Inspektion af detentionen i Nyborg den 13. oktober 2005 - Opfølgning

 

 

Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg skal herefter meddele følgende:


Ad pkt. 1.  Detentionen

I rapporten fandt jeg anledning til at bemærke at jeg gik ud fra at indbringelserne til detentionen normalt kan ske med den fornødne diskretion.

Politimesteren har i sin udtalelse bekræftet dette forhold.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad pkt. 2. Rapportgennemgang

Under henvisning til at der er to detentionslokaler på Nyborg Politigård og at det af de modtagne detentionsrapporter fremgik at der natten mellem den 7. og 8. maj 2005 var anbragt tre personer i detentionen samtidig (i ca. 5 timer) bad jeg politimesteren oplyse hvor de detentionsanbragte personer natten mellem den 7. og 8. maj 2005, var anbragt.

Politimesteren har i sin udtalelse oplyst at der natten mellem den 7. og 8. maj 2005 har været anbragt en person i hvert af detentionslokalerne. Den tredje person blev ved indbringelsen hensat i venterum den 7. maj 2005 kl. 22.59 indtil endelig detentionsanbringelse kl. 23.46. Ved den endelige detentionsanbringelse blev den anholdte fortsat anbragt i venterum med baggrund i pladsmanglen i detentionslokalerne sammenholdt med at den pågældende i forbindelse med indbringelsen "faldt ned" og var stille og rolig hvorfor den vagthavende skønnede anbringelsen i venterum forsvarlig.

Jeg har i forbindelse med opfølgningen på min inspektion af detentionen i Kolding den 11. december 2001 udtalt følgende vedrørende anbringelse af berusede personer i venterum:

"Berusede personer der skal anbringes i politiets varetægt, skal anbringes i de hertil indrettede detentioner og ikke i venterum eller lignende. Jeg kan ikke afvise at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt med en anden kortvarig placering af en beruset et andet sted, men der er da ikke tale om hverken en foreløbig eller en endelig detentionsanbringelse hvor det end måtte være (venterum eller andet sted). Hvis der sker en sådan kortvarig placering i f. eks. et venterum, må der iværksættes næsten konstant personlig overvågning eller personlig overvågning med ganske korte intervaller.

I det foreliggende tilfælde er der sket anbringelse i et venterum af en beruset (alkometermåling 0,87) der havde været anbragt i et detentionslokale i 1 time og 41 minutter. Der blev under venterumsanbringelsen foretaget lægeundersøgelse klokken 7.15 og tilsyn klokken 7.40, klokken 8.10, og klokken 8.40 da den pågældende blev overført til detentionslokale.

Tilsyneladende har Kolding Politi ment at anbringelsen var dækket af detentionskundgørelsen, hvilket støttes af at politiet har anvendt en sædvanlig "detentionsrapport" og af det ordvalg og den fremgangsmåde som politiet har benyttet sig af i rapporten og ifølge rapporten – samt i øvrigt ordvalget i udtalelserne til mig af 3. og 4. oktober 2002.

En anbringelse af en beruset i venterum i så lang tid som det er tilfældet i den foreliggende sag, og det med tilsyn alene i overensstemmelse med detentionskundgørelsen bør ikke finde sted. Jeg henviser til det som jeg har anført ovenfor."


Jeg bad på baggrund af opfølgningsrapporten vedrørende detentionen i Kolding Rigspolitichefen om en udtalelse om hvorvidt den pågældende fremgangsmåde finder sted i andre politikredse, og i bekræftende fald hvad Rigspolitichefen da – på baggrund af det jeg havde anført – agtede at foretage sig.
Rigspolitichefen udsendte på denne baggrund den 22. oktober 2003 en rundskrivelse til samtlige politikredse, hvori han tilsluttede sig min udtalelse.

I Rigspolitichefens rundskrivelse af 2. februar 2006 udsendt i anledning af den nye Kundgørelse II nr. 55 (af 1. februar 2006) fremgår i øvrigt følgende af punkt 6, 3. afsnit:

 "Som tilkendegivet i rundskrivelse af 22. oktober 2003 må anbringelse af berusede personer i venterum eller andet sted på grund af pladsmangel i detentionen kun ske undtagelsesvis og kortvarigt. Som det fremgår af rundskrivelsen, forudsættes det, at der under sådan anbringelse sker næsten konstant personlig overvågning eller personlig overvågning med ganske korte intervaller."


