighed for at en læge kan komme til stede. Rigspolitichefen er dog enig med mig i at det formentlig vil være mest rigtigt at nævne de nævnte bestemmelser i detentionsbekendtgørelsen og kundgørelsen (for så vidt angår kundgørelsen nu § 13) i de lokale bestemmelsers pkt. 2 om afvigelser fra bekendtgørelsen og kundgørelsen under hensyn til at det ikke altid vil være muligt at få en læge til stede.

Justitsministeriet har ikke forholdt sig hertil i ministeriets udtalelse af 28. august 2006, men jeg går ud fra at ministeriet er enigt med Rigspolitichefen.

Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at de lokale bestemmelser vil blive tilrettet i overensstemmelse hermed. Jeg går ud fra at det i den forbindelse vil blive overvejet at præcisere det anførte i de lokale regler om at vagthavende så vidt muligt skal "tilkalde" vagtlæge, så det klart af reglerne fremgår at vagthavende altid skal forsøge at få en læge til at undersøge den frihedsberøvede (eventuelt på Samsø sygehus).   


I ingen af de to detentionsrapporter som jeg modtog, var det noteret at der var tilkaldt læge. I det ene tilfælde (en anbringelse den 22. juli 2005) er lægeerklæringen på bagsiden af rapporten udfyldt, men denne erklæring vedrører en anden person end den som blev anbragt i detentionen. Den person som lægeerklæringen vedrører, er ikke en af de to personer som ifølge en notits af 23. november 2005 fra landbetjenten blev tilbageholdt, men ikke indsat i detentionen. Jeg anmodede om en udtalelse vedrørende dette forhold. Jeg bad herunder om oplysning om hvorvidt den person der er nævnt i lægeerklæringen, blev indsat i detentionen. I bekræftende fald bad jeg om en kopi af rapporten (forsiden) herom.

Politimesteren har oplyst at en søgning på den person som lægeerklæringen vedrører, viser at der er fejl i personnummeret og dermed ingen sag. En søgning på det rette personnummer på den pågældende person viser at den pågældende blev sigtet for overtrædelse af politivedtægten og indsat i detentionen på Samsø den 21. juli 2000, og altså ikke 21. juli 2005. At undersøgelse fandt sted i 2000 fremgår også af lægeerklæringen, men sagen er fundet frem fra den aktuelle døgnrapport hvor den pågældende person er nævnt. Landbetjenten har oplyst at den eneste mulige forklaring herpå må være at de betjente der har anbragt den person som forsiden vedrører, i detentionen, har taget en blank anholdelses- og visitationsliste og ikke har bemærket at denne blanket var udfyldt på bagsiden for så vidt angår lægeundersøgelsen af den anden person fem år tidligere.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Jeg anmodede endvidere om oplysning om hvorvidt der var lægetilsyn med den person som forsiden vedrører. I bekræftende fald bad jeg om kopi af lægeerklæringen (bagsiden af rapporten) i dette tilfælde. I benægtende fald bad jeg om at få oplyst hvorfor der ikke var et sådant tilsyn. Hvis det skyldtes at der ikke skete tilkald af læge, jf. at rubrikken til notat om sådan tilkald ikke var udfyldt, bad jeg om oplysning om hvorfor der ikke skete tilkald af læge.

Jeg anmodede endvidere om oplysning om hvorvidt der blev tilkaldt læge i det andet tilfælde. I benægtende fald bad jeg om at få oplyst årsagen til at der ikke skete lægetilkald. 

Politimesteren har oplyst at der ikke er tilkaldt læge i nogen af de to tilfælde, og at der ikke er notat nogen steder om hvorvidt læge har været forsøgt tilkaldt. Politimesteren har oplyst at det må antages at det ikke har været muligt at få fat i en læge til at foretage tilsyn med den pågældende.

Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for meget beklageligt at der ikke er foretaget notat om hvorvidt en læge er forsøgt tilkaldt, og om grunden til at der ikke er foretaget lægetilsyn med de pågældende. Justitsministeriet har oplyst at ministeriet har meddelt Politimesteren i Odder dette.

Jeg er enig med Justitsministeriet i at der burde have været gjort notat om hvorvidt en læge var forsøgt tilkaldt, og om årsagen til at der ikke var lægeundersøgelse af de pågældende. Jeg går ud fra at politimesteren har gjort det relevante personale bekendt med Justitsministeriets tilkendegivelse, og at politiet på Samsø således fremover er opmærksom på at gøre notat i overensstemmelse hermed. 


Ad punkt 5.6. Tilsyn

Ifølge de særlige bestemmelser for detentionen på Samsø kan tilsyn efter at en tilbageholdt er anbragt endeligt i detentionen, begrænses til ordinære tilsyn hver halve time hvis der ikke er påvist forhold ved pågældendes tilstand der nødvendiggør skærpet tilsyn. Det er anført at ordinære tilsyn kan ske ved at kigge gennem inspektionsruden i døren.

Fremgangsmåden med at kigge gennem hullet i døren til detentionen kan således ikke kun anvendes i de tilfælde hvor der – såfremt detentionen havde været elektronisk overvåget – kunne have været udført elektronisk tilsyn (jf. detentionsbekendtgørelsens § 14, stk. 2), men tillige ved de to første tilsyn efter lægeundersøgelsen.

Jeg omtalte en konkret sag vedrørende et dødsfald i en detention hvori Rigspolitichefen og Justitsministeriet var anmodet om en udtalelse om forståelsen af begrebet personligt fremmøde i detentionen. Jeg nævnte at jeg ville vende tilbage til spørgsmålet om karakteren af de to første tilsyn med de detentionsanbragte i detentionen på Samsø, når der var modtaget svar fra Rigspolitichefen og Justitsministeriet i den konkrete sag.

I den nævnte konkrete sag har Justitsministeriet afgivet udtalelser af 17. marts og 6. juli 2006. Justitsministeriet har i udtalelserne "noteret sig" den forståelse af personligt fremmøde som ligger bag høringsskrivelsen af 22. november 2005 i denne sag, jf. også en udtalelse af 2. februar 2006 fra Rigspolitichefen. Ombudsmanden har i sagen tilkendegivet at han går ud fra at Justitsministeriets udtalelse skal forstås således at ministeriet er enigt med Rigspolitichefen og ham i at tilsyn ved fremmøde i detentionen efter kundgørelsens § 18, stk. 1, ikke kan foretages "blot ved et indkig gennem kighullet i detentionsdøren". Dette har ombudsmanden taget til efterretning.

I den foreliggende sag om inspektionen af detentionen på Samsø har Justitsministeriet indhentet en udtalelse fra Rigspolitichefen der har henvist til Rigspolitichefens rundskrivelse af 2. februar 2006 til den nye detentionskundgørelse der trådte i kraft den 1. marts 2006, og til en skrivelse af 31. marts 2006 fra Rigspolitichefen (i sagen om min inspektion af detentionen i Nykøbing Falster). Rigspolitichefen har videre anført følgende:

"...
Rigspolitiet har således tilkendegivet, at bestemmelsen om ’tilsyn ved fremmøde’ i § 23 i detentionskundgørelsen bør fortolkes og anvendes i overensstemmelse med sin naturlige sproglige forståelse. Polititjenestemanden skal således indfinde sig i detentionslokalet ved de to første tilsyn efter den endelige anbringelse.

Det gælder efter Rigspolitiets opfattelse også i forbindelse med anbringelser i detentionen på Samsø.

Som anført i Rigspolitiets skrivelse af 31. marts 2006 kan det imidlertid ikke udelukkes, at der undtagelsesvis kan forekomme tilfælde, hvor det ud fra en helt konkret vurdering af hensynet til politipersonalets sikkerhed kan undlades at åbne døren til detentionslokalet i forbindelse med tilsynet. Den omstændighed, at landpolitiassistenten på Samsø typisk vil være alene på stationen med den detentionsanbragte, indebærer efter Rigspolitiets opfattelse, at der – i forhold til detentionsanbringelser på ’fastlandet’ – formentlig er større sandsynlighed for, at det kan blive aktuelt at foretage tilsyn ved indkig uden at åbne døren til detentionen."

