Ombudsmanden stiller kritiske spørgsmål efter inspektion af særlig sikret arrestafdeling på Politigården

16-09-2010

Folketingets Ombudsmand har efter endnu en inspektion af landets mest sikre arrestafdeling i Politigårdens Fængsel netop offentliggjort en rapport.

 

Rapporten stiller bl.a. spørgsmål til procedurerne for hvordan man løbende overvejer muligheden for at flytte indsatte til andre institutioner, og hvordan reglerne om håndjern bruges over for en person der får håndjern på ved en særlig metode hver gang den pågældende skal uden for cellen. 

Arrestafdelingen blev oprettet i efteråret 2004 som en særlig afdeling med plads til 25 negativt stærke indsatte. I december 2004 foretog ombudsmanden en første inspektion af afdelingen. Du kan også læse om baggrunden for oprettelsen af afdelingen i rapporten om inspektionen i 2004. 

”Vi er selvfølgelig fra ombudsmandens side opmærksomme på de tungtvejende hensyn til sikkerhed der må være i en særlig arrestafdeling som Politigårdens Fængsel”, siger inspektionschef ved Folketingets Ombudsmand, Lennart Frandsen. ”Samtidig er det vigtigt at man hele tiden ser på om der er grund til at opretholde visse indgreb over for indsatte, ligesom man løbende vurderer om nogle af de indsatte overhovedet skal blive i arrestafdelingen eller flyttes”, siger inspektionschefen.

 

Den nye inspektionsrapport beskriver bl.a. også 5 nye celler med særlig indretning der bruges til nye indsatte der skal ses an.

 

”Når en indsat har været meget lang tid i det relativt skrappe regime i arrestafdelingen – og måske endda under yderligere restriktive forhold efter en konkret beslutning herom – er det vigtigt til stadighed at være opmærksom på bl.a. de krav og principper der følger af menneskerettighederne, især artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Myndighederne skal f.eks. følge de indsattes psykiske tilstand hvis de er under forhold som kan minde om isolation, og jeg har i rapporten stillet supplerende spørgsmål til hvordan det gøres”, forklarer Lennart Frandsen.

 

Folketingets Ombudsmand afventer nu svar fra Direktoratet for Kriminalforsorgen og Københavns Fængsler på de spørgsmål der er stillet i rapporten.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos inspektionschef Lennart Frandsen på telefonnummer: 30 92 90 93

 

FAKTA 

Danmark har i en lov fra 1992 inkorporeret Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), således at konventionen gælder i Danmark. Af artikel 3 i konventionen fremgår det at ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Efter retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) kan en indsats forhold under f.eks. varetægtsfængsling efter omstændighederne være i strid med konventionsbestemmelsen.

Folketingets Ombudsmand kan inspicere enhver institution der hører under ombudsmandens virksomhed. Inspektionerne foretages navnlig på steder hvor borgerne er berøvet deres frihed, dvs. fængsler, arresthuse, detentioner, psykiatriske hospitaler og lignende.

Du kan læse mere om inspektionsvirksomheden og rapporter om andre arresthuse og fængsler mv. på hjemmesiden.

 

 Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand