Inspektion af detentionen i Gentofte den 17. maj 2006 - Opfølgning

 

 

Den 7. august 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 17. maj 2006 af detentionen på politistationen i Gentofte. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Jeg har i den anledning modtaget udtalelser med bilag af 12. oktober 2006 og 14. november 2006 fra henholdsvis Politimesteren i Gentofte og Justitsministeriet.

Jeg skal i den anledning meddele følgende:


Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Politimesteren i Gentofte har bekræftet min antagelse i rapporten om at indbringelsen normalt kan ske med den fornødne diskretion.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Jeg anbefalede at der blev lagt et oplag af Rigspolitichefens vejledning om alkoholafvænning og -behandling, "Hvor går du hen, når du går ud?" i skranken. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt denne anbefaling var blevet fulgt.

Politimesteren i Gentofte har oplyst at anbefalingen er fulgt.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Der var indkig i døren i form af en smal sprække i døren som på den udvendige side var dækket af en metalplade med en klap til at skyde for hullet der ikke var forsynet med glas. Den indvendige side af indkigget var dækket af en metalplade med store huller (ca. 18 mm). Da dette gitter på grund af størrelsen af hullerne efter min opfattelse kunne udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, henstillede jeg til Politimesteren i Gentofte at iværksætte en løsning der er sikkerhedsmæssig forsvarlig og samtidig gør det muligt at kigge ind i detentionslokalet udefra (fx montering af et brudsikkert glas i sprækken). Jeg bad om underretning om hvad der skete i anledning af min henstilling.

Politimesteren har oplyst at de hidtidige metalplader er udskiftet på begge detentionsdøre (og i venterummene) med fastboltede, gennemsigtige akrylplader der er affasede i kanterne så man ikke kan skære sig på dem, og så det ikke er muligt at fastgøre noget til de afrundede bræddeboltshoveder. Politimesteren har vedlagt et billede af de nye plader.

Jeg tager det oplyste til efterretning.  


Ad punkt 2. Rapportgennemgang 

I et tilfælde var der sat kryds både i rubrikken i den lokale blanket om anbringelse i detention og i rubrikken om anbringelse i venterum. Der var ikke tvivl om at der var tale om en detentionsanbringelse i sagen. Jeg anmodede om oplysning om hvad notatet om anbringelse i venterum sigtede til.

Politimesteren har af den vagthavende der var ansvarlig for anbringelsen, fået oplyst at der helt klart var tale om en anbringelse i detentionen. Han erindrer ikke hvorfor der blev gjort notat i venterumsrubrikken, men er overbevist om at det der ligner et kryds, faktisk er et minus til understregning af at der ikke var tale om en anbringelse i venterum.

Jeg har noteret mig det oplyste.  


Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Politimesteren har taget mine bemærkninger om udfyldelse af alle rubrikker i detentionsrapporten til efterretning.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Jeg gik – også på baggrund af det oplyste i politiets statistik om antallet af personer der blev bragt til hjemmet i 2004 – ud fra at politiet i Gentofte er opmærksom på at politiet under nærmere angivne forudsætninger som udgangspunkt skal bringe berusere hjem. Da der imidlertid i 2005 ikke blev kørt nogen berusere hjem, bad jeg dog for god ordens skyld politimesteren om at oplyse nærmere om Gentofte Politis praksis vedrørende hjemkørsel af berusere.

Politimesteren har oplyst at Gentofte Politi til stadighed har været opmærksom på at frihedsberøvelse af berusere som udgangspunkt sker med henblik på hjemkørsel. Politimesteren har oplyst at det af politiets døgnrapport også ofte fremgår at berusere er blevet kørt hjem.

Politimesteren har videre oplyst at disse hjemkørsler ved enkelte lejligheder er blevet opdateret i POLSAS. Blandt andet fremgår det af POLSAS at seks berusere blev kørt hjem i 2004, og at tre berusere blev bragt til hjemmet i 2005.

Politimesteren har beklaget meget at kundgørelsens bestemmelser om registrering af disse hjemkørsler ikke er blevet overholdt idet detentionsrapporten ikke har været benyttet ved flertallet af disse hjemkørsler mv. Politimesteren har oplyst at det generelt har været personalets opfattelse at der i disse tilfælde har været tale om en form for social bistand til personer der midlertidigt ikke kunne tage vare på sig selv. Politimesteren har oplyst at han har indskærpet over for de vagthavende at berusere der køres hjem, skal betragtes som frihedsberøvede, og at samtlige relevante oplysninger skal påføres detentionsrapporten, samt at der skal ske opdatering i POLSAS.

Justitsministeriet har udtalt at ministeriet ligeledes anser det for beklageligt at bestemmelsen i detentionskundgørelsens § 1, stk. 4, tidligere ikke er blevet fulgt. Da Politimesteren i Gentofte har indskærpet overholdelsen heraf, foretager ministeriet sig ikke mere.

Jeg har noteret mig det oplyste, herunder politimesterens indskærpelse af overholdelsen af kundgørelsens § 1, stk. 4. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold.


Ad punkt 2.3. Grundlaget for detentionsanbringelsen

Det fremgik af et notat som jeg havde modtaget fra politiet i Gentofte, at politiet har spurgt Rigspolitichefen hvorvidt kundgørelsens § 34, stk. 1, er en skærpelse i forhold til bestemmelsen i den tidligere gældende kundgørelses § 2, stk. 2. Det blev oplyst at der ikke var væsentlige ændringer i fortolkningen af hvornår detentionerne må benyttes til personer der ikke er berusede, og at der ville komme noget skriftligt herom.

Jeg gik ud fra at Justitsministeriet ville modtage en kopi af dette skriftlige materiale når det forelå, og jeg anmodede ministeriet om herefter at sende mig en kopi heraf.

Justitsministeriet har i den anledning indhentet og vedlagt en udtalelse af 24. august 2006 fra Rigspolitichefen. Det er heri oplyst at Rigspolitichefen via POLNET den 26. april 2006 udsendte en rundskrivelse til samtlige politikredse vedrørende spørgsmålet om anbringelse af ikke berusede personer i politiets detentioner. Justitsministeriet har vedlagt kopi af rundskrivelsen. Det fremgår bl.a. af rundskrivelsen at anbringelse af ikke berusede personer i detentionen efter Rigspolitichefens opfattelse rent undtagelsesvist kan finde sted, fx i ekstraordinære situationer hvor der er mange anholdte og dermed ikke den fornødne venterumskapacitet. Som et andet eksempel er nævnt tilfælde hvor det ud fra en helt konkret vurdering af hensynet til en person sikkerhed, fx for at beskytte den pågældende i forhold til andre anholdte, anses for rigtigst at anbringe den pågældende i et detentionslokale. Det fremgår endvidere af rundskrivelsen at politiet ved en sådan anbringelse af en ikke beruset person i detentionen i særlig grad må tilstræbe at anbringelsen bliver så kortvarig som overhovedet mulig.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Jeg foretog ikke en nærmere efterprøvelse af om betingelserne i detentionsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, for anbringelse i detentionen havde været opfyldt i alle tilfælde, men gik ud fra at det var tilfældet. Politimesteren har bekræftet dette og har samtidig bemærket at han er enig i de vurderinger som Politimesteren i Køge tidligere var fremkommet med, og som jeg gengav i rapporten (vedrørende detentionsanbringelse i en sag om husspektakler af en person der blev skønnet påvirket i let grad).

Jeg har noteret mig det oplyste.


Det tilføjes at det som bekendt ved Retten i Randers’ dom af 21. december 2005 blev statueret at en anbringelse i detentionen af en person der var beruset i middel grad, havde været ulovlig. Ifølge retten havde der ikke været grundlag for at fastslå at den pågældende ikke havde kunnet taget vare på sig selv, eller at han havde været til fare for andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed på en sådan måde at det var nødvendigt med detentionsanbringelse. Statsadvokaten i Aalborgs anke blev afvist af Vestre Landsret da statsadvokaten ikke er tillagt beføjelser i en sådan sag uden for strafferetsplejen, jf. retsplejelovens § 468, og da statsadvokaten heller ikke efter de almindelige regler om rettergangsfuldmægtige i retsplejelovens kapitel 25 har adgang til at repræsentere politimesteren. Dommen (og landsrettens kendelse) kan ses i Ugeskrift for Retsvæsen 2006, s. 2491.