Justitsministeriet har bemærket at ministeriet har forstået Rigspolitichefens udtalelse således at de to første tilsyn efter den endelige anbringelse også på Samsø – på trods af ordlyden af de lokale regler – skal foretages ved fremmøde i detentionen i overensstemmelse med reglerne i detentionsbekendtgørelsen og detentionskundgørelsen. Justitsministeriet har oplyst at ministeriet i den forbindelse har anmodet Politimesteren i Odder og Rigspolitichefen om at overveje hvorvidt der er behov for en præcisering af dette når de lokale regler på et tidspunkt skal revideres.

Jeg har noteret mig det oplyste og bemærker at jeg har forstået Rigspolitichefens udtalelse på samme måde som Justitsministeriet.

Efter min opfattelse er der et behov for at præcisere bestemmelsen i de lokale regler der fremstår sådan at også de to første tilsyn efter den endelige anbringelse kan foretages ved blot at kigge gennem ruden. Jeg går derfor ud fra at bestemmelsen vil blive præciseret (i forbindelse med indføjelsen af at også detentionsbekendtgørelsens § 9 og detentionskundgørelsens § 13 er fraveget i de lokale regler, jf. pkt. 5.3.)  


Til orientering for Politimesteren i Odder kan jeg oplyse at jeg i forbindelse med afslutningen af sagen om min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster har anført følgende:

"...

Jeg tager til efterretning at politiet – ud fra en helt konkret sikkerhedsmæssig vurdering, forudsat at der etableres et alternativt (betryggende) tilsyn med den aggressive detentionsanbragte, og forudsat at det i særlig grad tilstræbes at den pågældendes ophold i detentionen bliver af kortest mulig varighed – kan undlade at åbne døren ind til detentionscellen i forbindelse med et skærpet tilsyn."

Hvis det (som i den konkrete sag nævnt ovenfor) fortsat var Justitsministeriets opfattelse at det at kigge gennem hullet i døren til detentionslokalet opfyldte betingelserne for tilsyn ved fremmøde i bekendtgørelsens § 14, stk. 2, gik jeg ud fra at det også er Justitsministeriets opfattelse at denne fremgangsmåde kan erstatte tilsyn "via lytte- og overvågningsudstyr" i samme bestemmelse. For en ordens skyld bad jeg dog i så fald ministeriet om at oplyse herom.

Hvis ministeriet ikke fastholdt sin opfattelse, bad jeg ministeriet om en udtalelse om hvorvidt det at kigge gennem hullet i døren til detentionslokalet efter Justitsministeriets opfattelse kan erstatte tilsyn "via lytte- og overvågningsudstyr" i bekendtgørelsens § 14, stk. 2, eller om tilsyn med detentionsanbragte på politistationer der ikke råder over elektronisk overvågningsudstyr, i alle tilfælde bør ske ved fremmøde i detentionen. Jeg gik ud fra at Justitsministeriet i givet fald forinden indhentede en udtalelse herom fra Rigspolitichefen.

Justitsministeriet har indhentet en sådan udtalelse fra Rigspolitichefen. Rigspolitichefen har indledningsvis bemærket at der på Samsø i stedet for et elektronisk overvågningssystem er et særligt telefonibaseret overvågningssystem som Rigspolitichefen har godkendt, og som jeg har taget til efterretning. Rigspolitichefen har videre henvist til at Odder politi er anmodet om årligt at indsende en indberetning om erfaringerne med anvendelsen af de lokale bestemmelser, herunder det telefonibaserede overvågningssystem.

Rigspolitichefen har herefter anført følgende:

"Rigspolitiet finder, at tilsyn ved indkig gennem detentionsdøren sammen med det telefonibaserede overvågningssystem efter omstændighederne kan sidestilles med et elektronisk tilsyn, jf. § 23, stk. 2, i detentionskundgørelsen. Rigspolitiet forudsætter i den forbindelse, at politipersonalet ved konstatering af den mindste uregelmæssighed foretager tilsyn ved at indfinde sig i detentionslokalet."

