Inspektion af venterum hos politiet i Varde den 14. september 2005 - Afsluttende brev

 

 

Brev sendt til Politimesteren i Varde:

Vedrørende besigtigelse af venterum på politistationen i Varde

I forbindelse med min inspektion den 14. september 2005 af detentionen i Varde foretog jeg tillige besigtigelse af venterummet i Varde.

Om venterummet dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005 følgende:

"..
Rigspolitiet skal indledningsvis bekræfte, at venterummet på politigården i Varde, som er indrettet før 1992, har et gulvareal på mellem 4,5 og 5 m². Ved opmåling foretaget i forbindelse med Rigspolitiets gennemgang den 7. februar 2004 blev gulvarealet således opmålt til 4,7 m².

Det blev endvidere konstateret, at der ikke var installeret røgmelder eller indikator med rødt lys (erindringslampe).

Varde Politi har efterfølgende (medio 2004) meddelt Rigspolitiet, at røgmelder og erindringslampe er blevet installeret.

Det er herefter Rigspolitiets opfattelse, at venterumsforholdene på politigården i Varde må betragtes som acceptable.
..." 

Efter min besigtigelse den 14. september 2005 kan jeg tilslutte mig Rigspolitichefens vurdering af venterummet (som er placeret på 1. sal i tilslutning til kriminalpolitiets kontorer mv.). Jeg bemærker at kaldeanlægget ikke blev afprøvet under besigtigelsen, men jeg går ud fra at det virker. Jeg bemærker endvidere at det under inspektionen blev oplyst at røgmelder var indbygget i udsugningsanlægget, og at erindringslampen er placeret ved vagtstuen.

Jeg foretager mig herefter ikke videre vedrørende dette venterum på politistationen i Varde. 

I forbindelse med min gennemgang af politistationens to detentionslokaler som er beliggende i stueplan, bemærkede jeg at der på døren til det lokale der er tættest ved døren til detentionsgangen, var skrevet V 1. Dette lokale indeholder i modsætning til det andet detentionslokale en bænk svarende til de bænke som benyttes i venterum. Det blev på forespørgsel oplyst at dette detentionslokale tillige benyttes som venterum. Det blev i den forbindelse oplyst at venterummet på 1. sal ikke bruges om natten fordi der ikke er personale på gangen på 1. sal om natten. Der benyttes i stedet venterum på politistationen i Esbjerg. Det blev endvidere oplyst at detentionsanbringelse normalt sker i det andet detentionslokale fordi det ikke har en bænk. Det første lokale anvendes således kun til detentionsanbringelse hvis det andet er optaget.

I rapporten (af 29. april 2003) om min inspektion af detentionen og venterum hos politiet i Middelfart der efter nedlæggelse af stationens venterum tillige anvendte en detention som venterum, anførte jeg følgende:

"...

Rigspolitichefen har i et brev af 6. november 2002 oplyst at der ikke findes regler om politiets anvendelse af venterum, men at der i Justitsministeriets vejledning af august 1992 om indretning af nye politibygninger er fastsat retningslinjer for bl.a. indretningen af venterum for anholdte. Retningslinjerne omfatter bl.a. et minimumskrav til arealets størrelse (6 m² med en minimumsbredde på 2 meter) og specifikke krav til ventilation, samtale- og lytteanlæg og røgmelderapparatur. Af inventar skal der være en solid bænk i rummets bredde med fast forstykke til gulv. Der er ingen krav om adgang til dagslys. Retningslinjerne gælder for alt nybyggeri og ved større ombygningsarbejder.

Personer der er tilbageholdt af politiet af andre grunde, må som udgangspunkt ikke anbringes i detentionen, jf. § 2, stk. 2, i Rigspolitichefens kundgørelse II af 27. juni 2001 om de­tentionsanbringelse af berusede personer.

I forbindelse med sagen vedrørende min inspektion af detentionen på station 2 i København modtog jeg en udtalelse af 8. juli 2002 fra Rigspolitichefen der anførte at anvendelse af detentionerne som venterum er i overensstemmelse med detentionskundgørelsens § 2 ’så længe der i hvert enkelt tilfælde er foretaget en konkret vurdering af, om venterumsanbringelse undtagelsesvis kan ske ved anbringelse i detentionen, samt at det alene er sket på foranledning af et ønske fra den anholdte’. Justitsministeriet tilsluttede sig i en udtalelse af 9. august 2002 det af Rigspolitichefen anførte, og jeg tog i en opfølgningsrapport af 19. august 2002 det oplyste til efterretning.

Rigspolitichefen har endvidere i brev af 21. januar 2003 oplyst at Rigspolitichefen i en rundskrivelse af 15. januar 2003 til samtlige politikredse har henledt politikredsenes opmærksomhed på muligheden for at anvende detentioner som venterum de steder hvor venterummene ikke opfylder kravene i vejledningen. Det fremgår af rundskrivelsen at Rigspolitichefen er enig i at det kan være problematisk at anvende de små venterum, særligt i den ældre bygningsmasse, til tilbageholdelse af personer der f.eks. skal fremstilles i fogedretten. Det er tillige anført at anvendelse af detentionerne som venterum er betinget af at den tilbageholdte konkret har ønsket anbringelse i detentionen i stedet for i venterum, og at detentionskundgørelsen ikke finder anvendelse ved en sådan anbringelse.