Ad punkt 2.4.1.  Tidspunktet for tilkald af læge

I 1 tilfælde var frihedsberøvelsen angivet til at skulle have fundet sted 21 minutter efter indbringelsen. Jeg gik ud fra at der var tale om en fejlskrift for så vidt angår tidspunktet for frihedsberøvelsen. Dette har politimesteren bekræftet med bemærkning om at der er byttet om på tidspunktet for anholdelsen og indbringelsen.

Jeg har noteret mig det oplyste. 


Ad punkt 2.4.2.  Tidspunktet for lægetilsyn

Jeg havde ingen bemærkninger til tidspunkterne for lægetilsyn i sagerne – som bekræftede det under inspektionen oplyste om at lægeordningen fungerer tilfredsstillende. Politimesteren har i udtalelsen bekræftet at politiet anser lægeordningen for tilfredsstillende, og har i tilslutning hertil bemærket at ordningen fortsættes.

Jeg har noteret mig det oplyste. 


Ad punkt 2.5. Oplysninger fra kriminalregisteret

Jeg anmodede politimesteren om at oplyse årsagen til at der ikke var indhentet oplysninger (udskrifter) fra kriminalregisteret i to nærmere angivne tilfælde.

Politimesteren har oplyst at personen i det ene tilfælde havde været anholdt nogle få timer inden den aktuelle frihedsberøvelse (knap 9½ time tidligere), og at vagthavende af denne grund valgte ikke at forespørge i kriminalregisteret.

Det er oplyst at den vagthavende er klar over at det er en fejl, og at den ikke vil blive gentaget.

Om det andet tilfælde har politimesteren oplyst at der faktisk er indhentet en udskrift fra kriminalregisteret, men at det først er sket kl. 12.10 (dvs. mere end 7 timer efter indbringelsen). En politiassistent der var assisterende vagthavende ved indbringelsen i dette tilfælde, har oplyst at den sene indhentelse er en klar fejl og har beklaget fejlen.

Jeg har noteret mig det oplyste.

For så vidt angår det førstnævnte tilfælde, bemærker jeg at jeg forstår det oplyste sådan at der blev indhentet oplysninger fra kriminalregisteret i forbindelse med den tidligere anholdelse. Jeg er enig i at der uanset dette burde have været vedlagt en udskrift fra kriminalregisteret, enten i form af en kopi af den udskrift der blev indhentet ved den tidligere anholdelse (hvis en sådan blev udskrevet), eller en ny udskrift.

For så vidt angår det andet tilfælde, beklager jeg at have overset at der faktisk var vedlagt en udskrift fra kriminalregisteret (selv om det i rapporten er angivet at der ikke er indhentet oplysninger fra kriminalregisteret). Denne udskrift er imidlertid, som anført af politimesteren, først udskrevet mere end 7 timer efter indbringelsen. Jeg er enig i at det ikke er i overensstemmelse med detentionskundgørelsen hvorefter oplysninger fra kriminalregisteret skal indhentes inden der foretages visitation.   


Netop med henvisning til at indhentelse af oplysninger fra kriminalregisteret skal ske før visitationen, og idet jeg gik ud fra at de vedlagte udskrifter var udprintet i forbindelse med forespørgslen i kriminalregisteret, kritiserede jeg at der i 3 tilfælde ikke var sket indhentelse af oplysninger fra kriminalregisteret i overensstemmelse med kundgørelsen.

Politimesteren har i tilslutning til udtalelsen vedrørende de 2 konkrete tilfælde ovenfor oplyst at han har udsendt en indskærpelse til de vagthavende om at de  i alle tilfælde – inden visitation og foreløbig anbringelse i detentionen – skal indhente oplysninger i kriminalregisteret, og at oplysningerne skal følge detentionsrapporten.

Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for beklageligt at kundgørelsen i flere tilfælde ikke er blevet fulgt. Da politimesteren har indskærpet den fremgangsmåde der er beskrevet i kundgørelsen, foretager ministeriet sig ikke yderligere.

