Inspektion af detentionen i Odense den 20. april 2005 - Opfølgning

 

 

Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Odense modtaget en udtalelse af 16. januar 2006 med tilhørende redegørelse af 5. december 2005 og andre bilag samt en udtalelse af den 28. februar 2006 fra Justitsministeriet.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

Jeg skal herefter meddele følgende:


Ad pkt. 1. Detentionen

Jeg gjorde under inspektionen opmærksom på at der i lokale 3 og 4 var store spytklatter på glasset til de indbyggede tv-overvågninger. Jeg bemærkede i den endelige rapport at jeg gik ud fra at glasset på overvågningerne nu var blevet rengjorte.

Politimesteren har i sin redegørelse oplyst at glasset på overvågningerne er blevet rengjort, og at der er blevet etableret en ordning så serviceassistenterne der nu har ansvaret for rengøringen i detentionerne, dagligt checker at der ikke er spytklatter eller andet på glasset til tv-overvågningen og hvis dette er tilfældet at assistenterne så rengør glasset.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Jeg henstillede at politimesteren sørgede for at glasset i dørspionerne i lokalerne: 2, 3, 4 og 7 blev udskiftet idet det visse steder var svært at se ind i lokalerne på grund af ridser i glasset. Jeg bad politimesteren om at oplyse hvad der er foretaget i anledning af min henstilling.

Politimesteren har oplyst at der umiddelbart efter inspektionen blev iværksat en udskiftning af de omhandlede glas i dørspionerne.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig herefter ikke mere vedrørende dette punkt.


Jeg bemærkede at indersiden af døren i lokale 8 var meget ridset og anførte i forbindelse hermed at dette forhold kunne give det indtryk at visitationen i nogle tilfælde ikke var foretaget med tilstrækkelig omhu idet de tilbageholdte havde kunnet medbringe genstande som havde kunnet bruges til disse beskadigelser. Sådanne genstande ville eventuelt også kunne anvendes til selvbeskadigelse. Jeg var dog opmærksom på at fx lynlåse og ringe vil kunne anvendes til at ridse med. Jeg anførte herefter at jeg ikke ville foretage mig mere vedrørende dette forhold idet jeg gik ud fra at politimesteren ville overveje at indskærpe reglerne for visitation ved detentionsanbringelser.

Politimesteren har herom udtalt at vagthavende har fået indskærpet at der skal ske en sikker og grundig visitation før detentionsanbringelsen, at der løbende bliver foretaget en intern besigtigelse af detentionerne samt at konstaterede skader i den forbindelse repareres.

Justitsministeren har udtalt at ministeriet ikke foretager sig yderligere vedrørende dette punkt idet politimesteren har oplyst at reglerne om visitation er indskærpet overfor vagthavende.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig, som anført i rapporten, ikke mere på dette punkt.


Jeg anførte i den endelige rapport at hængslerne i flere af vinduerne gabte og således ikke sluttede tæt op til vinduesrammen. Jeg udtalte allerede under inspektionen kritik af disse åbne sprækker idet disse kan anvendes til fastgørelse af genstande som er egnede til suicidalforsøg, Jeg henstillede derfor at sprækkerne blev lukket og bad i forlængelse heraf om underretning om hvad der blev foretaget i anledning af min henstilling.

Politimesteren har oplyst at sprækkerne nu er blevet lukket idet der er påsvejset metalafskærmninger der umuliggør fastgørelse af genstande til brug for suicidalforsøg.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere i anledning af dette punkt.


Ad pkt. 2.2.   Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til
detentionsanbringelse, statistik mv.

I den endelige rapport anførte jeg at Odense Politi anvender en lokalt udarbejdet blanket som på en lang række punkter adskiller sig fra Rigspolitichefens blanket P152. Jeg henstillede på den baggrund til Politimesteren i Odense at ændre den lokale blanket i overensstemmelse med det som Rigspolitichefen – og Justitsministeriet – havde anført vedrørende afkrydsningsfelter i min sag vedrørende inspektion af detentionen i Horsens.

Jeg bad endvidere politimesteren overveje om opregningen af en lang række manglende rubrikker gav anledning til at overveje en revision af den lokale detentionsrapport. Jeg bad tillige om Justitsministeriets bemærkninger hertil. Endelig bad jeg politimesteren overveje at anvende en tilsynsliste som er mere overskuelig og som har bedre plads til eventuelle bemærkninger.

I redegørelsen af 5. december 2005 har politimesteren bl.a. anført følgende:

"Ombudsmanden anfører en lang række punkter, som ikke er indeholdt i vor detentionsrapport, og Ombudsmanden henstiller, at vi ændrer vor lokale detentionsrapport, så den kommer til at indeholde alle de relevante rubrikker. Ombudsmanden anbefaler at ændre den lokale blanket og henviser til, at der tidligere fra Rigspolitiet er sendt en indstilling til politikredsene om, at detentionsrapporten bl.a. skal indeholde mulighed for afkrydsning af, hvorvidt en person er:

 • overgivet til andre,
 • indbragt til hospital, forsorgshjem eller lignende eller
 • anbragt i detention.

Det er rigtigt, at vor nuværende detentionsrapport ikke indeholder alle de rubrikker, Ombudsmanden påpeger som værende relevante. Det skal dog bemærkes, at en række af de oplysninger, der skulle stå i disse rubrikker, findes på det nuværende AP-blad, og at vi reelt kun har nogle få mangler i forhold til at opfylde Ombudsmandens krav. Det er dog erkendelsen, at vi kan foretage en mere systematisk registrering på selve detentionsrapporten, og der er iværksat arbejde med udarbejdelsen af en ny blanket, der opfylder de henstillinger, Ombudsmanden kommer med. Den nye detentionsrapport vil ikke i forbindelse med de skærpede tilsyn være en fælles registrering af alle detentionsanbragte på samme blanket, som vi gør det i dag, men en individuel detentionsrapport. Når der ikke tidligere er etableret en individuel detentionsrapport, har det været ud fra en betragtning om, at vi faktisk registrerede alle relevante data og i videst muligt omfang skulle undgå unødigt arbejde med dobbeltregistreringer. Det vil vi i større omfang komme til, hvis alle oplysninger skal registreres på individuelle detentionsrapporter, idet en detentionsrapport ikke i den nuværende form vil kunne afløse AP-bladet. Vi må dog gøre den erkendelse, at vor registrering ikke har været systematisk nok, og vor kvalitetssikring af samme ikke har været effektiv nok. Vi har arbejdet med udarbejdelsen af en ny detentionsrapport og gennemgået flere modeller af detentionsrapporter fra andre politikredse, og umiddelbart ser det ud til, at den model, København anvender, er den mest hensigtsmæssige. Denne model fungerer både som anholdelsesblad og detentionsrapport og minimerer arbejdet med dobbeltregistreringer. ..."

I udtalelse af 16. januar 2006 har politimesteren herom anført at det nye anholdelsesblad og den nye detentionsrapport vil blive implementeret i organisationen med virkning fra den 1. februar 2006. Politimesteren har vedlagt et nyt anholdelsesblad, en ny individuel detentionsrapport til registrering af alle skærpede tilsyn og en ny elektronisk tilsynsliste for så vidt angår alle elektroniske tilsyn.

Justitsministeriet har i brev af 28. februar 2006 udtalt følgende:

"Justitsministeriet finder det beklageligt, at den lokale detentionsrapport tidligere ikke indeholdt alle obligatoriske rubrikker. Da politimesteren i Odense har oplyst, at blanketten er blevet ændret, således at den nu indeholder alle obligatoriske rubrikker, foretager ministeriet ikke yderligere.

Justitsministeriet skal dog i den forbindelse bemærke, at det fremgår af kundgørelse II nr. 55 af 1. februar 2006 § 4 og Rigspolitichefens rundskrivelse af 2. februar 2006, at der ved frihedsberøvelse af en beruset person udfærdiges detentionsrapport, hvortil skal anvendes den blanket, som er medtaget som bilag 1 til kundgørelsen, samt at lokalt udarbejdede blanketter ikke længere kan anvendes. Kundgørelsen træder i kraft den 1. marts 2006."

Af Rigspolitichefens kundgørelse II nr. 55 af 1. februar 2006 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner fremgår bl.a. følgende:

"§ 4. Ved frihedsberøvelse af en beruset person, jf. § 2, udfærdiges detentionsrapport, jf. kundgørelsens bilag 1. Alle relevante punkter i detentionsrapporten skal herefter udfyldes i tilslutning til de foretagne dispositioner og observationer. Frihedsberøvelsen skal tillige opdateres i POLSAS."

Rigspolitichefens rundskrivelse af 2. februar 2006 er formuleret således:

"...
Udfærdigelse af detentionsrapport

...

Ved udfærdigelse af detentionsrapport skal anvendes den blanket, der er medtaget som bilag 1 til kundgørelsen. Blanketten, der vil være tilgængelig i POLSAS ved kundgørelsens ikrafttræden, er på visse punkter uddybet i forhold til den hidtil anvendte detentionsrapport. Lokalt udarbejdede blanketter kan ikke længere anvendes."

I betragtning af at politiet nu ikke længere må anvende lokalt udarbejdede blanketter, har jeg besluttet ikke at gennemgå Odense Politis nye lokalt udarbejdede blanketter. Jeg har endvidere besluttet at jeg ikke vil gennemgå og kommentere politimesterens svar på de spørgsmål jeg i øvrigt har stillet vedrørende udformningen af de lokalt udarbejdede blanketter.

Jeg går i den forbindelse ud fra at Politimesteren i Odense pr. 1. marts 2006 er gået over til at benytte Rigspolitichefens blanket, og jeg foretager mig herefter ikke mere i anledning af spørgsmålet om manglende rubrikker i detentionsrapporten og ændringer i tilsynslisten.


I rapporten anførte jeg at det er kritisabelt at der i ingen af rapporterne fuldt ud er forholdt i overensstemmelse med kundgørelsens § 22, stk. 1, - og det på trods af Rigspolitichefens indskærpelse. Jeg gik ud fra at politimesteren ville gøre de relevante medarbejdere bekendt med det jeg havde anført men foretog mig i øvrigt ikke mere vedrørende dette punkt.

Politimesteren har om dette anført at der i forbindelse med indførelsen af en ny detentionsrapport vil blive en skærpet kvalitetskontrol i forhold til detentionsrapporterne så det fremover kan sikres at alle detentionsrapportens rubrikker er udfyldt.

Justitsministeriet har i sin udtalelse anført følgende vedrørende dette punkt:

"...
Justitsministeriet finder det beklageligt, at ingen af detentionsrapporterne var udfyldt i overensstemmelse med detentionskundgørelsens § 22, stk. 1. Da Politimesteren i Odense har oplyst, at der fremover vil være skærpet kvalitetskontrol med detentionsrapporterne, således at det sikres, at alle detentionsrapportens rubrikker udfyldes, foretager ministeriet sig imidlertid ikke yderligere."

Jeg går ud fra at politimesteren også i forbindelse med indførelsen af Rigspolitichefens detentionsrapport vil skærpe kvalitetskontrollen på ovenfor nævnte måde. Jeg foretager mig i øvrigt ikke mere vedrørende dette punkt.


