FOB 93-315

Afgørelsesbegrebet - karaktergivning.

01-01-1993

A klagede over, at Undervisningsministeriet (UM) stadfæstede en afgørelse, som Aarhus Universitet havde truffet, og hvorefter en realitetsbehandling af A's eksamensklage var blevet afvist som for sent indgivet. UM fandt ikke grundlag for at imødekomme en ansøgning om dispensation. UM udtalte, at karaktergivning efter ministeriets opfattelse ikke er en forvaltningsafgørelse i forvaltningslovens forstand, hvorfor der ikke er krav om klagevejledning i forbindelse med karaktergivning.

Ombudsmanden udtalte efter en nærmere undersøgelse af det retlige grundlag, hvori blev inddraget reale hensyn, at det ikke uden videre kunne fastslås, at beslutninger om eksamenskarakterer er afgørelser i forvaltningslovens forstand.

Ombudsmanden gjorde Folketingets Retsudvalg og undervisningsministeren opmærksom på spørgsmålet om, hvorvidt karakterfastsættelse bør betragtes som en afgørelse i forvaltningslovens forstand med henblik på, at det kunne tages under overvejelse, om der burde ske en udtrykkelig afklaring heraf i lovgivningen. (J. nr. 1992-1261-712).