Jeg har noteret mig politimesterens indskærpelse, og at Justitsministeriet har tilsluttet sig min kritik af manglende overholdelse af kundgørelsen på dette punkt.  


Ad punkt 2.6.1.  Fremstilling

I 2 tilfælde var der ikke notat om at der var sket fremstilling for vagthavende. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt det var udtryk for at der ikke var sket fremstilling for vagthavende, og hvad årsagen hertil i givet fald var.

Politimesteren har forelagt sagen for de vagthavende på tidspunktet for de to indbringelser og har vedrørende det ene tilfælde oplyst at det manglende notat er en ren forglemmelse; den frihedsberøvede blev fremstillet for den assisterende vagthavende der ifølge POLSAS tillige var til stede ved visitationen. Også i det andet tilfælde er der sket fremstilling, men ikke gjort notat herom; i døgnrapporten er der en hel side om den pågældende der var meget voldsom, og det fremgår heraf at vagthavende var til stede ved fremstillingen.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Tidspunktet for fremstilling for vagthavende fremgik alene af de 2 rapporter der vedrørte frihedsberøvelser efter den 1. marts 2006, og i det ene af disse tilfælde (en anbringelse den 4. april 2006) fandt fremstilling ifølge rapporten sted 20 minutter efter indbringelsen. Ifølge tilsynsnotaterne i dette tilfælde vedrørte første tilsynsnotat et tilsyn 5 minutter før fremstillingen og før den pågældende blev anbragt foreløbigt i detentionen.  

Under henvisning til udtalelser fra Rigspolitichefen og Justitsministeriet i sagen om min inspektion af detentionen i Horsens foretog jeg mig ikke mere vedrørende den tid der gik fra indbringelsen til fremstillingen for vagthavende (20 minutter), men jeg anmodede om oplysning om hvorvidt den pågældende var anbragt i detentionen forud for fremstillingen og visitationen.

Politimesteren har af den vagthavende på det pågældende tidspunkt fået oplyst at det anførte tidspunkt (for tilsyn kl. 16.45) må være en fejl idet den frihedsberøvede ikke var anbragt i detentionen før fremstillingen for vagthavende. Politimesteren har i tilslutning hertil oplyst at den omtalte anbringelse er den ovenfor omtalte anbringelse hvor det efterfølgende er konstateret at der ved en fejl er byttet om på tidspunktet for frihedsberøvelsen og indbringelsen. Politimesteren har herefter konstateret at der er "kronologi" mellem tidspunkterne for frihedsberøvelse, tilkald af læge, fremstilling for vagthavende og anbringelse i detentionen.

Jeg har ovenfor noteret mig det oplyste om at der er byttet om på tidspunktet for frihedsberøvelsen og indbringelsen. Indbringelsen til politistationen er herefter sket kl. 16.51 og ikke kl. 16.30. Ifølge rapporten er fremstilling der skete kl. 16.50 herefter sket 1 minut før indbringelsen. Jeg går dog ud fra at der rettelig er tale om fremstilling i umiddelbar tilknytning til indbringelsen.

Jeg er enig i at der herefter er kronologi i tidspunkterne for frihedsberøvelse, tilkald af læge (som så er sket samtidig med frihedsberøvelsen i stedet for samtidig med indbringelsen), fremstilling for vagthavende og anbringelse i detentionen. Der er derimod ikke kronologi med første tilsyn som ifølge rapporten fandt sted kl. 16.45. Jeg har noteret mig at det angivne tidspunkt for det første tilsyn må være en fejl idet den frihedsberøvede på dette tidspunkt endnu ikke var indbragt til politistationen. Af samme grund undrer det mig at der er gjort et notat om tilsyn på dette tidspunkt. Det bemærkes at der ikke kan være tale om en fejl i tidsangivelsen for første tilsyn idet næste tilsyn er påført kl. 17.00 som er 1 minut efter tidspunktet for anbringelsen i detentionen. Jeg foretager mig dog ikke mere vedrørende dette forhold.

Politimesteren har i øvrigt i udtalelsen bekræftet min antagelse om at fremstilling altid sker snarest muligt og i overensstemmelse med det som Rigspolitichefen og Justitsministeriet har anført (snarest muligt og som hovedregel maksimalt 20 minutter efter indbringelsen).