...

Det forhold at Politimesteren i Middelfart har etableret en permanent løsning hvorefter et detentionslokale (også) anvendes som venterum, giver anledning til principielle betænkeligheder, herunder mht. anbringelsen af personer som ikke ønsker at blive placeret i et detentionslokale, og mht. indretning af lokalet med standardudstyr.

Jeg beder politimesteren om en udtalelse herom. Jeg beder herunder politimesteren om at oplyse hvor længe detentionslokalet har været anvendt som venterum, og hvornår opslaget med påskriften "venterum" blev opsat. Jeg beder om Justitsministeriets bemærkninger hertil. Jeg beder om at ministeriet forinden indhenter en udtalelse fra Rigspolitichefen om spørgsmålet. Jeg går ud fra at Rigspolitichefen og Justitsministeriet herunder vil forholde sig til i hvilket omfang der skal etableres egentlige venterum på politistationen." 


Justitsministeriet udtalte i den anledning i brev af 10. november 2003 følgende:

"På inspektionsrapportens side 7 har Folketingets Ombudsmand bemærket, at det giver anled­ning til principielle betænkeligheder, at Politimesteren i Middelfart har etableret en ordning, hvorefter et detentionslokale også anvendes som venterum.

Politimesteren har oplyst, at detentionslokalet i cirka et år har været anvendt som kombineret detentions- og venterumslokale. I samme tidsrum har der været opsat opslag med påskriften ’venterum’ på detentionslokale 1.

Berusede personer kan efter reglerne i § 1 anbringes i politiets detentioner, jf. § 2, stk. 1, i detentionskundgørelsen. Personer, der i øvrigt er tilbageholdt af politiet, må som udgangs­punkt ikke anbringes i detentionen. Hvor detentionen undtagelsesvis anvendes til anbringelse af ikke berusede personer, finder bestemmelserne i denne kundgørelse ikke anvendelse, jf. deten­tionskundgørelsens § 2, stk. 2.

Justitsministeriet finder, at anvendelse af et lokale som kombineret detention og venterum er i strid med detentionskundgørelsens § 2.

Justitsministeriet finder det derfor beklageligt, at Politimesteren i Middelfart i mere end et år har anvendt samme lokale både som detention og venterum. Det fremgår af vedlagte udtalelse af 18. juli 2003 fra Rigspolitichefen, at politimesteren har meddelt, at et af detentionslokalerne vil blive nedlagt for i fremtiden at blive benyttet som venterum. Rigspolitichefen har oplyst, at Rigspolitiet snarest vil bistå ved gennemførelsen af den besluttede ændring af politikredsens bygningsmasse. Justitsministeriet har anmodet politimesteren om at underrette ministeriet, når der er blevet etableret et selvstændigt venterum. Justitsministeriet foretager sig herefter ikke videre i denne anledning."


I en opfølgningsrapport af 10. marts 2004 erklærede jeg mig enig med Justitsministeriet i at det var beklageligt at Politimesteren i Middelfart i mere end et år havde anvendt samme lokale både som detention og venterum. Jeg noterede mig at et af detentionslokalerne ville blive nedlagt for i fremtiden (udelukkende) at blive benyttet som venterum, og idet jeg gik ud fra at denne nedlæggelse havde fundet sted, foretog jeg mig ikke yderligere. (Politimesteren oplyste efterfølgende i brev af 28. maj 2004 at venterummet endnu ikke var indrettet, men at sagsbehandlingen var overdraget til Rigspolitichefen der ville lave et projekt sammen med arkitekten).

Som det fremgår af ovenstående, har Justitsministeriet i sagen vedrørende min inspektion af detentionen og venterum hos politiet i Middelfart udtalt at anvendelse af et lokale som kombineret detention og venterum er i strid med detentionskundgørelsen.

Jeg beder Politimesteren i Varde om at oplyse hvad det giver anledning til i relation til benyttelsen af detentionslokale 1 som både detention og venterum. Jeg anmoder samtidig politimesteren om at oplyse hvor længe dette detentionslokale har været anvendt som venterum, og hvornår bænken – som synes at markere at rummet mere har status af venterum end detention – er indsat i venterummet. Jeg anmoder endvidere om oplysning om hvor ofte rummet anvendes som venterum, og på hvilke tidspunktet af døgnet det er sket, og hvor ofte rummet har været benyttet som detention efter at bænken er indsat i rummet.

Jeg beder politimesteren om at sende svaret gennem Justitsministeriet som jeg ligeledes har bedt om at komme med bemærkninger hertil (eventuelt efter forud indhentet udtalelse herom fra Rigspolitichefen).

Som tilkendegivet under inspektionen – og som det også fremgår af det citerede ovenfor – må der kun ske venterumsanbringelse i et detentionslokale hvis den pågældende er indforstået hermed. Jeg beder politimesteren om at oplyse hvorvidt politiet i alle tilfælde spørger de pågældende om de er indforstået med anbringelse i detentionen i stedet for i venterummet.

Rigspolitichefen, Justitsministeriet og Folketingets Retsudvalg modtager kopi af dette brev.


                                                                            Med venlig hilsen

                                                                            Lennart Frandsen
                                                                             Inspektionschef


Kopi er samtidig sendt til:
Folketingets Retsudvalg
Justitsministeriet
Rigspolitichefen