Fleksjobbere har krav på ekstra støtte ved nedskæringer

02-09-2011

Kommuner og regioner har særlige forpligtelser over for fleksjobbere og andre ansatte med nedsat erhvervsevne. Ombudsmanden har i en ny sag udtalt at myndighederne dermed også må have en skærpet forpligtelse til at forsøge at omplacere disse medarbejdere når deres stillinger bliver nedlagt, f.eks. som led i besparelser.

 En storkøbenhavnsk kommune afskedigede en kvinde der var ansat i et fleksjob på en kommunalt drevet institution. Ombudsmanden kritiserede kommunen for ikke at have gjort en reel indsats for at omplacere kvinden der havde en bred uddannelsesmæssig baggrund. Ombudsmanden vurderede at den såkaldte rammeaftale om det sociale kapitel gav kommunen en skærpet forpligtelse til at forsøge at omplacere kvinden.

”Man kan naturligvis ikke kræve at myndighederne altid finder et andet job til sine medarbejdere i forbindelse med nedskæringer. Men jeg mener at de må have en skærpet pligt til at forsøge at omplacere fleksjobbere og andre med nedsat erhvervsevne”, siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.  

Ombudsmanden kritiserede også kommunen for at have begået en række andre fejl ved fyringen. Kommunen havde bl.a. ikke givet den ansatte en tilstrækkelig begrundelse for at hun skulle afskediges.  

Ombudsmanden bad kommunen om at genoptage sagen og overveje om sagen burde få konsekvenser, herunder konsekvenser af økonomisk art. Kommunen har nu indgået en aftale med fleksjobberen om en kompensation der svarer til 3½ måneds løn. Ombudsmanden foretager sig ikke mere i sagen. 

Læs ombudsmandens udtalelse

Yderligere oplysninger kan fås hos specialkonsulent Ulla Frederiksen på tlf.

33 13 25 12 eller hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil 40 43 45 43.  
 

FAKTA 

Rammeaftale om det sociale kapitel er indgået mellem bl.a. KL og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) den 4. juni 2003 og justeret 27. april 2004.  Aftalens formål er bl.a. at fremme:

”… Fortsat beskæftigelse af allerede ansatte, der har fået forringet arbejdsevnen, men som ønsker at fastholde tilknytningen til kommuner og amter som arbejdsgiver. Fastholdelse kan ske på ordinære vilkår ved fx ændret arbejdstilrettelæggelse, omplacering, omskoling eller ved ansættelse i aftalebaserede job på særlige vilkår, fleksjob, samt løntilskudsjob til personer, der modtager førtidspension og til revalidender.” 

(Citatet er fra aftalens § 2, stk. 1).

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 5000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.