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad punkt 2.6.2.  Visitation mv.

Politimesteren har bekræftet min antagelse i rapporten om at visitationen også i de tilfælde der ligger forud for den 1. marts 2006, har fundet sted forud for den foreløbige anbringelse.

Jeg har noteret mig det oplyste.


I et tilfælde var der på trods af afkrydsning i feltet "Nej" med hensyn til fratagelse af effekter notat om hvem der havde udleveret effekter, og en kvittering fra den frihedsberøvede i forbindelse hermed. Jeg tilkendegav at denne afkrydsning var en fejl hvis der faktisk blev frataget effekter som angivet i bekendtgørelsens § 10, stk. 4. Jeg anmodede politimesteren om at oplyse om der blev frataget effekter eller ej, herunder om der var tale om andre effekter end penge og værdigenstande, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 4.

Politimesteren har oplyst at den politiassistent hvis initialer er påført i rubrikken om udlevering af effekter, ikke kan huske den konkrete sag, men at der sandsynligvis har været tale om udlevering af en jakke, bælte eller lignende. Den vagthavende på det pågældende tidspunkt erindrer heller ikke detaljerne i forbindelse med denne anbringelse. Han har beklaget at han ikke var opmærksom på dette forhold da den pågældende frihedsberøvede blev løsladt. 

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold.


Ad punkt 2.7. Tilsyn

Jeg gik ud fra at overvågningsudstyret var godkendt af Rigspolitichefen, men for god ordens skyld bad jeg om oplysning herom.

Politimesteren har bekræftet min antagelse og har vedlagt kopi af Rigspolitichefens godkendelsesskrivelse (senest) af 5. april 2005.

Jeg har noteret mig det oplyste.


I et tilfælde var rubrikken om foreløbig anbringelse ikke udfyldt. Det er noteret at lægen var fremme 10 minutter efter indbringelsen, og at lægetilsyn fandt sted 20 minutter derefter. Første tilsynsnotat – der er angivet som et elektronisk tilsyn – var sammenfaldende med tidspunktet for lægeundersøgelsen. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt lægetilsyn blev påbegyndt på det tidspunkt da lægen var fremme (kl. 16.40) eller først 20 minutter senere (kl. 17.00), og om den pågældende havde ophold i detentionen forud for lægeundersøgelsen.  

Politimesteren har henvist til at såvel vagthavende som lægen har angivet tidspunktet kl. 17.00 for undersøgelsen. Politimesteren har videre oplyst at den frihedsberøvede ikke var foreløbigt anbragt i detentionen forud for lægeundersøgelsen.

Jeg har noteret mig det oplyste og anmoder under henvisning hertil om oplysning om hvor den frihedsberøvede havde ophold fra kl. 16.30 hvor han blev indbragt til politistationen, til kl. 17.00 hvor han blev undersøgt af lægen.


Ad punkt 2.7.1. Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn)

I et tilfælde som drejer sig om den under pkt. 2.6.1. omtalte anbringelse den 4. april 2006, kritiserede jeg at der (bortset fra et tilsyn kl. 16.45 der som anført under pkt. 2.6.1. er en fejlskrift) ikke var tale om tilsyn ved fremmøde, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 3.

Politimesteren har omtalt mine bemærkninger og har henvist til det ovenfor anførte om sagen hvoraf det fremgår at der var byttet om på tidspunktet for frihedsberøvelsen og indbringelsen. Indbringelsen skete således ikke kl. 16.30, men kl. 16.51. Politimesteren har tillige gentaget at tilsynstidspunktet kl. 16.45 må være en fejl idet det ligger forud for anbringelsen i detentionen kl. 16.59. Politimesteren har erklæret sig enig i at det er beklageligt at tilsynene under den foreløbige anbringelse ikke var tilsyn ved fremmøde i overensstemmelse med kundgørelsens bestemmelser herom.

Jeg har noteret mig det oplyste.