Af detentionsrapporten for den pågældende fremgår det at vedkommende blev løsladt den 8. maj 2005 kl. 8.55 efter at have været anbragt i alt ca. 10 timer i venterummet. Vedrørende tilsyn under anbringelsen fremgår det at det første tilsyn blev foretaget ved fremmøde. Herefter blev der foretaget elektronisk tilsyn hver halve time frem til at den pågældende blev løsladt.

Jeg må konstatere at Nyborg Politi har ment at anbringelsen var dækket af detentionskundgørelsen, hvilket støttes af at politiet har anvendt en sædvanlig "detentionsrapport" og af det ordvalg og den fremgangsmåde som politiet har benyttet sig af i rapporten og ifølge rapporten, herunder de foretagne elektroniske tilsyn hver halve time – samt i øvrigt ordvalget i udtalelsen til mig af 22. marts 2006.

Justitsministeriet har ikke i udtalelsen af 8. maj 2006 kommenteret denne del af politimesterens udtalelse.

Jeg skal på baggrund af det ovenfor anførte derfor anmode om Justitsministeriets udtrykkelige bemærkninger til den pågældende anbringelse.


Ad 2.2.  Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ved gennemgangen af de modtagne detentionsrapporter konstaterede jeg at blankettens felter til udfyldelse af journalnummer og dato i otte af de ti rapporter var kopieret eller printet ud med det samme journalnummer og dato, hvorefter disse felter i flere tilfælde var forkerte eller mangelfuldt udfyldte. Jeg gav udtryk for at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende blanketter med "fortrykt" journalnummer og dato vedrørende andre personer eller hændelser end den relevante, idet dette vil kunne give risiko for forveksling. Jeg bemærkede at jeg gik ud fra at der fremover vil være større opmærksomhed ved udfyldelse af disse rubrikker.

Politimesteren har oplyst at uhensigtsmæssigheden er løst ved en gennemgang af den foreløbige inspektionsrapport med kredsen af vagthavende som også hver især har modtaget en skrivelse der påpeger kritikpunkterne. Blanketterne med "fortrykt" journalnummer og dato er fjernet, og en blanket skrives nu ud for hver gang der sker en detentionsanbringelse.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Jeg anførte videre at det var beklageligt at der i intet tilfælde fuldt ud var forholdt i overensstemmelse med kundgørelsens § 22, stk. 1, og det på trods af Rigspolitichefens indskærpelse heraf i rundskrivelse af 15. januar 2003 til Politidirektøren i København og samtlige politimestre. Jeg bemærkede at jeg gik ud fra at politimesteren ville gøre de relevante medarbejdere bekendt med det som jeg havde anført.

Hertil har politimesteren i udtalelsen oplyst at kvalitetskontrollen ikke har været effektiv nok og at det ved den ovenfor nævnte gennemgang af den foreløbige inspektionsrapport er blevet indskærpet over for kredsen af vagthavende at samtlige felter i detentionsrapporten skal udfyldes ligesom vicepolitiinspektøren nu kontinuerligt foretager kvalitets- og legalitetskontrol af hver enkelt detentionsrapport.

Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for beklageligt at der i intet tilfælde er forholdt i overensstemmelse med detentionskundgørelsens § 22, stk. 1, men at Justitsministeriet – under henvisning til politimesterens indskærpelse samt til at der nu foretages kvalitets- og legalitetskontrol af hver enkelt detentionsrapport – ikke foretager sig yderligere.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig, som anført i rapporten, ikke mere på dette punkt.


I rapporten bemærkede jeg at det af politiets statistik for 2004 fremgår at ingen af de 46 spirituspåvirkede personer der blev detentionsanbragt i Nyborg politikreds i 2004 blev bragt til forsorgshjem.

