Må en myndighed svare på offentlig kritik fra ansatte?

01-09-2010

En myndighed må gerne kommentere offentlig kritik fra en ansat. Myndigheden kan for eksempel lægge afstand til kritik som den ikke er enig i. Derimod må myndigheden ikke over for den ansatte misbillige at den ansatte har udtalt sig offentligt. Det følger af reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. Myndigheden bør desuden være varsom med at henvende sig til en ansat efter for eksempel et kritisk læserbrev.

Det fremgår af et aktuelt svar fra Folketingets Ombudsmand til Midttrafik og FOA.

FOA var i sagen utilfreds med Midttrafiks reaktion på offentlig kritik fra en ansat af selskabets effektivisering af billetkontrollen. Ombudsmanden har besluttet ikke at gå længere ind i sagen bl.a. fordi Midttrafik har fastslået at alle ansatte i selskabet har ret til at udtale sig til offentligheden. Ombudsmanden benytter dog sagen til at gøre opmærksom på praksis fra ombudsmanden om reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed.
 
Det følger af denne praksis at myndigheden i nogle tilfælde er berettiget til at henvende sig til en ansat der offentligt har kritiseret myndigheden:

- Når myndigheden alene beder den ansatte om at uddybe sine udtalelser fordi myndigheden overvejer om der er forhold hos myndigheden som skal ændres eller forbedres.

- Når myndigheden har en formodning om at den ansattes udtalelser ikke er lovlige fordi reglerne om tavshedspligt eller grænserne for den ansattes ytringsfrihed er overtrådt.
 
- I helt særlige tilfælde kan lovlige udtalelser begrunde at myndigheden anvender ”negative ledelsesbeføjelser” over for den ansatte. Hvis der for eksempel opstår svære samarbejdsproblemer i kølvandet på lovlige udtalelser. Myndigheden har i den slags situationer et ansvar for at sikre at opgaver bliver udført på tilfredsstillende vis.
 
”Det står fast at en myndighed skal være varsom med at henvende sig til en ansat der offentligt har kritiseret myndigheden. Det skyldes at henvendelsen meget let kan virke som et pres på den ansatte. Ligesom det kan afholde andre ansatte fra at udtale sig” siger direktør hos Folketingets Ombudsmand Jens Møller, der understreger at offentligt ansatte er i deres fulde ret til at deltage i den offentlige debat. Også om deres arbejdsplads. ”De kender jo i sagens natur forholdene og kan derfor være med til at kvalificere debatten. Derfor er det vigtigt at de ikke føler sig presset til at tie”, siger direktør Jens Møller. 

Ombudsmandens svar til FOA og Midttrafik kan læses her

Yderligere oplysninger kan fås hos specialkonsulent Ulla Birgitte Frederiksen på tlf. 33 13 25 12.

Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed kan læses her

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.

FOA er ifølge oplysninger på forbundets hjemmeside Danmarks tredjestørste fagforbund - med ca. 200.000 medlemmer fordelt på 43 afdelinger. Størstedelen er ansat i kommuner og regioner og en mindre del er privat ansatte. Fælles for alle FOAs medlemmer er, at de leverer offentlig service blandt andet ved at passe børn, køre busser og pleje patienter på hospitaler og plejehjem.

Midttrafik er et trafikselskab som administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland. Af selskabets hjemmeside fremgår at de regionale bussers kørsel bestilles og betales af regionen, mens de 19 kommuner i regionen bestiller og betaler kørslen indenfor deres kommunegrænser. Midttrafik sørger bl.a. også for individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede borgere.