Besigtigelse af venterum på Politistationen i Gladsaxe den 3. december 2005

 

 

Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

"...
Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

D.d kl. 01.46 anholdt Gladsaxe politi en 52-årig mand, sigtet for spirituskørsel. En alkotest viste 0,99 promille alkohol i udåndingen.

Ved indbringelsen til Gladsaxe politistation udtrykte anholdte selvmordstanker, idet han nu kunne miste sit job og ville miste anseelse i familien.

Han blev efter visitation hensat i venterum med henblik på udtagelse af blodprøve.

Kort tid efter konstaterede politiet, at anholdte havde aftaget sin skjorte og forsøgt at hænge sig i skjorten i venterummet, hvorved han pådrog sig røde mærker på halsen. Skjorten var bundet fast i vindueshængslet.

Lægen, som var tilkaldt til udtagelse af blodprøve, fandt ifølge døgnrapporten, at de røde mærker på halsen ikke var alvorlige eller behandlingskrævende.

Anholdte fremsatte fortsat selvmordstanker. Lægen fandt ikke, at der var grundlag for tvangsindlæggelse i medfør af psykiatriloven. Ved politiets mellemkomst blev anholdte konsulteret af en læge ved psykiatrisk skadestue og derefter frivillig indlagt på psykiatrisk afdeling.

Denne indberetning baserer sig på oplysninger gengivet i politiets døgnrapport. Jeg har iværksat en nærmere undersøgelse af omstændighederne ved selvmordsforsøget. Jeg vil herefter foretage en supplerende indberetning.

Jeg bemærker, at jeg ikke har indberettet episoden til Statsadvokaten, idet anholdte efter det oplyste ikke objektivt ’er kommet alvorligt til skade...mens den pågældende var i politiets varetægt’, jfr. Retsplejelovens § 1020 a, stk. 2"

Jeg besluttede den 2. december 2005 at foretage en besigtigelse af venterummene på Gladsaxe Politistation. Samme dag orienterede jeg telefonisk Politimesteren i Gladsaxe og Justitsministeriet herom.

Med hjemmel i § 18 i ombudsmandsloven (lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand) foretog jeg herefter besigtigelsen den 5. december 2005.

Baggrunden for beslutningen om besigtigelsen er bl.a. at jeg har foretaget besigtigelse af mere end 25 af landets venterum. Ved besigtigelsen har opmærksomheden også været henvendt på om der i venterummene er genstande (bl.a. hængsler) der gør det muligt for den anbragte at foretage selvbeskadigelse (herunder selvmordsforsøg). Hvor noget sådant er konstateret, har jeg henstillet at forholdene blev ændret således at denne fare ikke længere bestod. Rigspolitichefen (og Justitsministeriet) har modtaget eksemplarer af rapporter om disse besigtigelser.

Gladsaxe Politistation er opført i 1975. Der er i alt 8 venterum.

Ordenspolitiets 2 venterum er beliggende i stueplan. De er begge på 11,14 m² (4,81 m x 2,31 m). Kun det ene af disse venterum blev besigtiget fordi det andet var optaget på tidspunktet for besigtigelsen. Efter det oplyste er venterummene imidlertid identiske med hensyn til størrelse og indretning. Det venterum som blev besigtiget, er det venterum som hændelsen den 25. november 2005 fandt sted i.

Venterummet er indrettet med en fast bænk langs hele den ene væg (på 4,81 m). På bænken var placeret en skumgummimadras. På endevæggen – modsat døren der lukker indad – er der hængt to radiatorer op. Mellem de to radiatorer ca. 10 cm ud fra endevæggen er placeret en firkantet søjle (ca. 20 cm x 20 cm) fra gulv til loft. Lokalet havde en grim lugt, og der var omfattende skrift på væggene.

Venterummet fremtrådte generelt noget ramponeret. Efter det oplyste var der ikke sket istandsættelse af lokalet siden opførelsen af politigården i 1975.

Efter hændelsen den 25. november 2005 var der samme dag foretaget følgende af politiet:

Hængsler (i alt 3) på døren – som åbner indad – var blevet beskåret så det ikke er muligt at anvende dem ved selvbeskadigelse.

Foran vinduerne på endevæggen var der sat spånplader op. Ved overkanten af pladerne rager de ca. 2 cm ud fra væggen, og i udhænget over pladerne var der 2 huller der kan benyttes til fastgørelse af genstande der kan gøre det ud for en slagkrog eller lignende.

Jeg noterede mig under besigtigelsen at hængslerne var blevet beskåret, og at hængslerne på vinduerne var blevet dækket af plader. Jeg noterede mig også det oplyste under besigtigelsen om at der var planer om at tildække de to radiatorer med gitre med den fornødne lille hulstørrelse.

Jeg gjorde opmærksom på at gabet ved overkanten af pladerne kan udgøre en sikkerhedsrisiko, og at navnlig de to huller var problematiske. Jeg forstod at der ville blive opsat en liste øverst på pladerne.

Den omtalte søjle kan muligvis også udgøre en (vis) sikkerhedsrisiko. I forbindelse med at der skal ske en endelig løsning af sikkerhedsproblemerne ved endevæggen, går jeg ud fra at politimesteren vil overveje om der er behov for også at sikre at søjlen ikke udgør en sikkerhedsrisiko.

Efter min opfattelse er der – udover det sikkerhedsmæssige – behov for at der sker en renovering af lokalet der som nævnt fremstod noget ramponeret, og som – efter det oplyste – ikke har været istandgjort i omkring 30 år. Jeg henstiller at dette sker, og beder om underretning om hvad der sker i den anledning.