Politimesteren har i øvrigt anført følgende:

"Efter ombudsmandens inspektion den 17. maj 2006 stod det klart, at der var problemer omkring dokumentationen af eventuelle skærpede tilsyn. Derfor udsendte lederen af operativ afdeling allerede den 19. maj en skriftlig information til vagthavende som opfølgning på inspektionen. Informationen afsluttes med en detaljeret gennemgang af reglerne for føring og dokumentation af skærpede tilsyn. Senere har politiinspektøren fulgt op ved skriftligt at indskærpe over for hele mellemledergruppen, at: ’Tilsynene i detentionen skal overholdes og ske efter kundgørelsens regler, herunder at foretage skærpede tilsyn ved fremmøde i detentionen. Den elektroniske overvågning kan først anvendes, når der efter den endelige anbringelse i detentionen har været 2 tilsyn ved fremmøde. Samtale via samtaleanlægget i detentionen kan ikke erstatte tilsyn ved fremmøde. Det skal fremgå af detentionsrapporten, om der har været bemærkninger ved tilsynene. Hvis der ikke har været bemærkninger, skal det med et minus (-) angives, at der ikke har været bemærkninger."

Jeg har noteret mig det oplyste.


Ad punkt 2.7.2.2. Tidspunktet for det sidste tilsyn

I et tilfælde hvor der ikke var oplysning om tidspunktet for udtagelsen af detentionen, var løsladelse sket 2 timer og 45 minutter efter det sidst noterede tilsyn (kl. 19.20). Jeg anmodede om oplysning om hvornår den pågældende blev udtaget af detentionen, og om en udtalelse vedrørende tilsynet med den pågældende i den sidste del af anbringelsen indtil udtagelsen.

Politimesteren har oplyst at den pågældende blev udtaget af detentionen umiddelbart før løsladelsen. Politimesteren har videre oplyst at der blev ført tilsyn med den detentionsanbragte frem til udtagelsen, men at tilsyn efter kl. 19.20 fejlagtigt ikke er blevet påført rapporten.

Jeg har noteret mig det oplyste. Det er beklageligt at notatpligten ikke har været overholdt for de tilsyn der er foretaget efter kl. 19.20 og frem til udtagelsen af detentionen.  


Ad punkt 2.7.2.4. Noteringen af hvem der har forestået tilsyn

I et tilfælde var notat om hvem der havde ført tilsyn alene angivet ved et enkelt bogstav. Jeg anmodede Justitsministeriet om at oplyse om det efter formålet med bestemmelsen i den nugældende kundgørelses § 25, stk. 3, sidste punkt, er tilstrækkeligt alene at angive et bogstav hvis der ikke er tvivl om hvem der har udført tilsynet i det konkrete tilfælde.

Justitsministeriet har i den anledning indhentet den tidligere nævnte udtalelse af 24. august 2006 fra Rigspolitichefen. Rigspolitichefen har heri oplyst at formålet med bestemmelsen er at sikre at man til enhver tid kan finde frem til hvem der har foretaget tilsyn med den detentionsanbragte, og at det indebærer at det som udgangspunkt vil være udelukket alene at anvende initialer hvis der på stationen er en eller flere polititjenestemænd som har samme initialer, og som varetager tilsvarende arbejdsopgaver. Efter Rigspolitichefens opfattelse vil der ikke være noget til hinder for at en polititjenestemand alene angiver et bogstav – fx et karakteristisk sjældent anvendt forbogstav i efternavnet – hvis den pågældende også i andre sammenhænge konsekvent benytter dette bogstav i stedet for at angive initialer for både for- og efternavn. Også i dette tilfælde vil det naturligvis være en forudsætning at der ikke er risiko for forveksling med andre polititjenestemænd.

Justitsministeriet har henholdt sig til det af Rigspolitichefen anførte.

Jeg har ingen bemærkninger hertil.


Ad punkt 2.7.2.5.   Karakteren af de udførte tilsyn

I et tilfælde var samtlige tilsyn skærpede, men i ingen af de andre tilfælde var de første to tilsyn efter den endelige anbringelse foretaget ved fremmøde i detentionen. I nogle tilfælde havde der været samtale med den detentionsanbragte via – gik jeg ud fra – samtaleanlægget.

