Ombudsmandens rolle i refusionssagen fra Københavns Kommune

10-10-2010

Som det fremgår af pressen, har ombudsmanden modtaget en henvendelse fra en kontorchef i Københavns Kommune med oplysninger om uberettiget refusion fra staten i en række kontanthjælpssager i kommunen i forbindelse med et bestemt aktiveringstilbud. Kontorchefen henvendte sig før sagen blev offentligt kendt, til ombudsmanden med sine observationer og vurderinger.

 

Ombudsmanden besluttede meget hurtigt at bringe oplysningerne videre til den ansvarlige minister på området, beskæftigelsesministeren, for at ministeren kunne tage stilling til hvad der eventuelt kunne eller skulle gøres i sagen. Samtidig bad ombudsmanden beskæftigelsesministeren om at holde ombudsmanden underrettet om hvad ministeren foretager sig i sagen.

 

”Efter kontorchefens oplysninger har Københavns Kommune i en række tilfælde hævet for meget i refusion. Han mener også at der kan være tale om at ledige ikke har fået et tilstrækkelig kvalificeret aktiveringstilbud. Disse oplysninger var efter min mening så alvorlige at jeg valgte straks at bringe dem videre til beskæftigelsesministeren,” siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

 

”I virkeligheden er der først og fremmest tale om spørgsmål der skal afklares mellem to offentlige myndigheder, nemlig Beskæftigelsesministeriet og Københavns Kommune. Men da sagen også drejer sig om de lediges rettigheder, følger jeg den tæt,” siger Hans Gammeltoft-Hansen.

 

At kontorchefen henvendte sig til ombudsmanden om sagen, skal ses i sammenhæng med at det antages at offentligt ansatte har ret og efter omstændighederne pligt til at rette henvendelse til relevante eksterne tilsynsmyndigheder i tilfælde af klare ulovligheder hos den myndighed hvor de er ansat. Folketingets Ombudsmand hører til kredsen af sådanne eksterne myndigheder.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil 40 43 45 43. 

 

Læs brevet til beskæftigelsesministeren her

 

FAKTA

Ombudsmanden behandler klager over den offentlige forvaltning og skal bedømme om myndighederne handler i strid med gældende ret eller på anden måde gør sig skyldige i fejl eller forsømmelser i deres arbejde. Det er fastsat i ombudsmandslovens § 7, stk. 1, og § 21.  

Klager over forhold der kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, kan ikke indgives til ombudsmanden før den anden forvaltningsmyndighed har truffet afgørelse (ombudsmandslovens § 14). Efter praksis tager ombudsmanden normalt heller ikke stilling til forhold som myndigheden ikke selv har haft lejlighed til at tage stilling til (§ 16, stk. 1, i ombudsmandsloven).

 

Det er Beskæftigelsesministeriet der efter anmodning fra kommunen anviser refusionen i forbindelse med udgifter til kontanthjælp. De nærmere regler står i bekendtgørelse nr. 858 af 2. juni 2010 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder.

Reglerne om tilbud til ledige kontanthjælpsmodtagere hører også under Beskæftigelsesministeriet. Reglerne står i beskæftigelsesindsatsloven (lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 med senere ændringer). 

 

 

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller har truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.