Borgere har krav på direkte besked om afgørelser

17-08-2011

En borger der er part i en sag skal have besked direkte når en myndighed træffer en afgørelse. Det gælder også elever der bevilges specialpædagogisk bistand, fremgår det af en ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Uddannelsesstyrelsen på baggrund af et svar som styrelsen havde givet en studievejleder på en handelsskole.

Studievejlederen havde i december 2009 søgt styrelsen om en såkaldt it-rygsæk til en ordblind elev. Styrelsen bevilgede it-rygsækken i begyndelsen af januar 2010. Imidlertid fik vejlederen først kendskab til svaret i slutningen af februar 2010 – i forbindelse med at vejlederen rykkede styrelsen for svar.

Det fremgik af styrelsens svar til studievejlederen at styrelsen administrerede reglerne om specialpædagogisk bistand sådan at afgørelser kun blev meddelt ved at lægge dem i styrelsens edb-system hvor skolerne selv skulle hente afgørelserne.

Ombudsmanden er enig med styrelsen i at den elev der skal modtage den specialpædagogiske hjælp er part i sagen. Ombudsmanden fastslår videre at en myndighed skal meddele en afgørelse direkte til parten eller parterne i sagen. Ombudsmanden har derfor henstillet at styrelsen ændrer sin praksis således at styrelsen også meddeler sin afgørelse direkte til den involverede elev.

Læs hele udtalelsen her

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43.


FAKTA

Parter i en sag har krav på at få direkte besked når myndigheden træffer afgørelse i sagen. Dette princip følger af såkaldte almindelige retsgrundsætninger der kun kan fraviges ved lov eller med sikker hjemmel i lov. Loven om specialpædagogisk støtte indeholder ikke en fravigelse af grundsætningen. Loven giver heller ikke en bemyndigelse til at lave regler der fraviger grundsætningen.


Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 5000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand