FOB 93-149

Adgang til videregivelse m.v. af beskyttede værker, når disse er indgået til en forvaltningsmyndighed.

01-01-1993

A klagede over, at Justitsministeriet (JM) havde afvist hans krav om erstatning for ministeriets brud på hans ophavsret til nogle dagbogsnotater og diverse forskningsmateriale, som JM uden A's samtykke havde kopieret og videregivet til et udvalg. A havde oprindelig efter JM's anmodning fremsendt materialet til ministeriet med henblik på JM's besvarelse af et spørgsmål fra Retsudvalget om flytning af Thule befolkningen. JM havde senere kopieret og overgivet materialet til et 3-mandsudvalg, der var nedsat med henblik på undersøgelse af omstændighederne i forbindelse med flytningen af Thulebefolkningen.

Ombudsmanden udtalte, at efter ophavsretslovens § 24 a, stk. 1, er ophavsretsbeskyttelsen ikke til hinder for, at et beskyttet værk - når det er indgået til en forvaltningsmyndighed - udleveres i henhold til reglerne om aktindsigt. Ombudsmanden udtalte videre, at det harmonerer bedst med § 24a, stk. 1, at ophavsretsbeskyttelsen ikke antages at være til hinder for, at et beskyttet værk inddrages i administrativ sagsbehandling eller udleveres i overensstemmelse med de almindelige regler om myndigheders udveksling af oplysninger i forbindelse med behandlingen af sager. Endvidere udtalte ombudsmanden, at det kan være nødvendigt, at en myndighed - for at kunne imødekomme eventuelle aktindsigtsanmodninger - kopierer et beskyttet værk, når det er fremsendt til myndigheden. Ombudsmanden fandt herefter i det hele ikke grundlag for at kritisere JM's afgørelse. (J. nr. 1991-1998-69).