Justitsministeriet har bemærket at detentionsbekendtgørelsens § 14, stk. 2 og 3, samt den tidligere detentionskundgørelses § 18, stk. 2 og 3 (den nugældende detentionskundgørelses § 23, stk. 2 og 3), udtrykkeligt er angivet som fraveget i de lokale regler for Samsø. Justitsministeriet har i den forbindelse bemærket at ministeriet fortsat overvejer grundlaget for fastsættelse af lokale regler for detentionsanbringelse på Samsø og Læsø.

Jeg har noteret mig Rigspolitichefens opfattelse som ikke giver mig anledning til bemærkninger.

Det tilføjes at jeg er (og var) opmærksom på at de nævnte bestemmelser om elektronisk tilsyn er fraveget i de lokale regler for Samsø (da politistationen på Samsø ikke råder over et sådant udstyr). Mit spørgsmål havde til hensigt at afklare om det betød at der i så fald altid skal ske tilsyn ved fremmøde, eller om tilsyn efter de to første tilsyn efter den endelige anbringelse kan ske ved at kigge gennem indkigshullet i detentionsdøren.


I det ene tilfælde fremgik det at den pågældende blev løsladt 1 time og 4 minutter efter anbringelsen i detentionen, mens det ikke fremgik hvornår den anden detentionsanbragte blev løsladt, og dermed hvor længe han havde ophold i detentionen. Jeg anmodede om oplysning herom.

Politimesteren har vedlagt kopi af anholdelses- og visitationsblanketten der er indhentet fra landbetjenten der blev tilkaldt for at føre tilsyn med den pågældende. I denne kopi er løsladelsestidspunktet angivet (hvilket det ikke var i den kopi som jeg modtog under inspektionen). Det fremgår heraf at den pågældende blev løsladt kl. 7.45, og at anbringelsen dermed varede i 5 timer og 20 minutter.

Det er beklageligt at jeg under inspektionen fik udleveret en kopi hvorpå løsladelsestidspunktet mv. ikke var angivet. Jeg har noteret mig det oplyste om tidspunktet for løsladelsen i dette tilfælde, og at det (nu) er noteret på blanketten. Jeg går ud fra at der nu alene eksisterer den blanket hvorpå løsladelsestidspunktet (og initialer for landbetjenten) er anført.


Jeg anmodede endvidere om nærmere oplysninger om tilsynet med de to frihedsberøvede under anbringelsen i detentionen.
Politimesteren har oplyst at landbetjenten blev tilkaldt til tilsyn i begge tilfælde og har vedlagt dispositionsrapporter herom. Politimesteren har videre oplyst at landbetjenten har oplyst at tilsyn er ført i overensstemmelse med reglerne, men at der ikke foreligger notater om tilsyn, og at notatpligten derfor ikke er overholdt. Politimesteren har bemærket at det er indskærpet at notat om tilsyn i POLSAS ikke kan erstatte pligten til at gøre notat herom i detentionsrapporten.
Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for meget beklageligt at notatpligten ikke er overholdt. Da det fremgår af politimesterens udtalelse at notatpligten er indskærpet, foretager Justitsministeriet sig ikke videre vedrørende dette forhold.

Jeg har noteret mig det oplyste om at landbetjenten har ført tilsyn i overensstemmelse med reglerne herom.

Som det fremgår af inspektionsrapporten, er jeg enig i at notat om tilsyn i POLSAS – som i øvrigt ikke blev foretaget i de konkrete tilfælde – ikke kan erstatte, men alene supplere, notat herom i detentionsrapporten. Jeg er således også enig med Justitsministeriet i at det er beklageligt at notatpligten ikke har været overholdt. Jeg har noteret mig at politimesteren har indskærpet notatpligten.


6. Opfølgning

Jeg afventer orientering om de bygningsmæssige ændringer, jf. pkt. 1. og underretning fra Justitsministeriet når ministeriet har afsluttet sine overvejelser med hensyn til grundlaget for at fravige detentionsbekendtgørelsen i lokale bestemmelser, jf. pkt. 3 i den endelige rapport. Jeg betragter herefter i øvrigt sagen om min inspektion af detentionen på Samsø som afsluttet.


7. Underretning

Denne rapport sendes til Politimesteren i Odder, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.


                                                                        Lennart Frandsen
                                                                         Inspektionschef