At døren åbner indad kan give problemer. Jeg har ved tidligere besigtigelser af venterum henledt opmærksomheden på at det forhold at døren åbner indad også kan udgøre et sikkerhedsmæssigt problem for personalet. Jeg har dog ikke tilstrækkeligt grundlag for at afgive henstilling om ændring heraf.

Som nævnt har jeg ikke foretaget besigtigelsen af det andet af ordenspolitiets venterum. I det omfang de samme forhold gør sig gældende i dette venterum som i det besigtigede venterum, dækker min tilkendegivelse ovenfor også dette venterum.

I venterummet er etableret kaldeknap, og der er et tilstedeværelseslys. Kaldeknappens funktion blev ikke efterprøvet under besigtigelsen, men jeg går ud fra at den er funktionsdygtig.

Der var under besigtigelsen nogen usikkerhed om hvorvidt der var installeret røgmelder, og om hvor den i givet fald var placeret, og hvordan den virker.

Jeg henstiller at det bliver undersøgt om der i fornødent omfang er installeret røgmelder i de to venterum og i benægtende fald at der sker installation heraf. Jeg beder om underretning om hvad der sker i den anledning.


Kriminalpolitiet har 6 venterum hvoraf de 3 er placeret på politibygningens 4. sal og 3 på 5. sal. Alle venterum blev besigtiget bortset fra et der var i brug.

Venterummene er alle på 2,55 m² (1,11 m x 2,31 m). De var alle i en meget dårlig stand med utallige tegninger og sodmærker efter anvendelsen af ild. Rengøringsstandarden var heller ikke god. I et venterum lå der en lille bunke afskallet maling.

Alle 6 venterum bliver nu ombygget således at antallet reduceres til 4 venterum med en størrelse – efter det oplyste – på ca. 4 m².

Ved min besigtigelse kunne jeg ikke konstatere forhold i venterummene som kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

I Rigspolitichefens opfølgningsrapport af 26. oktober 2005 om politiets venterum er det anført at et venterum for at det størrelsesmæssigt af Rigspolitichefen kan betragtes som tilfredsstillende, bør være på over 5 m². Et venterum på mellem 4 og 5 m² kan efter omstændighederne betegnes som acceptabelt. Rigspolitichefen er fremkommet med forslag til forbedring af venterumsforholdene i hele landet – "navnlig sådan at der inden for et kort tidsperspektiv ikke forefindes venterum med et areal på under 4 m²."

Rigspolitichefen har den 21. september 2005 afholdt møde med Politimesteren i Gladsaxe hvor det er besluttet at ombygge de 6 venterum til 4 venterum. Ombygningen som ville blive igangsat den 5. december 2005, forventes afsluttet i indeværende år.

De 3 venterum på en etage udgør et samlet areal på 7,65 m². Ved at etablere 2 venterum indenfor det samme område vil det tilsyneladende være vanskeligt umiddelbart at opnå areal for de enkelte venterum på over 4 m². Jeg går imidlertid ud fra at planen er at etablere venterum med et areal på over 4 m².

I betragtning af at de 6 venterum nu i løbet af ganske kort tid bliver ombygget har jeg ikke grundlag for at foretage mig videre vedrørende disse venterum.

Under besøget på politistationen blev det oplyst at den 52-årige mand som blev anbragt i venterummet, og som havde udtrykt selvmordstanker under sit ophold på politistationen, efter anbringelsen i venterummet blev observeret tæt, og at det var ganske kort tid efter at han havde forsøgt at hænge sig at dette blev opdaget.

Under hensyn hertil og til at der straks efter hændelsen blev taget initiativ til at sikre venterummene, foretager jeg mig ikke videre vedrørende hændelsen.


Rigspolitichefen har foretaget en kortlægning af de 325 venterum der er i landet. Kortlægningen har (navnlig) bestået i en registrering af størrelsen af venterummene. De sikkerhedsmæssige forhold i venterummene ses umiddelbart ikke at have været inddraget i forbindelse med kortlægningen.

Erfaringerne fra de besigtigelser som jeg har foretaget af venterum, og den foreliggende sag fra venterummet på Politistationen i Gladsaxe tilsiger efter min opfattelse at Rigspolitichefen over for de enkelte politimestre indskærper at der i politiets venterum ikke må findes fremspring (hængsler, håndtag), radiatorer, gitre med for store huller og lignende som udgør en risiko for selvbeskadigelse (selvmordsforsøg).

Der synes også at være behov for at det præciseres at indsatte i venterummene fratages lighter og tændstikker ved indsættelsen.

Ved fremsendelsen af denne rapport til Rigspolitichefen har jeg samtidig hermed henstillet til Rigspolitichefen at overveje at anmode samtlige politikredse i landet om at foretage et (sikkerheds)eftersyn af venterum med henblik på at sikre at der ikke i venterummene er indretninger mv. som udgør en sikkerhedsrisiko. Jeg har også henstillet at det bliver overvejet at præcisere at indsatte i venterum fratages lighter og tændstikker ved indsættelsen. Jeg anmoder om underretning om hvad der sker i anledning af min anmodning.

Jeg kan oplyse at jeg samtidig med besigtigelsen af venterummene beså politistationens detentionslokale. Dette skete udelukkende for at sikre at der ikke i disse lokaler var indretninger som udgjorde en sikkerhedsrisiko. Det var ikke tilfældet. Der var således ikke tale om en egentlig inspektion af detentionen. En sådan vil blive gennemført på et senere tidspunkt.

Denne rapport sendes til Politimesteren i Gladsaxe, Rigspolitichefen, Justitsministeriet og Folketingets Retsudvalg.


                                                               Med venlig hilsen

                                                               Lennart Frandsen
                                                                Inspektionschef