Jeg tilkendegav at samtale med den detentionsanbragte via samtaleanlægget efter min opfattelse ikke kan erstatte tilsyn ved fremmøde. Jeg kritiserede herefter at der i intet tilfælde − bortset fra det tilfælde hvor det var besluttet at alle tilsyn skulle være skærpede − var forholdt i overensstemmelse med detentionsbekendtgørelsens § 14, stk. 2, hvorefter de første to tilsyn efter lægeundersøgelsen skal foregå ved fremmøde.

Jeg henstillede til politimesteren at indskærpe bestemmelsen i bekendtgørelsens § 14, stk. 2, og jeg bad politimesteren om at underrette mig om hvad der skete i den anledning.

Politimesteren har erklæret sig helt enig i at det er beklageligt at de nævnte bestemmelser ikke har været overholdt. Politimesteren har i den forbindelse henvist til det tidligere oplyste om at han har indskærpet at bestemmelserne om detentionsanbringelse skal overholdes, og at der skal sikres dokumentation herfor, jf. citatet under pkt 2.7.1. Politimesteren har videre oplyst at han i den skriftlige indskærpelse afslutter med at oplyse hvordan der vil blive fulgt op. Det vil ske (er sket) ved opfølgning på såvel den foreløbige som den endelige rapport om inspektion af detentionen i Gentofte, ved opfølgning på de specifikke områder som jeg har peget på, ved opfølgning på statusmøder og vagthavendemøder og ved optimering af den løbende kvalitetskontrol der foretages af en repræsentant fra gruppen af vagthavende.

Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for meget beklageligt at detentionsbekendtgørelsens §§ 14, stk. 2, og 15, stk. 2, ikke er blevet fulgt i alle tilfælde. Da politimesteren har indskærpet overholdelsen af bestemmelserne om detentionsanbringelse, og sikring af dokumentation herfor, og da der vil blive fulgt op på området, foretager Justitsministeriet sig ikke mere.

Jeg tager til efterretning at politimesteren har indskærpet overholdelsen af bekendtgørelsens § 14, stk. 2 (og bestemmelserne om detentionsanbringelse i øvrigt). Jeg har endvidere noteret mig det af politimesteren i øvrigt oplyste om opfølgning efter min inspektion af detentionen i Gentofte, og at Justitsministeriet har tilsluttet sig min kritik af manglende overholdelse af kundgørelsen.  


Ad punkt 2.9. Vejledning om klageadgang mv.

Jeg henstillede til politimesteren at indskærpe pligten til vejledning efter (nu) § 26, stk. 2, i detentionskundgørelsen og til at gøre notat herom, jf. § 26, stk. 3. Jeg anmodede om oplysning om hvad der skete i den anledning.

Politimesteren har oplyst at hans skriftlige indskærpelse til vagthavende og lederne i efterforskningsafdelingen også omfatter Rigspolitichefens blanket der skal forsøges udleveret til alle detentionsanbragte ved løsladelsen. Det er i den forbindelse angivet at det skal fremgår af detentionsrapporten hvem der har udleveret blanketten, eller at den ikke er udleveret, fx fordi den frihedsberøvede ikke ønskede blanketten udleveret.

Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for beklageligt at vejledningen ikke er blevet udleveret i overensstemmelse med detentionskundgørelsens regler, og at der ikke er gjort notat om enten at vejledningen er blevet udleveret, eller om årsagen til at den ikke er udleveret. Da politimesteren har indskærpet reglerne på området, foretager ministeriet sig ikke yderligere.

Jeg tager det oplyste om politimesterens indskærpelse til efterretning og har noteret mig at Justitsministeriet har tilsluttet sig min kritik i rapporten under dette punkt.


Opfølgning 

Jeg har et enkelt sted under pkt. 2.7. anmodet om oplysning om hvor den frihedsberøvede havde ophold mellem kl. 16.30 og kl. 17.00. Jeg beder om at politidirektøren tilbagesender oplysningen herom gennem Justitsministeriet. Jeg betragter i øvrigt herefter inspektionssagen som afsluttet.


Underretning 

Denne rapport sendes til Politidirektøren i Nordsjælland, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.


Lennart Frandsen
Inspektionschef