Krav mod politiker skal vurderes igen

22-02-2011

Københavns Kommune har krævet at en politiker skal tilbagebetale en væsentlig del af det honorar han i 2006 fik da han var medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Folketingets Ombudsmand har set på sagen og har nu bedt kommunen om at overveje kravet igen. 

Den pågældende blev valgt ind i Borgerrepræsentationen i november 2005. Han valgte at få en del af sit honorar udbetalt som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 

Politikeren spurgte kommunens administration til råds om ordningen, og han afleverede hver måned en opgørelse der blev gennemgået af forvaltningen før beløbene blev udbetalt.  

I november 2006 blev der i pressen rejst tvivl om medlemmet af borgerrepræsentationen havde fået udbetalt for meget, og kommunen stoppede udbetalingerne til ham. Kommunen krævede senere at han tilbagebetalte hele det beløb han havde fået udbetalt i 2006 som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 

”Jeg vil gerne understrege at vi ikke har undersøgt hvor stort et honorar denne politiker skulle have. Men selv hvis han har fået udbetalt for meget, kan kommunen ikke nødvendigvis kræve pengene tilbage. Hvis en myndighed laver en fejludbetaling, skal det nøje vurderes hvem der skal bære tabet: borgeren eller myndigheden. Dér må man bl.a. se på om borgeren var i god tro,” siger Hans Gammeltoft-Hansen. 

Det er netop denne vurdering som ombudsmanden mener at Københavns Kommune ikke har foretaget korrekt. 

Det fremgår i øvrigt af ombudsmandens redegørelse at medlemmet af borgerrepræsentationen fulgte kommunens vejledning, og at det taler for at han handlede i god tro. 

Efter at kommunen standsede udbetalingerne i 2006, modtog politikeren ingen udbetalinger til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i årene frem til han trådte ud af Borgerrepræsentationen i 2009. 

Ombudsmanden har bedt kommunen om at overveje om der er grund til også at genoptage denne del af sagen. 

Læs ombudsmandens udtalelse i sagen.

Yderligere oplysninger kan fås hos specialkonsulent Ulla Frederiksen på tlf. 33 13 25 12 eller hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil 40 43 45 43. 

 

FAKTA 

Københavns Borgerrepræsentation er kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune. Borgerrepræsentationen er altså Københavns øverste politiske myndighed og udstikker rammerne for kommunens opgaver mv. 

Et medlem af en kommunalbestyrelse får et fast årligt vederlag for sit arbejde i kommunalbestyrelsen. Medlemmerne af Borgerrepræsentationen fik i 2006 et fast vederlag på ca. 80.000 kr. Medlemmerne af landets øvrige kommunalbestyrelser får 10-20.000 kr. mindre. 

Et medlem kan også vælge at få ”erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste”. På den måde kan medlemmet få erstatning for den indtjening som han eller hun er gået glip af. Det faste vederlag bliver dog samtidig reduceret med 20.000 kr. Det er en ordning der gør det muligt for bl.a. selvstændige at få erstatning for at deres politiske arbejde går ud over deres indtægt. 

Det er kommunalbestyrelsen der tager stilling til om tabet er dokumenteret. Kommunerne fastsætter selv retningslinjer for hvordan ordningen skal administreres, herunder hvilke krav kommunen skal stille til medlemmets dokumentation for sit tab. 

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden mellem 4.000 og 5.000 klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed, der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 90 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.