Jeg bad i rapporten om statistiske oplysninger vedrørende detentionsanbringelse mv. for året 2003. Politimesteren har herom oplyst følgende:

"...
Det fremgår – i modsætning til tidligere – ikke af politiets hjemmeside, hvordan tallene forholder sig til tallene for året før. Ombudsmanden udbeder sig de tilsvarende oplysninger for 2003. Statistikdatabasen – Pol-Sas – viser, at der i 2003 var 864 detentionsanbragte. Heraf er det registreret at:

 • 11 er bragt hjem,
 • 1 er bragt til sygehus og
 • 0 er bragt til forsorgshjem."

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende dette spørgsmål.


Jeg bad politimesteren oplyse om der i politikredsen er forsorgshjem eller lignende som på forsvarlig måde kan tage sig af berusede personer.

Af politimesterens redegørelse fremgår følgende vedrørende dette spørgsmål:

"...
Der er ikke mellem Odense politikreds og forsorgshjem indgået formaliserede aftaler om modtagelse af berusede personer. Samarbejdet hviler på ad hoc løsninger i de enkelte situationer samt på et i øvrigt godt samarbejde med forsorgshjem og Kirkens Korshær generelt og specielt Kirkens Korshærs natvarmestue i forbindelse med behandlingen af berusede personer. Det skal i den forbindelse nævnes, at Odense politi på vegne af alle politikredse på Fyn har etableret en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Fyns Amt og Odense Kommune om etablering af rammer, der i større udstrækning kunne sikre behandling af berusede personer, som politiet på Fyn kommer i kontakt med. Der har været foreslået ordninger, hvor medarbejderne fra Alkoholambulatoriet skulle være til stede ved løsladelsen af personer, der har været anbragt i detentionen. Der er dog ikke etableret ordninger på grund af manglende bevillinger. Fyns Amt er p.t. i færd med at lave en projektbeskrivelse til brug for ansøgninger til relevante fonde."

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager ikke mere vedrørende dette punkt.


Ad pkt. 2.3. Grundlaget for detentionsanbringelsen

I to af de tilfælde som indgik i min undersøgelse af detentionsanbringelser, var som årsag for tilbageholdelsen henvist til henholdsvis "rest.lov" og "pvt". Jeg bad politimesteren redegøre nærmere for disse tilfælde.

Af redegørelsen fra politimesteren fremgår følgende:

"...
Vi har to anbringelser:

 • 6. marts 2005, kl. 0053, hvor der er sket anholdelse for PVT, og
 • 6. marts 2005, kl. 0055, hvor der er sket anholdelse for Restaurationslov.

Der er i disse sager sket anbringelse i detentionen, uden at det er afkrydset, at de pågældende har været berusede. Ombudsmanden beder om en redegørelse for disse to sager.

1)
Vedrørende anholdelsen kl. 0053 drejer det sig om (A), der blev anholdt for overtrædelse af politivedtægten. Dermed er det også sådan en opdatering, der er lavet i KR. Der er ingen oplysninger om beruselse på hverken anholdelsesblad eller lægeerklæring. (A) er sigtet i sagen (...), og det fremgår af selve rapporten, skrevet af pa. (B), at (A) var "ophidset og tydeligt beruset og påvirket af euforiserende stof", da han blev anholdt kl. 0053. Det må derfor være en fejl i registreringen, når vagthavende ikke har afkrydset for graden af alkoholpåvirkning. Der er således tale om en beruset/påvirket person, som er omfattet af reglerne om detentionsanbringelse i Bekendtgørelsen/Kundgørelsen.

2)
Vedrørende anholdelsen kl. 00.55 drejer det sig om (C). (...) Det fremgår af lægeerklæringen, at (C) på alkometer er testet til en promille på 1,42. Det må derfor være en fejl i registreringen, når vagthavende ikke har afkrydset for graden af alkoholpåvirkning. Der er således tale om en beruset/påvirket person, som er omfattet af reglerne om detentionsanbringelse i Bekendtgørelsen/Kundgø-relsen."

Jeg tager det oplyste til efterretning, og jeg går som ovenfor nævnt ud fra at politimesteren – også i forbindelse med indførelsen af Rigspolitichefens detentionsrapport – vil skærpe kvalitetskontrollen med udfyldelsen af rapporterne. Jeg foretager mig i øvrigt ikke mere vedrørende dette punkt.


Jeg bad politimesteren oplyse hvorvidt detentionsrapporten også anvendes og udfyldes for personer der ikke indsættes i detentionerne men i stedet transporteres til hjemmet, overgives til andre, indbringes til hospital eller indbringes til forsorgshjem eller lignende. Jeg henviste i den forbindelse til at jeg under inspektionen havde fået oplyst at Odense Politi i stort omfang kører ikke-voldelige berusere hjem i stedet for at sætte dem i detentionen, men at Odense Politi i de fleste tilfælde ikke registrerer dette.

Politimesteren har svaret således på dette spørgsmål:

"Det anføres i dag ikke på vor detentionsrapport, at vi har bragt en beruser til hjemmet, fordi vor detentionsrapport er indrettet, så registreringen alene sker for de, der bliver anbragt i detentionen med angivelse af, hvilken detention der er benyttet og arten af og tidspunktet for de tilsyn, der er ført med den pågældende. Det er korrekt, at Odense politi kører ikke-voldelige berusere hjem, og der er udarbejdet intern instruks, så personalet i de tilfælde skal oprette en anmeldelsesrapport vedrørende et politilovsjournalnummer 20210-20213. Udfærdigelsen af disse rapporter sker som opfølgning på Rigspolitichefens rundskrivelse af 22. december 2004 og intern instruks fra vicepolitiinspektør Ebbe Krogaard sendt ud 18. februar 2005. Ombudsmanden kan hertil bemærke, at vor interne detentionsrapport ikke er hensigtsmæssig, og jeg vil henvise til mine bemærkninger under side 10 og min skrivelse om, at vi bør indføre en individuel detentionsrapport.

Ombudsmanden oplyser endvidere, at han under inspektionen har fået oplyst, at Odense politi i stort omfang kører ikke-voldelige berusere hjem, men at der i de fleste tilfælde ikke sker registrering af dette.

Der har i perioden fra den 1. januar til den 8. december 2005 været tilbageholdt 656 personer til detentionsanbringelse, og Odense politi har i 10 tilfælde kørt personer hjem mens 2 er bragt til forsorgshjem."

Justitsministeriet har i sin udtalelse bl.a. anført at ministeriet finder det beklageligt at der tidligere ikke blev forholdt i overensstemmelse med detentionskundgørelsens § 1, stk. 4.

Jeg er enig i ministeriets beklagelse men foretager mig i øvrigt ikke mere vedrørende spørgsmålet da jeg går ud fra at Odense Politi nu benytter Rigspolitichefens blanket, og da politimesteren har skærpet kvalitetskontrollen med udfyldelsen af blanketterne.


Ad 2.4.1. Tidspunkt for tilkald af læge

Jeg bad i rapporten politimesteren om nærmere oplysninger om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten til politistationen og tilkald af læge efter denne underretning.

Politimesteren har i sin udtalelse svaret således:

"Ombudsmanden udbeder sig en redegørelse fra Politimesteren omkring praksis vedrørende patruljernes underretning af vagthavende om, at de er på vej til detentionen med en anholdt og praksis omkring vagthavendes tilkald af læge under transporten til stationen. (Bekendtgørelsens § 5, stk. 1 og Kundgørelsens § 6) - Ombudsmanden bemærker, at tilsyn foretaget mere end 1 time efter indbringelsen (s. 20) ikke er snarest muligt. Det er sædvanlig praksis, at politipatruljerne underretter vagthavende, når de er på vej til stationen. Vagthavende foretager herefter snarest muligt tilkald af læge. Da de fleste berusere imidlertid bliver indbragt fra et sted i Odense indre by, er transporttiden til politigården ofte så kort, at de vagthavende ikke kan nå at tilkalde læge, før den pågældende er indbragt."

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende dette spørgsmål.


Ad 2.4.2. Tidspunktet for lægetilsyn

I rapporten skrev jeg således:

"I 9 tilfælde er der forløbet mindre end en time fra anholdelsen/anbringelsen til læge­tilsynet.  I 2 af de 9 tilfælde er lægeundersøgelsen angivet til at være sket på samme tidspunkt som anholdelsen. (Dog er der forskellige angivelser af tidspunktet for lægeundersøgelsen i henholdsvis rapporten vedrørende anholdelse den 6. marts 2005 kl. 00.45 og den tilhørende lægeerklæring).

Jeg beder politimesteren udtale sig om disse 2 tilfælde (anholdelsen af 6. marts 2005 kl. 00.45 og anholdelsen af 6. marts 2005 kl. 0055)."

Politimesteren har hertil svaret således:

"...
Vedrørende anholdelsen kl. 0045 drejer det sig om (D). Det fremgår af anholdelsesbladet, at han er anholdt kl. 0045, foreløbig detentionsanbragt kl. 0052 og lægeundersøgt kl. 0055. Det fremgår modsætningsvis af lægeerklæringen, at han er lægeundersøgt kl. 0045. Da der imidlertid på anholdelsesbladet er tre på hinanden følgende registreringer, der virker logiske tidsmæssigt, vælger jeg at antage, at enten har lægen skrevet forkert på lægeerklæringen, eller også gik hans ur 10 minutter forkert. Jeg konkluderer, at (D) er blevet lægeundersøgt umiddelbart efter indbringelsen og derefter endelig detentionsanbragt.

Vedrørende anholdelsen kl. 0055 drejer det sig om (C). Det fremgår af bødeforelæg i sagen – (...) -, at han er sigtet for overtrædelse af Restaurationsloven ved kl. 0055 på restauration Arkaden, Vestergade 68 i Odense C, at have skubbet en politimand kraftigt i ryggen. Det bekræftes af opdateringerne i Pol-Sas, at anholdelsen er foretaget kl. 0055. Det tager kun ca. 5 minutter at indbringe en anholdt fra Vestergade 68 til Odense politistation. (C) er undersøgt af samme læge, (E) som umiddelbart før undersøgte (D) i forbindelse med ovennævnte sag. Det står anført på AP-bladet, at (C) er anbragt i detentionen kl. 0105. Det står på lægeerklæringen anført, at (C) er undersøgt på samme tidspunkt som han er anholdt, kl. 0055. Jeg vælger at antage, at enten har lægen igen skrevet forkert på lægeerklæringen, eller også gik hans ur stadig 10 minutter forkert. Jeg antager at (C) er lægeundersøgt umiddelbart efter indbringelsen og derefter endelig detentionsanbragt."

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende dette spørgsmål.


I rapporten skrev jeg bl.a. således:

"I 1 tilfælde (anholdelsen af 4. marts 2005 kl. 13.55) skete der anbringelse kl. 14.25. Jeg går ud fra at indbringelsen til stationen er sket ca. 10 minutter før (henset til den tid som medgår til fremstilling og visitation); det vil sige at indbringelsen til stationen i dette tilfælde er sket ca. kl. 14.15. Lægeundersøgelsen er foretaget kl. 16.15. Der er herefter gået ca. to timer fra indbringelsen til lægeundersøgelsen fandt sted.

