FOB 93-294

Afslag på aktindsigt i en sag om DSB's leje af 2 færger.

01-01-1993

Journalist A klagede over, at DSB havde afslået at give ham aktindsigt i flere dokumenter i sagen om DSB's leje af færgerne "Ask" og "Urd", og at DSB kun delvist havde givet ham aktindsigt i andre dokumenter i sagen. På grund af utilstrækkelig journalisering havde DSB haft vanskeligheder med at få et samlet overblik over sagens dokumenter. A havde flere på hinanden følgende gange måttet anmode om tilsendelse af yderligere dokumenter.

Ombudsmanden udtalte, at god forvaltningsskik tilsiger, at myndigheder i almindelighed bør foretage systematisk journalisering af indkommen og udgået post, og at dette i særlig grad må gælde, hvor undladelse vil stride mod hensynet til borgernes adgang til aktindsigt.

Med hensyn til DSB's afslag på aktindsigt under henvisning til § 12, stk.1, nr. 2, i offentlighedsloven, fandt ombudsmanden ikke, at DSB på fyldestgørende måde havde godtgjort, at offentliggørelse af bl. a. anskaffelsessummer, hjemtagelsesomkostninger og ombygningsudgifter måtte antages at ville medføre væsentlige økonomiske skadevirkninger for udlejeren. Ombudsmanden fandt endvidere ikke, at DSB havde haft grundlag for at anvende undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 5. Ombudsmanden henstillede på den baggrund til DSB at tage aktindsigtsspørgsmålet op til fornyet overvejelse. (J. nr. 1992-2824-501).