FOB 93-337

Præsters adgang til registre over patienter indlagt på amtskommunale sygehuse.

01-01-1993

Af en artikel i dagspressen fremgik det, at X Amtsråds sundhedsudvalg havde vedtaget, at præster skulle have adgang til registre over patienter på sygehuse i X Amt. Efter en nærmere undersøgelse af sagen anmodede ombudsmanden under henvisning til ombudsmandslovens § 6, stk. 5, Indenrigsministeriet (IM) om en udtalelse i sagen, herunder om de problemer, som sagen rejste om videregivelse af fortrolige oplysninger. IM meddelte ombudsmanden, at IM i en samtidig skrivelse til X Amtsråd havde meddelt, at den trufne beslutning om videregivelse af oplysninger om patienter på amtets sygehuse efter IM's opfattelse var ulovlig, og at IM havde anmodet amtsrådet om at foranledige, at sundhedsudvalgets retningslinier blev bragt i overensstemmelse med lovgivningen. Ombudsmanden tog det oplyste til efterretning og udbad sig underretning om, hvad der videre skete i sagen. (J. nr. 1993-403-601).