FOB 08.491

Kommunes tilrettelæggelse og gennemførelse af plejebarns flytning

20-05-2008

En 9-årig dreng kom ikke tilbage til sin plejefamilie efter en sommerferie med sin biologiske mor. Det skyldtes at kommunen havde besluttet at drengen efter ferien skulle flytte direkte til en institution. Beslutningen var truffet inden drengen tog på ferie med sin mor, men kommunen orienterede ikke plejeforældrene om beslutningen.

Ombudsmanden kritiserede kommunens fremgangsmåde. Han mente ikke at den måde som kommunen havde tilrettelagt og gennemført flytningen af drengen på, var i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

Ombudsmanden henviste til at de samarbejdsvanskeligheder der var opstået mellem kommunen og plejeforældrene, efter hans opfattelse ikke i sig selv kunne begrunde at kommunen ventede med at underrette plejeforældrene om beslutningen om at drengen skulle flytte.

Endvidere henviste ombudsmanden til at sagen ikke indeholdt dokumentation som kunne underbygge kommunens antagelse om at der var stor risiko for at plejeforældrene ville lade deres utilfredshed med kommunens beslutning få så negativ indflydelse på deres omgang med drengen at det var nødvendigt at vente med at underrette plejeforældrene om beslutningen indtil drengen var taget på ferie med sin mor.

På den baggrund vurderede ombudsmanden at der ikke havde været tilstrækkeligt grundlag for at antage at det havde været nødvendigt at tilrettelægge og gennemføre flytningen af drengen på den måde som kommunen havde gjort.

Ombudsmanden udtalte endvidere at i de tilfælde hvor en kommune vurderer at det er nødvendigt at vente med at underrette en plejefamilie om en beslutning om at flytte et plejebarn, vil det være mest korrekt hvis kommunen i f.eks. et internt notat nærmere redegør for de overvejelser som kommunen har gjort sig i den anledning. Notatet bør laves inden kommunen beslutter at flytte plejebarnet, og i notatet bør kommunen redegøre for sine overvejelser om hvorvidt det er nødvendigt at vente med at underrette plejefamilien, herunder redegøre for de konkrete holdepunkter som kommunen baserer sin vurdering på.
(J.nr. 2006-4114-079).

Klik på linket til højre for at læse hele redegørelsen.