FOB 07.420

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

07-02-2007

Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde medvirket ved behandlingen af hendes arbejdsskadesag. Kvinden havde tidligere – efter Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af sagen – fået aktindsigt i selve lægekonsulentudtalelsen efter princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt.

Ombudsmanden tog sagen op af egen drift og bad myndighederne om at gøre nærmere rede for hvorfor kvinden ikke kunne få aktindsigt i lægekonsulentens navn. Ombudsmanden henviste til princippet i offentlighedslovens § 2, stk. 3, hvorefter blandt andet oplysninger om den ansattes navn er offentligt tilgængelige. Ombudsmanden henviste desuden til hensynet til borgerens mulighed for at fremkomme med eventuelle inhabilitetsindsigelser. Arbejdsskadestyrelsen gav herefter kvinden aktindsigt i lægekonsulentens navn.

Ombudsmanden kritiserede at kvinden ikke tidligere havde fået aktindsigt i navnet på lægekonsulenten. Samtidig bemærkede ombudsmanden at lægekonsulentudtalelsen er et internt arbejdsdokument, men at ekstraheringspligten i forvaltningslovens § 12, stk. 2, efter omstændighederne kan føre til at der under sagens behandling skal gives indsigt i oplysninger i en lægekonsulentudtalelse.
(J.nr. 2006-4384-001).