Ombudsmanden: Sygehuslæger bærer selv ansvar for journalføring

28-10-2010

Patientklagenævnet har i mange år fritaget sygehuslæger for ansvaret for deres journalføring. Den praksis er ifølge Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen ulovlig. Han betragter sagen som meget alvorlig og har derfor orienteret Folketingets Retsudvalg.

”Jeg skal orientere Retsudvalget når jeg konstaterer fejl eller forsømmelser af større betydning. Det er sjældent jeg konstaterer det, men det mener jeg desværre der er tale om her,” siger Hans Gammeltoft-Hansen.

Ombudsmanden blev opmærksom på nævnets praksis i forbindelse med behandlingen af en konkret klagesag. I den konkrete sag var lægejournalen utvivlsomt mangelfuld, bl.a. var notatet om en operation delvist erstattet med prikker. Patientklagenævnet holdt ikke lægen ansvarlig for den mangelfulde journal fordi lægen havde benyttet en af sygehusets lægesekretærer til at renskrive hans journaldiktater.

Patientklagenævnet har forklaret at nævnet i mange år normalt ikke har holdt lægerne ansvarlige for fejl i journalerne også selv om fejlene skyldes misforståelser hos lægesekretærerne eller andre. Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har kendt denne praksis. Den er efter ombudsmandens opfattelse i strid med den lovbestemte journalføringspligt for læger. (Se fakta)

”Det er afgørende for hele patientbehandlingen at man kan stole på journalerne og efter loven er det lægerne der er ansvarlige for dem” siger Hans Gammeltoft-Hansen.

Ombudsmanden har henstillet til Patientklagenævnet at ændre praksis sådan at loven overholdes og lægerne holdes ansvarlige for eventuelle mangelfulde journaler.

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil 40 43 45 43.

Du kan læse ombudsmandens redegørelse om nævnets generelle praksis her


FAKTA

Journalføring
Lov om autorisation af sundhedspersoner, § 21:

”Læger, tandlæger, kiropraktorer, jordemødre, kliniske diætister, kliniske tandteknikere, tandplejere, optikere og kontaktlinseoptikere skal føre patientjournaler over deres virksomhed.”

I bemærkninger til samme lov hedder det:

”De i forslagets § 21 nævnte autoriserede sundhedspersoner har pligt til at journalføre og dermed dokumentere deres virksomhed, således at patientjournalen kan fungere som det nødvendige interne kommunikationsmiddel mellem det personale, der deltager i behandlingen af patienten. Formålet er at skabe det bedst mulige grundlag for den diagnostiske proces og iværksættelsen af den adækvate behandling. De pågældende sundhedspersoner har således ansvar både for patientbehandlingen og for journalføringen heraf.”


Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medar-bejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.