Inspektion af venterum på Station Amager den 15. marts 2005

 

 

Brev sendt til Politidirektøren i København:


Vedrørende besigtigelse af venterummene på Station Amager

Den 15. marts 2005 besigtigede jeg (i forbindelse med inspektion af detentionen på Station Amager) venterummene samme sted.

I et brev af 17. marts 2005 til politidirektøren (med kopi til Justitsministeriet og Rigspolitichefen) oplyste jeg at jeg afventede oplysninger fra Rigspolitichefen om resultatet af rigspolitiets gennemgang af venterummene på Station Amager.

Jeg anførte endvidere (bl.a.) følgende i brevet:

"Til brug for den senere behandling af inspektionssagen har jeg om venterummene på Station Amager noteret mig følgende:

Stationen råder udover fem venterum over et såkaldt fogedrum som efter det oplyste meget sjældent anvendes. Alle fem venterum er små – de fire mindste er på ca. 1,5 m2  mens det sidste venterum er på ca. 2,2 m2. Venterummene er udstyret med faste bænke hvor det dog ikke er muligt for den venterumsanbragte at ligge ned.

Der er brandmeldere, mikrofon/højttalere og en kaldeknap i alle rum, men intet overvågningskamera.

Kaldeanlægget blev afprøvet under inspektionen, og det virkede.

For så vidt angår anbringelser i venterummene lægger jeg til grund at venterummene udelukkende anvendes til kortvarige ophold – efter det oplyste i op til to timer. I særlige situationer – f.eks. hvis der under aktioner på Christiania foretages mange anholdelser – kan der dog være tale om længerevarende ophold i venterummene. I sådanne situationer, og efter omstændighederne også i andre situationer, bliver de anholdte tilbudt ophold i et af detentionslokalerne hvor det er muligt at ligge ned.

Jeg foretager mig som nævnt ikke mere vedrørende venterummene på Station Amager på nuværende tidspunkt."

Om resultatet af rigspolitiets gennemgang af venterummene på Station Amager har Rigspolitichefen – efter at jeg flere gange har rykket for svar – i brev af 15. september 2005 oplyst følgende:

"...
I den anledning skal det oplyses, at Rigspolitiet den 2. januar 2004 inspicerede de 5 venterum, som politiet på Station Amager råder over.

Ved inspektionen af venterummene, som alle er indrettet før 1992, blev 4 rum opmålt til ca. 1,95 m2 og ét til ca. 3 m2.

På baggrund af venterummenes beskedne størrelse finder Rigspolitiet, at venterummene på Station Amager er uacceptable, hvorfor disse bør nedlægges og det nødvendige antal større venterum etableres, jf. i øvrigt Rigspolitiets tidligere fremsendte handleplan.
..."

Jeg er enig med Rigspolitichefen i at de fem venterum som Station Amager råder over, har en uacceptabel størrelse. Da jeg på baggrund af Rigspolitichefens brev – og venterummenes størrelse – må gå ud fra at venterummene bliver nedlagt inden for kortere tid, har jeg ikke fundet grundlag for at foretage en minutiøs gennemgang af venterummene. Jeg bemærker i øvrigt at Justitsministeriet den 6. oktober 2005 i forbindelse med inspektionen den 7. oktober 2003 af venterum på politigården i Frederikshavn (2003-2683-617) har oplyst at ministeriet vil vende tilbage til spørgsmålet om størrelsen af to venterum hos kriminalpolitiet dér når Rigspolitichefens "opfølgningskøreplan" vedrørende venterumsforholdene på landsplan foreligger (Rigspolitichefens opfølgning på rapporten fra i sommer om "Politiets venterum – regelgrundlag, status og handleplan"). Justitsministeriet har samtidig oplyst at Rigspolitichefens opfølgningsplan forventes færdig i løbet af oktober måned 2005.

Jeg foretager mig på det foreliggende grundlag ikke mere i inspektionssagen.

Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg modtager kopi af dette brev.


                                                       Med venlig hilsen

                                                      Lennart Frandsen
                                                       Inspektionschef