Inspektion af venterum hos politiet i Tårnby den 15. marts 2005

 

 

Brev sendt til Politimesteren i Tårnby:

Vedrørende besigtigelse af venterummene hos politiet i Tårnby

Den 15. marts 2005 besigtigede jeg (i forbindelse med inspektion af detentionen i Tårnby) venterummene på politistationen i Tårnby.

Om venterummene har Rigspolitichefen på forespørgsel meddelt følgende i brev af 12. september 2005:

"...
I den anledning skal det oplyses, at Rigspolitiet den 22. januar 2004 inspicerede de 4 venterum, som Politiet i Tårnby råder over.

Ved inspektionen af venterummene, som alle er indrettet før 1992, blev gulvarealerne opmålt til 7 m2.

Rigspolitiet bemærkede, at røgmeldere ikke var monteret i henhold til Justitsministeriets vejledende retningslinier. Som følge heraf blev der i april/maj 2004 installeret nye røgmeldere.

Rigspolitiet finder herefter venterumsforholdene på politigården i Tårnby fuldt ud tilfredsstillende.
..."

Under besigtigelsen den 15. marts 2005 blev det oplyst at politistationen i Tårnby er bygget i 1987-88. Det blev endvidere oplyst at de fire venterum benyttes både af ordens- og kriminalpolitiet. To af rummene har vinduer som er blændede. Ventilationen er mekanisk. Der er ikke nogen rød erindringslampe ved døren der markerer at et rum er i brug, men det blev oplyst at nøglen til de rum der benyttes, hænges op på tavlen i vagtstuen og dermed markerer at rummet er i brug. 

Rigspolitichefen har efterfølgende – den 7. juli 2005 – udsendt et rettelsesblad til Justitsministeriets vejledning fra august 1992 om indretning af nye politibygninger. Det fremgår heraf bl.a. at punktet om installationer, svagstrømsanlæg på s. 51 i vejledningen er ændret fra "røgmelder indbygget i udsugningsarmatur" til "røgmelder med fejlsignal til vagthavende". Denne ændring skyldes ifølge en intern rapport som jeg har modtaget fra Rigspolitichefen, at teknikken i de nyeste røgmeldere registrerer partikler og derfor beskadiges ved at blive indbygget i et udsugningsarmatur hvor der kontant hvirvles partikler ind, og at der efter Rigspolitichefens opfattelse i røgmeldere bør være fejlsignal til vagthavende.

Justitsministeriets vejledning om indretning af nye politibygninger, herunder de ændringer som har fundet sted ved det nævnte rettelsesblad, har ikke direkte betydning for venterum på politistationer der er opført/ombygget før vejledningen blev udsendt i 1992, men visse af de principper der ligger til grund for vejledningens retningslinjer, har betydning for vurderingen af om forholdene i venterummene er acceptable. Det gælder f.eks. principperne for retningslinjerne vedrørende anvendelsen af (visse) bygningsdele. Ved Rigspolitichefens gennemgang af venterummene i Tårnby fandt Rigspolitichefen som nævnt at røgmeldere skulle monteres i overensstemmelse med Justitsministeriets (dagældende) vejledende retningslinjer. Da Rigspolitichefens brev af 12. september 2005 til mig vedrørende venterummene i Tårnby er udfærdiget efter udsendelsen af rettelsesbladet, går jeg ud fra at rettelsen vedrørende røgmeldere ikke har ændret ved Rigspolitichefens opfattelse af at venterummene er fuldt ud tilfredsstillende. Jeg har dog bedt Rigspolitichefen om at oplyse hvorvidt det er korrekt antaget, og at sende svaret gennem Justitsministeriet med henblik på ministeriets eventuelle bemærkninger hertil.

Der er som nævnt ingen erindringslampe. Ifølge de vejledende retningslinjer skal afbryderne for rumbelysning være to-polede, og den ene pol skal tænde en rød lampe anbragt på gangen uden for afsnittet. Denne lampe skal fungere som erindringslampe og markere at et eller flere rum er i brug.