Jeg beder om oplysning om baggrunden for at der gik så forholdsvis lang tid fra indbringelsen til lægetilsynet i dette tilfælde."


Politimesteren har svaret således på dette spørgsmål:

"...
Det kan om tilbageholdelsen oplyses, at (F) tilsyneladende er en psykisk syg person, der den 4. marts kl. 1343 gik amok på forsorgshjemmet Store Dannesbo, Bryllevej 20 i Od. SV. Institutionen bad om politi til stedet, og en patrulje foretog udrykning til institutionen, hvor de anholdt (F) kl. 1355. Patruljen har skønnet, at (F) kun var påvirket af spiritus i lettere grad, men at han samtidig var påvirket af noget andet. Jeg kan ikke af sagens dispositioner eller andet materiale konstatere, hvornår lægen er tilkaldt, men jeg kan af lægeerklæringen konstatere, at der kl. 16.15 er foretaget lægeundersøgelse.  Kl. 1630 er (F) efter aftale med læge (E) blevet bragt til Odense Universitetshospital, skadestuen, hvor han er undersøgt og efterfølgende frivilligt indlagt på psykiatrisk afdeling. Jeg kan ikke forklare, hvorfor der er gået ca. 2 timer fra indbringelsen til lægeundersøgelsen sker. Jeg kan konkludere, at det også i dette tilfælde havde været en fordel, hvis det var registreret, hvornår lægen var tilkaldt, og henviser til mine bemærkninger vedr. side 10 om udfærdigelsen af en ny detentionsrapport. Vicepolitikommisær (G), der var på formiddagsvagt og modtog (F) ved indbringelsen, har været forespurgt i sagen, men kan ikke bidrage med yderligere oplysninger."

Udover at konstatere at det er beklageligt at der angiveligt gik ca. 2 timer fra indbringelsen til lægeundersøgelsen blev foretaget, foretager jeg ikke mere vedrørende dette spørgsmål.


Ad pkt. 2.5.   Oplysninger fra Kriminalregisteret

Af min rapport fremgår bl.a. følgende:

"På den lokale detentionsrapport som politiet har anvendt, er der ikke et felt til afkrydsning af om der er indhentet udskrift fra kri­minalregisteret. Der er heller ikke et felt til angivelse af om en udskrift fra kriminalregisteret er vedlagt.

Jeg kan således ikke undersøge om Odense Politi har indhentet udskrift fra kriminalregisteret og vedlagt dette. Det er beklageligt at disse oplysninger ikke fremgår af detentionsrapporterne. Jeg henviser i den forbindelse også til Rigspolitichefens indskærpelse i rundskrivelsen af 15. januar 2003.

Jeg beder politimesteren redegøre for om der i de ti tilfælde er indhentet udskrifter fra kriminalregisteret, og om disse udskrifter er vedlagt rapporterne."


Politimesteren har skrevet således i sin udtalelse:

"...
Det er standard, at man trækker KR oplysninger på alle anholdte. Det bliver der også i sager, hvor den anholdte/tilbageholdte bliver detentionsanbragt. I de sager, hvor anholdelsen følges op med en straffesag, følger KR udskriften sagen. I de tilfælde, hvor der har været tale om frihedsberøvelser uden for strafferetsplejen med detentionsanbringelser eller andet til følge, har vi efter løsladelse ikke i alle tilfælde hæftet disse KR udskrifter på detentionsrapporten. Der er ikke i alle tilfælde sket opfyldelse af bestemmelserne i Kundgørelsens § 13, stk. 2 og § 22, stk. 3. Det er indskærpet for vagthavende, at KR udskriften skal følge detentionsrapporten."

Justitsministeriet har i sin udtalelse anført at ministeriet finder det beklageligt at udskrift fra Kriminalregisteret ikke var vedlagt rapporterne.

Jeg er enig med ministeriet i beklagelsen men foretager mig ikke videre idet politimesteren overfor vagthavende har indskærpet at udskriften fraKkriminalregisteret skal følge detentionsrapporten.


Ad 2.6.1. Fremstilling

Jeg bad i rapporten politimesteren oplyse om der altid sker fremstilling for vagthavende, hvortil politimesteren har svaret således:

"...
Der sker altid fremstilling af de anholdte for vagthavende. Det er en helt klart defineret opgave for vagthavende at besigtige de anholdte, inden de skal anbringes, hvad enten det er i venterum eller detention. Det burde også være sådan, at man af anholdelsesbladet kunne se, hvilken vagthavende der har foretaget besigtigelse, men det må jeg konstatere, at patruljerne, der delvis udfylder anholdelsesbladene, ikke udfylder med tilstrækkelig omhyggelighed."

Justitsministeriet har i sin udtalelse anført at ministeriet finder det beklageligt at der i flere tilfælde ikke er udfyldt rubrikker vedrørende vagthavendes initialer eller vurdering af den tilbageholdte.

Jeg er enig med ministeriet i beklagelsen men foretager mig ikke yderligere vedrørende dette spørgsmål henset til at politimesteren sidst i redegørelsen har oplyst at reglerne i detentionsbekendtgørelsen og kundgørelsen skal indskærpes for de vagthavende hvilket jeg går ud fra er sket.


Ad 2.7.  Tilsyn

I rapporten bad jeg om oplysning om hvorvidt Odense Politi har lytte- og overvågningsudstyr der er godkendt af Rigspolitichefen.

Politimesteren har hertil anført at udstyret er godkendt af og installeret i samarbejde med Rigspolitichefen.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende dette punkt.


Jeg har i min rapport anført følgende:

"Ved undersøgelse af spørgsmålet om overholdelse af bestemmelserne om tilsyn med de detentionsanbragte, er det hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i tidspunktet for den foreløbige anbringelse, henholdsvis den endelige anbringelse i detentionen.

Indtil den tilbageholdte er undersøgt af en læge, er anbringelse i detentionen som tidligere nævnt foreløbig.

I alle 10 tilfælde blev der som nævnt foretaget en lægeundersøgelse af den tilbageholdte. I 6 tilfælde fandt lægeundersøgelsen sted efter anbringelsen i detentionen. I disse 6 tilfælde var der således tale om at den frihedsberøvede i en periode var foreløbigt anbragt i detentionen. For så vidt angår de sidste 4 tilfælde er lægeundersøgelse sket før anbringelsen i detentionen, og de frihedsberøvede har således ikke i disse tilfælde været foreløbigt anbragt i detentionen.

I 2 af de 4 tilfælde er lægeundersøgelsen dog som anført ovenfor i afsnit 2.4.2. anført til at være sket på samme tidspunkt som anholdelsen.

Jeg har i afsnit 2.2. bedt politimesteren udtale sig om disse 2 tilfælde (anholdelsen af 6. marts 2005 kl. 00.45 og anholdelsen af 6. marts 2005 kl. 00.55) og vil efter politimesterens svar vende tilbage til om disse 2 tilbageholdte har været foreløbigt anbragte og om tilsynet i forbindelse hermed har været i overensstemmelse med forskrifterne."

Ifølge det af politimesteren oplyste til punkt 2.4.2., må jeg gå ud fra at lægeundersøgelsen i de to nævnte tilfælde er sket umiddelbart efter indbringelsen til politistationen, og at de frihedsberøvede således ikke i disse tilfælde har været foreløbigt anbragt i detentionen. Allerede fordi der ikke i de nævnte tilfælde har været foretaget en foreløbig anbringelse, vil jeg ikke under det næste afsnit (tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen) inddrage de to tilfælde.

Jeg foretager mig herefter ikke mere vedrørende dette spørgsmål.


Ad pkt. 2.7.1. Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen
  (skærpet tilsyn)

I rapporten skrev jeg bl.a. således:

"I det andet tilfælde (anholdelsen af 4. marts 2005 kl. 22.54) fremgår det af rapporten at anbringelse er sket kl. 23.20. Ifølge detentionslisten er der under den foreløbige anbringelse (indtil lægeundersøgelse) herefter foretaget et elektronisk tilsyn kl. 23.45. Efter bekendtgørelsens § 9, stk. 3 og 4, skal der føres skærpet tilsyn indtil lægeundersøgelse har fundet sted. Lægeundersøgelsen har i det konkrete tilfælde ifølge detentionslisten fundet sted kl. 00.00. Ifølge lægeerklæringen har undersøgelsen imidlertid fundet sted kl. 23.45

Jeg beder politimesteren udtale sig om de forskellige tidspunkter for lægeundersøgelse. I tilfælde af at tidspunktet på detentionslisten er det korrekte bedes politimesteren om at udtale sig om det elektroniske tilsyn der har fundet sted kl. 23.45."


Politimesteren har herom anført følgende:

"Ombudsmanden forespørger til anholdelse den 4. marts 2005, kl. 2254, hvor det af lægeerklæringen fremgår, at der har været foretaget lægeundersøgelse kl. 2345, mens det af detentionslisten fremgår, at der har været foretaget lægeundersøgelse kl. 0000, og at der således jf. detentionsrapporten i strid med bestemmelserne kun har været udført elektronisk og ikke skærpet tilsyn i tidsrummet fra kl. 2320 til kl. 0000. Ved undersøgelse af dispositioner, der er opdateret i Pol-Sas fremgår det, at det drejer sig om personen (H), der var anholdt i en sag vedrørende vold, jr.nr. [...]. Der er følgende dispositioner i sagen:

 • anholdt kl. 2254
 • foreløbig anbragt i detentionen kl. 2320,
 • pjece om klageadgang udleveret kl. 2321,
 • læge (E) tilkaldt kl. 2322,
 • lægeundersøgt kl. 2350
 • udtaget af detention kl. 08.15.

Pol-Sas oplysningerne angiver således et 3. tidspunkt for, hvornår lægeundersøgelsen skulle være sket. Jeg kan kun svært fastslå, hvad der er det rigtige tidspunkt for, hvornår lægeundersøgelsen har fundet sted. Der er oplyst tidspunkterne 2345, 2350 og 0000. Jeg kan ikke lægge mig fast på, at kl. 0000 skulle være det rigtige tidspunkt, og jeg opfatter derfor ikke, at Ombudsmanden udbeder sig en forklaring vedrørende det registrerede elektroniske tilsyn. Uanset om det rigtige tidspunkt for lægeundersøgelsen er kl. 2345 eller kl. 2350, har der tilsyneladende ikke været ført de foreskrevne skærpede tilsyn."

Det er beklageligt at der ikke har været ført det foreskrevne skærpede tilsyn indtil lægeundersøgelsen var foretaget. Jeg foretager mig imidlertid ikke mere vedrørende dette punkt idet politimesteren sidst i redegørelsen har anført at reglerne i detentionsbekendtgørelsen og kundgørelsen skal indskærpes for de vagthavende, og at der skal afsættes personale specielt til at udføre detentionstilsyn. Jeg går ud fra at dette er sket.