På denne baggrund og under henvisning til at det i Rigspolitichefens følgebrev af 28. juni 2001 til detentionskundgørelsen bl.a. anføres at politikredsene mere generelt bør undersøge om der i den enkelte kreds findes forsorgshjem eller lignende som på forsvarlig måde kan tage sig af berusede personer, bemærkede jeg at jeg gik ud fra at der havde været foretaget en sådan undersøgelse. I fortsættelse af det under inspektionen oplyste bad jeg politimesteren om (skriftligt) at oplyse nærmere om resultatet af denne undersøgelse.

Jeg bemærkede endvidere – stadig under henvisning til Rigspolitichefens følgebrev af 28. juni 2001 – at jeg gik ud fra at berusere så vidt muligt køres hjem.

Politimesteren har anført at der er foretaget en undersøgelse af om der findes steder, der er egnede til på forsvarlig måde at kunne tage sig af berusede personer, hvilket imidlertid ikke er tilfældet. Politimesteren har videre anført at vagthavende på baggrund af en konkret vurdering af forudsætningerne i hvert enkelt forhold påser at detentionsanbringelse kun sker såfremt mindre indgribende foranstaltninger ikke anses for tilstrækkelige, og at berusede personer bringes hjem frem for at anbringes i detentionen, såfremt dette vurderes forsvarligt.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad pkt. 2.4.1 Tidspunkt for tilkald af læge

I to af de ti tilfælde var tilkald af læge sket før indbringelsen til politistationen. At der i ingen af de andre tilfælde var sket tilkald af læge før indbringelsen kunne eventuelt henføres til den nye bestemmelse i detentionsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, sidste punktum, hvorefter underretning om tilbageholdelsen kan undlades hvis transporttiden er af "kortere varighed". Jeg bad politimesteren om at oplyse om dette var tilfældet. I benægtende fald bad jeg politimesteren om nærmere oplysninger om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten til politistationen og tilkald af læge efter denne underretning.

Politimesteren har oplyst, at der i de nævnte otte tilfælde har været tale om transporttid som falder ind under definitionen "af kortere varighed."

Justitsministeriet har udtalt at ministeriet ikke finder grundlag for at tilsidesætte politimesterens vurdering af at der i de otte tilfælde har været tale om transporttid af kortere varighed, og at bekendtgørelsens § 5, stk. 1, 2. pkt., derfor i alle de konkrete tilfælde kunne finde anvendelse.

Justitsministeriet har endvidere fundet anledning til at understrege, at undladelse af at tilkalde læge under transporten til politistationen efter bestemmelsen i detentionsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, 2. pkt., beror på en konkret vurdering af transporttiden i det enkelte tilfælde.

Jeg har noteret mig det oplyste og bemærker at jeg er enig med Justitsministeriet i at undladelsen af at tilkalde læge under transporten til politistationen beror på en konkret vurdering af transporttiden i det enkelte tilfælde.


Ad pkt. 2.5. Oplysninger fra Kriminalregisteret

Jeg udtalte at det var beklageligt at der i tre tilfælde ikke var gjort notat om indhentelse af oplysninger i Kriminalregisteret i overensstemmelse med kundgørelsens § 13, stk. 2, og at der i to af de tre tilfælde ikke var vedlagt en udskrift af oplysningerne. Endvidere bemærkede jeg at det var beklageligt at der i tre tilfælde, hvor der var gjort notat om indhentelse af oplysningerne, ikke var vedlagt en udskrift heraf.

Jeg tilkendegav imidlertid at jeg gik ud fra at der i alle tilfælde var indhentet oplysninger i Kriminalregisteret, hvorfor jeg ikke foretog mig mere vedrørende spørgsmålet. Jeg bemærkede at jeg gik ud fra at politimesteren i forbindelse med orientering af de relevante medarbejdere om det som jeg anførte vedrørende overholdelse af kundgørelsens § 22, stk. 1, jf. rapportens pkt. 2.2., ville overveje at indskærpe notatpligten og pligten til at vedlægge udskrifterne.

