FOB 93-103

Aktindsigt i dokumenter vedrørende omdannelse af Statens Konfektion til aktieselskab.

01-01-1993

A klagede over Finansministeriets (F) afgørelse om afslag på en anmodning om aktindsigt i fakturaer vedrørende omdannelse af Statens Konfektion til et statsejet aktieselskab. F begrundede afslaget med en henvisning til bekendtgørelse nr. 679 af 9. oktober 1991 om undtagelse af dokumenter vedrørende privatisering fra aktindsigt.

Ombudsmanden fandt ikke, at F's begrundelse var tilstrækkelig i henhold til forvaltningslovens krav.

Ombudsmanden påpegede, at en privatiseringssag i bekendtgørelsens forstand kræver en afhændelse af offentligt ejede aktiver. I et aktstykke til Finansudvalget nævntes senere salg af aktier til private alene som en ikke nærmere konkretiseret mulighed. Ombudsmanden anså det derfor ikke for godtgjort, at de dokumenter, A havde begæret aktindsigt i, indgik i en sag om privatisering i bekendtgørelsens forstand, og henstillede til F at træffe en ny afgørelse om aktindsigt. (J. nr. 1992-593-201).