I rapporten har jeg bl.a. anført følgende:

"I det fjerde tilfælde (anholdelsen af 6. marts 2005 kl. 05.05) fremgår det af rapporten at anbringelse er sket kl. 05.17. Ifølge detentionslisten er det første skærpede tilsyn sket kl. 05.10.

Jeg beder politimesteren redegøre for dette tidspunkt for skærpet tilsyn."


Politimesteren har herom anført følgende:

"Ombudsmanden spørger til en sag, hvor der er sket anholdelse den 6. marts 2005, kl. 0505, og efterfølgende foreløbig anbringelse i detentionen kl. 0517. Det fremgår af detentionslisten, at der er udført skærpet tilsyn allerede kl. 0510 – altså 7 minutter før den foreløbige anbringelse. Det drejer sig om personen (I), der efter anmeldelse blev kontaktet på Vestergade i Odense C, hvor patruljen skønnede hende beruset og ude af stand til at klare sig selv, hvorfor hun blev indbragt. Jeg kan ikke give anden forklaring på de angivne tidspunkter for det skærpede tilsyn kl. 0510, end at personalet ikke har forstået Kundgørelsens bestemmelser og har opfattet fasen med visitation, der går lige forud for den foreløbige anbringelse, som et skærpet tilsyn. Det er ukorrekt, og vagthavende burde have vidst, at dette ikke fulgte Kundgørelsens bestemmelser."

Det er beklageligt at personalet i det konkrete tilfælde har anset visitationen som et skærpet tilsyn. Jeg foretager imidlertid ikke mere da politimesteren sidst i redegørelsen har anført at reglerne i detentionsbekendtgørelsen og kundgørelsen skal indskærpes for de vagthavende hvilket jeg går ud fra er sket.


I rapporten har jeg tillige anført følgende:

"I det femte tilfælde (anholdelsen af 6. marts 2005 kl. 9.25) fremgår det af rapporten at anbringelse er sket kl. 09.35. Ifølge detentionslisten er der – inden lægeundersøgelsen kl. 10.20 – sket elektronisk tilsyn kl. 9.30 og kl. 9.45. Som ovenfor nævnt skal der ifølge bekendtgørelsens § 9, stk. 3 og 4, føres skærpet tilsyn indtil lægeundersøgelse har fundet sted.

Jeg beder politimesteren udtale sig om det tilsyn der angiveligt er sket før anbringelse og om det faktum at der alene er foretaget elektronisk tilsyn."

Politimesteren har herom anført følgende:

"Ombudsmanden påpeger, at i en sag, hvor der er sket anholdelse den 6. marts 2005, kl. 0925, fremgår det af rapporten, at der er sket anbringelse i detention kl. 0935. Ifølge detentionslisten er der – inden lægeundersøgelsen kl. 1020 – sket elektronisk tilsyn kl. 0930 og kl. 0945. Det første elektroniske tilsyn – kl. 0930 – er altså angiveligt sket, inden (J) var anbragt i detentionen, og det andet elektroniske tilsyn – kl. – 0945 – er altså sket på et tidspunkt, hvor (J) endnu ikke var lægeundersøgt og derfor skulle have haft et skærpet tilsyn. Sagen drejer sig om personen (J), der blev anholdt, fordi han i meget beruset tilstand var indblandet i noget "tumult" og herunder havde udgivet sig for at være politimand. Han er ikke politimand men havde nok følt, at det var en måde at redde sig ud af en knibe på i sin beruselse. Ifølge lægeerklæringen er lægeundersøgelsen sket kl. 1015 og ikke som af Ombudsmanden anført kl. 1020, men det ændrer ikke noget i forhold til de øvrige tilsyn. Der er ikke dispositioner i Pol-Sas, der kan bidrage yderligere til sagens belysning. Der kan selvfølgelig ikke være noget tilsyn med pågældende og slet ikke elektronisk, endnu før han er anbragt i detentionen. Vagthavende har ikke udfyldt detentionslisten med tilstrækkelig omhu, og derved er den anførte fejl sket. Lægen er jf. anholdelsesdispositioner i Pol-Sas tilkaldt kl. 0942, og der kan således ikke føres elektronisk tilsyn kl. 0945. (J) burde på det tidspunkt have haft et skærpet tilsyn."

Det er beklageligt at vagthavende i det konkrete tilfælde ikke har udfyldt detentionslisten med tilstrækkelig omhu, og at der ikke er ført skærpet tilsyn i tidsrummet inden lægeundersøgelsen. Jeg foretager imidlertid ikke mere da politimesteren sidst i redegørelsen har anført at reglerne i detentionsbekendtgørelsen og kundgørelsen skal indskærpes for de vagthavende hvilket jeg går ud fra er sket.


På baggrund af den kritik jeg i rapporten havde anført vedrørende manglende skærpet tilsyn, bad jeg politimesteren om at indskærpe bestemmelsen i bekendtgørelsens § 9, stk. 4.

Som nævnt ovenfor har politimesteren sidst i sin redegørelse anført at reglerne i detentionsbekendtgørelsen og kundgørelsen skal indskærpes for de vagthavende, at der skal afsættes personale specielt til at udføre detentionstilsyn.

Jeg tager det oplyste til efterretning, og idet jeg antager at hensigtserklæringerne nu er ført ud i livet, foretager jeg mig ikke videre i anledning af dette punkt.


Ad 2.7.2.5.  Karakteren af de udførte tilsyn

I rapporten anførte jeg at det er en fejl at der i 7 tilfælde ikke i tilstrækkeligt omfang er foretaget tilsyn ved fremmøde. Jeg anførte hertil at det for mig ser ud som det er meget tilfældigt hvilken form for tilsyn der bliver ført. Jeg bad derfor politimesteren om at indskærpe bestemmelserne i bekendtgørelsen om tilsyn.

