Sene svar på aktindsigt kræver en god forklaring

30-08-2011

Hvis en borger eller journalist ikke får svar inden for 10 dage når han eller hun har bedt om aktindsigt, skal myndigheden forklare hvorfor det trækker ud. Denne regel i offentlighedsloven understreger ombudsmanden i en sag om den såkaldte Burka-arbejdsgruppe, og han beskriver samtidig hvilke krav der stilles til forklaringen.

 

”Efter offentlighedsloven skal afgørelser om aktindsigt træffes hurtigt fordi det ofte er af essentiel betydning at pressen eller andre får hurtig indsigt. Derfor kræver loven også at myndigheder giver grunden til at det tager mere end 10 dage”, siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

 

Myndigheden skal beskrive den eller de grunde der har ført til at der endnu ikke er truffet afgørelse. En generel, bred beskrivelse er ikke nok. Det vil ifølge ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen blandt andet sige at myndigheden skal forklare hvilke juridiske overvejelser den er i gang med, eller om den f.eks. har bedt om en udtalelse fra en anden myndighed.

 

Hver fjerde klage om aktindsigt som Folketingets Ombudsmand får fra journalister, handler om sagsbehandlingstiden. Ombudsmanden ser ofte sager hvor myndigheden blot henviser til ”principielle overvejelser” når den ikke kan overholde lovens krav om hurtig sagsbehandling.

 

”Og det er ikke godt nok. En borger har krav på en vis konkretisering”, siger Hans Gammeltoft-Hansen.

 

Ombudsmandens udtalelse kommer i forbindelse med den såkaldte Burka-sag. Sagen opstod fordi en journalist bad en arbejdsgruppe som regeringen havde nedsat (Burka-arbejdsgruppen), om aktindsigt. Journalisten ønskede bl.a. aktindsigt i en rapport fra Københavns Universitet om brug af ansigtsdækkende beklædningsgenstande som burka og niqab som universitetet havde sendt til arbejdsgruppen. Ombudsmanden nåede frem til at Burka-arbejdsgruppens underretninger til journalisten havde været for vage og upræcise. Burka-arbejdsgruppen burde overordnet have beskrevet de overvejelser arbejdsgruppen gjorde sig om anvendelse af offentlighedslovens undtagelser, f.eks. om der var dokumenter der kunne undtages af hensyn til den politiske beslutningsproces eller af hensyn til udenrigspolitiske interesser.

 

Derudover skulle Burka-arbejdsgruppen i den sidste underretning til journalisten have oplyst hende om at arbejdsgruppen ventede på en udtalelse fra Udenrigsministeriet.

 

Læs hele udtalelsen.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingschef Kaj Larsen på telefon 30 92 90 92.

 

FAKTA 

Folketingets Ombudsmand har i sin tværgående almene afdeling en særlig gruppe medarbejdere der forbereder de af hans sager som vedrører klager fra journalister over aktindsigtsspørgsmål. Ombudsmanden modtager hvert år over 100 klager om aktindsigt fra journalister. Kritikprocenten i aktindsigtssager ligger højere end i andre sager.

 

Reglerne om at anmodninger om aktindsigt skal behandles hurtigt, findes i offentlighedslovens § 16, stk. 1 og 2. Reglerne lyder sådan:

 

”§ 16. Vedkommende myndighed afgør snarest, om en begæring om aktindsigt kan imødekommes, og om den, der har fremsat begæringen, skal gøres bekendt med dokumenterne ved, at der gives adgang til gennemsyn på stedet, eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi.

Stk. 2. Er en begæring om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, skal myndigheden underrette den begærende om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.”

 

En tilsvarende bestemmelse findes i forvaltningslovens § 16, stk. 2.

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 5000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.