Politimesteren har oplyst at reglerne er indskærpet over for de relevante medarbejdere i forbindelse med gennemgang af den foreløbige inspektionsrapport med de vagthavende. Politimesteren har videre anført følgende:

"politiinspektøren [har] i skrivelse, dateret den 10. februar 2006 omkring den ny kundgørelse II, nr. 55 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner, indskærpet at der jf. kundgørelsens § 10 skal indhentes oplysninger om den frihedsberøvede i KR, hvilket for Nyborg politikreds er ensbetydende med, at der forud for visitationen trækkes en fuld erklæring RXK91, som danner grundlag for vurderingen af, om den frihedsberøvede er egnet til anbringelse i detentionen og som vedlægges detentionsrapporten."


Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for beklageligt at der i flere tilfælde ikke er gjort notat om at der er indhentet oplysninger i Kriminalregisteret eller er vedlagt udskrift heraf. Da politimesteren har indskærpet reglerne over for medarbejderne, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere.

Jeg har noteret mig det oplyste, og foretager mig (heller) ikke mere vedrørende dette spørgsmål.


Under henvisning til at tre af de vedlagte udskrifter fra Kriminalregisteret var udskrevet på et tidspunkt der lå efter foretagelsen af visitationen anmodede jeg politimesteren om at oplyse hvorvidt der i disse tilfælde var sket indhentelse af oplysninger fra Kriminalregisteret i overensstemmelse med kundgørelsens § 13, stk. 2 (forud for visitationen).

Politimesteren har oplyst at der i det ene tilfælde formentlig er sket en forbytning af udskrifterne på et tidspunkt i dagene efter indbringelsesdagen, idet den vedlagte udskrift ikke vedrører den person som faktisk var indbragt. Da der på rapporten er gjort notat om indhentelse af udskrift har den pågældende vagthavende imidlertid forklaret at han antager at han på indbringelsestidspunktet har trukket det korrekte udskrift og vedlagt dette rapporten, men at udskriftet herefter er bortkommet eller blevet forbyttet i forbindelse med den efterfølgende sagsbehandling.

Vedrørende de øvrige to tilfælde har politimesteren henvist til at den pågældende vagthavende har oplyst at han straks ved anholdelserne indhentede oplysninger i Kriminalregisteret. Hvorvidt han herefter ikke havde fået udskrevet oplysningerne med det samme eller om han ved en fejl senere havde givet udskrifterne til sagsbehandlerne, erindrede han dog ikke.

På baggrund af det ovenfor oplyste lægger jeg til grund at der i de tre nævnte tilfælde er sket forespørgsel i Kriminalregisteret inden visitationen og dermed i overensstemmelse med kundgørelsens § 13, stk. 2. Under henvisning til at reglerne om indhentelse af oplysninger i Kriminalregisteret og pligten til at vedlægge udskrifterne er indskærpet overfor de relevante medarbejdere, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette punkt.


Ad. pkt. 2.6.2.  Visitation mv.

Politimesteren har bekræftet min antagelse i rapporten af at de initialer der bruges i detentionsrapporten, er identiske med de initialer der bruges i POLSAS.

Jeg har noteret mig dette.


Ad pkt. 2.7. Tilsyn

Politimesteren har bekræftet at overvågningsudstyret er godkendt af Rigspolitichefen.

Jeg har noteret mig dette.


Ad pkt. 2.7.1.  Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn)

Jeg anså det for beklageligt at der i seks ud af ti tilfælde ikke havde været foretaget skærpet tilsyn under den foreløbige anbringelse. Jeg henstillede til politimesteren at indskærpe bestemmelsen i bekendtgørelsens § 9, stk. 4, jf. § 15, stk. 2, og underrette mig om hvad der skete i den anledning.

Politimesteren har anført følgende:

"I skrivelse fra vicepolitiinspektøren til hele vagthavendegruppen, dateret den 19. januar 2006, er det indskærpet, at der skal ske skærpet tilsyn af den frihedsberøvede indtil endelig detentionsanbringelse, ligesom definitionen af et skærpet tilsyn som mere – eller efter omstændighederne – betydeligt mere intensivt end et almindeligt tilsyn ved fremmøde, er indskærpet. Endvidere er reglerne gennemgået på vagthavendemødet den 15. december 2005 og der sker kontinuerlig kontrol af og opfølgning på de udfyldte detentionsrapporter (legalitets- og kvalitetskontrol)."


Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for beklageligt at der i flere tilfælde ikke fuldt ud har været foretaget skærpet tilsyn under den foreløbige anbringelse. Da reglerne er indskærpet af politimesteren, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere.

Jeg tager indskærpelsen til efterretning.


Ad pkt. 2.7.2.5. Karakteren af de udførte tilsyn

Jeg udtalte at det var beklageligt at de to første tilsyn i højst et ud af ti tilfælde efter den endelige anbringelse var sket ved fremmøde i detentionen. Jeg henstillede at politimesteren indskærpede bestemmelsen i bekendtgørelsens § 14, stk. 2, og bad samtidig om underretning om hvad der skete i den anledning.

Politimesteren har oplyst at vicepolitiinspektøren i en skrivelse af 19. januar 2006 til hele vagthavendegruppen har indskærpet at de to første tilsyn efter endelig anbringelse som minimum skal foretages ved fremmøde og efter omstændighederne eventuelt som skærpet tilsyn. Politimesteren har endvidere oplyst at reglerne om tilsyn er gennemgået på et vagthavendemøde den 15. december 2005 og at der sker kontinuerlig kontrol af og opfølgning på de udfyldte detentionsrapporter.

Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for meget beklageligt at de to første tilsyn efter den endelige anbringelse kun er foretaget ved fremmøde i højst et ud af ti tilfælde, jf. detentionskundgørelsens § 14, stk. 2. Da reglerne om tilsyn er blevet indskærpet over for vagthavendegruppen, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere.

Jeg har noteret mig det oplyste, og foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål.


Jeg bad politimesteren oplyse om Nyborg Politi havde fastsat lokale bestemmelser om tilsynets forløb og i givet fald vedlægge et eksemplar heraf.

Politimesteren har oplyst at der ikke ved Nyborg Politi er fastsat lokale bestemmelser om tilsynets forløb.

Jeg har noteret mig det oplyste.


2.9.  Vejledning om klageadgang mv.

Efter kundgørelsens § 21, stk. 2, skal det i detentionsrapporten anføres at pågældende er vejledt i overensstemmelse med stk. 1, ved udlevering af enten Rigspolitichefens pjece "Hvor går du hen, når du går ud?" eller en lokalt udarbejdet pjece/blanket der indeholder de i § 17 nævnte oplysninger.

Jeg bemærkede at jeg anså det for beklageligt at vejledningen i seks ud af ti tilfælde enten ikke var udleveret, eller at der ikke var gjort notat herom eller om årsagen til at den ikke er udleveret.

Politimesteren har anført følgende:

"Vagthavendegruppen har oplyst, at de hvert enkelt tilfælde udleverer pjecen som foreskrevet. Det er indskærpet at dette felt i lighed med detentionsrapportens øvrige felter SKAL udfyldes"


Justitsministeriet har udtalt at ministeriet ligeledes anser det for beklageligt at der i flere tilfælde ikke er gjort notat om at vejledningen er blevet udleveret eller om årsagen til at den ikke er udleveret. Da reglerne herom er blevet indskærpet af politimesteren, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Politimesteren har afslutningsvis konkluderet at det ikke er tilfredsstillende, at ombudsmandens inspektion har vist så stort et antal opdateringsfejl. Som følge heraf har politimesteren som anført indskærpet kundgørelsens regler for vagthavendegruppen både mundtligt og skriftligt, ligesom en kontinuerlig systematiseret kvalitets- og legalitetskontrol er iværksat med henblik på at sikre at kundgørelsens regler til ethvert tidspunkt er nøje kendt af det personale som dagligt håndterer og er ansvarlig for detentionsanbringelserne ved Nyborg Politi.

Jeg har noteret mig det oplyste.


3. Opfølgning 

Jeg beder Justitsministeriet om en udtalelse i anledning af det under pkt. 2. anførte.


4. Underretning 

Denne rapport sendes til Politimesteren i Nyborg, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.


                                                             Lennart Frandsen
                                                              Inspektiondschef