Jeg bad i tilknytning hertil politimesteren udtale sig om at tilsynet ikke i noget tilfælde har været almindeligt hvilket efter min mening kan virke påfaldende.

Politimesteren har herom anført følgende:

"Ombudsmanden beder Politimesteren udtale sig om, hvorfor der ikke i nogle af de undersøgte tilfælde er registreret, at tilsynet har været almindeligt, hvilket Ombudsmanden finder påfaldende også henset til, at de skærpede tilsyn er foretaget med ½ times mellemrum. Situationen omkring vagthavendefunktionen er, at arbejdsbelastningen sædvanligvis er sådan, at vagthavende ikke har tid til rådighed, så der kan foretages tilsyn med de detentionsanbragte ud over det foreskrevne. Det er ikke acceptabelt, at de vagthavende tilsyneladende ikke er bekendt med bestemmelsen om, at alle tilsyn, der udføres under den foreløbige anbringelse og før lægeundersøgelsen, skal være skærpede, og at skærpede tilsyn skal udføres hyppigere end hver ½ time. Disse bestemmelser er indskærpet i vagthavendegruppen. Begrundelsen for at der ikke ses almindelige tilsyn på detentionslisten, vil jeg henføre til den daglige arbejdsbelastning i vagthavendefunktionen og på vagtholdene."

Justitsministeriet har i sin udtalelse anført følgende:

"På side 34 i inspektionsrapporten har Folketingets Ombudsmand på baggrund af sin kritik vedrørende manglende skærpet tilsyn bedt Politimesteren i Odense om at indskærpe bestemmelsen i detentionsbekendtgørelsens § 9, stk. 4.

På side 37 i inspektionsrapporten har Folketingets Ombudsmand endvidere anført, at der ikke i tilstrækkeligt omfang er foretaget tilsyn ved fremmøde, og at der ikke i noget tilfælde er registreret, at tilsynet har været almindeligt. Folketingets Ombudsmand har i den forbindelse bedt politimesteren om at indskærpe bestemmelserne om tilsyn i detentionsbekendtgørelsen.

Politimesteren i Odense har i sin udtalelse anført, at det ikke er acceptabelt, at de vagthavende tilsyneladende ikke er bekendt med bestemmelsen om, at alle tilsyn, der udføres under den foreløbige anbringelse og før lægeundersøgelsen, skal være skærpede tilsyn, og at skærpede tilsyn skal udføres hyppigere end hver halve time. Politimesteren har i den forbindelse oplyst, at disse bestemmelser er indskærpet for vagthavendegruppen.

Justitsministeriet finder det meget beklageligt, at reglerne om skærpet tilsyn ikke blev iagttaget i flere tilfælde. Da politimesteren i Odense har oplyst, at bestemmelserne om skærpet tilsyn er blevet indskærpet over for vagthavendegruppen, foretager ministeriet sig ikke yderligere.

...

Justitsministeriet finder det endvidere meget beklageligt, at reglerne om tilsyn ved fremmøde i detentionen i flere tilfælde ikke blev iagttaget. Da det sidst i udtalelsen er oplyst, at reglerne i detentionsbekendtgørelsen og detentionskundgørelsen er indskærpet overfor de vagthavnede, har Justitsministeriet lagt til grund, at det også gælder reglerne om tilsyn, hvorfor Justitsministeriet ikke foretager sig yderligere."

Da bestemmelserne om at alle tilsyn der udføres under den foreløbige anbringelse og før lægeundersøgelsen, skal være skærpede, og at skærpede tilsyn skal udføres hyppigere end hver ½ time, er blevet indskærpet i vagthavendegruppen, foretager jeg mig ikke mere i anledning af dette punkt.


Ifølge kundgørelsens § 18, stk. 6, kan der i politikredsene fastsættes lokale bestemmelser om tilsynets forløb. Sådanne bestemmelser må imidlertid ikke være lempeligere end kundgørelsens regler. Jeg bad i rapporten politimesteren oplyse om Odense Politi har fastsat sådanne lokale bestemmelser om tilsynets forløb og i givet fald vedlægge et eksemplar heraf.

Politimesteren har hertil svaret at Odense Politi ikke har sådanne lokale regler.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Som en afsluttende kommentar har politimesteren i redegørelsen anført følgende:

"Det er min konklusion, at det på ingen måder er tilfredsstillende, at Ombudsmandens inspektion har medført en så massiv kritik omkring vor registrering og tilsynsvirksomhed, som jeg finder er tilfældet. Det må være konklusionen, at der skal iværksættes følgende initiativer:

 • udarbejdes en ny lokal detentionsrapport, som i forbindelse med de skærpede tilsyn skal være individuel for hver detentionsanbragt.
 • Indskærpelse af reglerne i Bekendtgørelsen og Kundgørelsen for de vagthavende.
 • Afsættelse af personale specielt til at udføre detentionstilsyn.
 • Skærpe den generelle kvalitetskontrol med data, der registreres i de enkelte sager."

Jeg tager det oplyste til efterretning og går ud fra at de ovennævnte tiltag nu er blevet iværksat. Jeg bemærker dog som tidligere nævnt at lokalt udarbejdede blanketter fra og med 1. marts 2006 ikke længere kan anvendes.


3. Opfølgning 

Jeg betragter hermed sagen om min inspektion af detentionen i Odense som afsluttet.


4. Underretning 

Denne rapport sendes til Politimesteren i Odense, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.


                                                                 Lennart Frandsen
                                                                  Inspektionschef