I rapporten (af 20. januar 2004) vedrørende min inspektion af venterummene i Skagen anførte jeg følgende om erindringslamper:

"Der er ikke røde lamper i forrummet eller på gangen uden for forrummet der markerer at det pågældende venterum – eller et af venterummene – er i brug. Det blev under inspektionen på forespørgsel oplyst at politistationen ikke bliver forladt hvis der er personer anbragt i venterummene.

Jeg har noteret mig at politiet i Skagen er opmærksom på at der er en risiko for at glemme at der er personer anbragt i venterummene – også fordi der ikke er en anordning der markerer at (et af) venterummene er i brug. Efter min opfattelse kan der rejses spørgsmål om hvorvidt dette udgør en tilstrækkelig sikkerhed for at ingen bliver glemt. Jeg peger i den forbindelse tillige på reglerne herom i Justitsministeriets vejledning.

Inden jeg foretager videre vedrørende dette spørgsmål i anledning af min inspektion af venterummene på politistationen i Skagen, beder jeg politimesteren og Justitsministeriet om en udtalelse. Jeg beder om at Justitsministeriet forinden indhenter en udtalelse fra Rigspolitichefen."

Politimesteren i Frederikshavn installerede herefter en rød erindringslampe uden for hvert venterum, og Justitsministeriet bad mig på denne baggrund om at oplyse hvorvidt jeg herefter fortsat ønskede en udtalelse fra ministeriet og Rigspolitichefen vedrørende det generelle spørgsmål i citatet. I en opfølgningsrapport af 21. marts 2005 noterede jeg mig at spørgsmålet om erindringslamper var løst i henseende til venterummene på politistationen i Skagen – hvilket jeg tog som et udtryk for at politimesteren var enig med mig i at der ikke uden sådanne lamper var tilstrækkelig sikkerhed for ikke at glemme nogen. Idet jeg gik ud fra at Rigspolitichefen var opmærksom på spørgsmålet i forbindelse med den generelle gennemgang af venterum i politikredsene i Danmark, foretog jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om erindringslamper generelt.

Den 14. september 2005 besigtigede jeg venterummene på politistationen i Varde. Om Rigspolitichefens gennemgang af disse rum oplyste Rigspolitichefen i et brev af 17. august 2005 at det ved gennemgangen blev konstateret at der ikke var opsat (bl.a.) erindringslampe, og at en sådan lampe efterfølgende var blevet installeret. Jeg tager umiddelbart det som udtryk for at det også er Rigspolitichefens opfattelse at der (normalt) ikke uden sådanne lamper er tilstrækkelig sikkerhed for ikke at glemme nogen i venterummene.

Jeg har noteret mig at politiet i Tårnby markerer at et venterum er i brug ved at hænge nøglen til rummet på tavlen i vagtstuen, men jeg anmoder desuagtet politimesteren om en udtalelse om hvorvidt det udgør en tilstrækkelig sikkerhed for at ingen bliver glemt i venterummet. Jeg beder politimesteren om at sende udtalelsen gennem Justitsministeriet som jeg har bedt om en tilsvarende udtalelse efter forud indhentet udtalelse herom fra Rigspolitichefen.

Efter besigtigelsen den 15. marts 2005 kan jeg i øvrigt tilslutte mig Rigspolitichefens opfattelse af at venterummene på politistationen i Tårnby er fuldt ud tilfredsstillende. Jeg bemærker at kaldeanlæggene i venterummene blev afprøvet under min inspektion, og at de virkede.

For så vidt angår anbringelser i venterummene lægger jeg til grund at venterummene udelukkende anvendes til kortvarige ophold – efter det oplyste i få timer.

Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg modtager kopi af dette brev.

                                                                             Med venlig hilsen

                                                                             Lennart Frandsen
                                                                              Inspektionschef


Kopi er samtidig sendt til:
Folketingets Retsudvalg (med selvstændigt brev)
Justitsministeriet (med selvstændigt brev)
Rigspolitichefen (med selvstændigt brev)